เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303103362 นางสาวพิมวดี ทองเสงี่ยม วท.บ.10
2 6303103360 นางสาวอินทิรา หมื่นจำเริญ วท.บ.10
3 6303103358 นายอลงกรณ์ แสงอินทร์ วท.บ.10
4 6303103351 นางสาวสุพรรษา เจริญผล วท.บ.10
5 6303103349 นางสาวสุทธิดา จันทร์ผาย วท.บ.10
6 6303103346 นางสาวศศิปภา ทองเปิ่ง วท.บ.10
7 6303103343 นางสาววริษฐา เรือนอ้าย วท.บ.10
8 6303103337 นางสาวรุ่งอรุณ ชูเชิด วท.บ.10
9 6303103330 นางสาวเฟื่องฟ้า ชัยบุตร วท.บ.10
10 6303103327 นางสาวพรไพลิน เรวัตโต วท.บ.10
11 6303103326 นางสาวพจนารถ สิงหเสนี วท.บ.10
12 6303103319 นางสาวนิชนันท์ จางกอน วท.บ.10
13 6303103312 นางสาวชญานิษฐ์ จักรใจวงค์ วท.บ.10
14 6303103310 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีนวล วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
15 6404102342 นายทัศโชติ เผ่าบัวทอง 10
16 6304102322 นายอดิพงษ์ โพธิจักร์ 10
17 6304102320 นางสาวศุภรดา สมบูรณ์ 10
18 6304102318 นางสาววรางคณา โสภา 10
19 6304102315 นางสาวมณฑกานต์ มณีวรรณ 10
20 6304102312 นางสาวพรรณกร กำเนิดเกิด 10
21 6304102309 นางสาวประภาวัลย์ นามเป็น 10
22 6304102308 นางสาวณัฏฐนิช วิทยาดีมาก 10
23 6304102303 นางสาวกิตติกา แก้วริน 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47