เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401122061 นายวัชรพล ลิมป์สิทธิสาร วท.บ.10
2 6401122060 นางสาวลออง ปานดุษฎี วท.บ.10
3 6401122059 นายสวิช ศรีทอน วท.บ.10
4 6401122058 นายสกรรจ์ ตามสระน้อย วท.บ.10
5 6401122057 นายวรวุฒิ ไอ่คา วท.บ.10
6 6401122056 นายภานุวัฒน์ ตาอุต วท.บ.10
7 6401122055 นางสาวภัทรศยา พินิจ วท.บ.10
8 6401122054 นางสาวปุณฑริกา ใหมทอง วท.บ.10
9 6401122053 นายธีรไนย วิรุฬพรรณ์ วท.บ.10
10 6401122052 นายธนกิตติ์ ศรีหาเดช วท.บ.10
11 6401122051 นายดนุพงษ์ โรจนปกรณ์ วท.บ.10
12 6401122050 นายณัฏฐกิตติ์ รสหอม วท.บ.10
13 6401122049 นายเจษฎา แก้วเจ๊ก วท.บ.10
14 6401122048 นางสาวขัตติยา หอมนาน วท.บ.10
15 6401122047 นางสาวอารียา ก๋งจิว วท.บ.10
16 6401122046 นายอภิวิชญ์ น้ำคำ วท.บ.10
17 6401122045 นางสาวสุวรรณา พาเกลาะ วท.บ.10
18 6401122044 นายสุรเชษฐ์ ลาเศษ วท.บ.10
19 6401122043 นายสมพร นุชสูงเนิน วท.บ.10
20 6401122042 นายศุภกร อภิรมยานนท์ วท.บ.10
21 6401122041 นายศัตรา เอกมธุรพจน์ วท.บ.10
22 6401122039 นางสาววิชญาดา สมาธิ วท.บ.10
23 6401122038 นางสาววิจิตรา ปัญญาวาทิตาทร วท.บ.10
24 6401122037 นางสาวรัตนาภรณ์ เอียดศรีชาย วท.บ.10
25 6401122036 นายรัฐศาสตร์ อินทร์พรหม วท.บ.10
26 6401122035 นายรัฐเขตต์ นุกา วท.บ.10
27 6401122033 นางสาวเมธาวี ผากาเกตุ วท.บ.10
28 6401122032 นางสาวมินตรา เข็มมาเเก้ว วท.บ.10
29 6401122031 นางสาวมานิตา สะอาดชัยกุล วท.บ.10
30 6401122030 นายมโนพัศ สะมะโน วท.บ.10
31 6401122029 นายภูวดล ช่องศรี วท.บ.10
32 6401122028 นายภาสกร บุญหล้า วท.บ.10
33 6401122027 นายภานุวัติ อำนักมณี วท.บ.10
34 6401122026 นายพูลทรัพย์ ปิยาโน วท.บ.10
35 6401122025 นายพิชญุตม์ พิชญานุพงค์ วท.บ.10
36 6401122024 นายพลพล ลีจา วท.บ.10
37 6401122023 นายปรีชา โขนกระโทก วท.บ.10
38 6401122022 นายปริญญา น้อยวงศ์ วท.บ.10
39 6401122021 นายนนทวัฒน์ คชสูงเนิน วท.บ.10
40 6401122019 นายธนัตถ์ แสงกุดเลาะ วท.บ.10
41 6401122018 นายธนภัทร วัฒนวิชัยกุล วท.บ.10
42 6401122017 นายธนชิต ปาตีสกุล วท.บ.10
43 6401122015 นายถิรยุทธ์ สุภาพรอด วท.บ.10
44 6401122014 นายณัฐวุฒิ มากมูล วท.บ.10
45 6401122013 นายณัฐพล มีเชื้อ วท.บ.10
46 6401122012 นายณัฐทพงศ์ จันทร วท.บ.10
47 6401122011 นางสาวชลนิภา ชัยเลิศสุข วท.บ.10
48 6401122010 นายชนาธิป สินจักร วท.บ.10
49 6401122009 นายจิรเดช วาณิชวิโรจน์ วท.บ.10
50 6401122008 นายจิตติกร สุภา วท.บ.10
51 6401122007 นายกิตติพงษ์ เลิศพระพร วท.บ.10
52 6401122006 นายกัมปนาท เพ็ชร์รักษ์ วท.บ.10
53 6401122005 นางสาวกัณฐิกา สร้อยทอง วท.บ.10
54 6401122004 นางสาวกัญญารัตน์ แสนทวีสุข วท.บ.10
55 6401122003 นายกรชวรรณ ยิ้มเจริญ วท.บ.10
56 6401122002 นางสาวกมลวรรณ ชาญเวช วท.บ.10
57 6401122001 นายกนกพล โกสุม วท.บ.10
58 6301113307 นางสาวอภิญญา นำนนท์ วท.บ.10
59 6301113306 นายศรัญย์ ประทุมตรี วท.บ.10
60 6301113305 นางสาววิลาวรรณ ชมภูเทพ วท.บ.10
61 6301113303 นายธนวัฒน์ ใจประเสริฐ วท.บ.10
62 6301113302 นายณัฐพล ตั้งเตี้ย วท.บ.10
63 6301113301 นายชัชวาลย์ แซ่ม้า วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47