เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาบธ201 : ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6306101453 นายธนานพ มาลัยรุ่งสกุล บธ.บ.10
2 6306101451 นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา บธ.บ.10
3 6306101450 นายจีรภาส สุระจิตต์ บธ.บ.10
4 6306101449 นางสาวปาณิศา ทรงเจริญกุล บธ.บ.10
5 6306101447 นายนวพล บุญล้ำ บธ.บ.10
6 6306101446 นางสาวอาทิตยา รัตนพงศ์ บธ.บ.10
7 6306101445 นายอดิศักดิ์ สุดเฉลียว บธ.บ.10
8 6306101443 นางสาวสุธิดา อุบลจินดา บธ.บ.10
9 6306101442 นายสุทจิรานุทักษ์ ไชยวงค์ บธ.บ.10
10 6306101440 นางสาวมัศยา แสงธิ บธ.บ.10
11 6306101439 นางสาวภัทรนันท์ รัตนนิรมลสกุล บธ.บ.10
12 6306101438 นางสาวนาฎนารี ของงาม บธ.บ.10
13 6306101436 นางสาวชริดา ปิติถาโน บธ.บ.10
14 6306101433 นายจินตามัย อินทร์ปาน บธ.บ.10
15 6306101432 นายเอกชัย โสนันโต บธ.บ.10
16 6306101430 นางสาวอาทิตยา คตวงษ์ฆ้อง บธ.บ.10
17 6306101429 นายอาทิตย์ ซั่วเซ่งอิ้ว บธ.บ.10
18 6306101428 นางสาวอัจฉราภร อัศวมงคล บธ.บ.10
19 6306101427 นางสาวอัจฉรา เจียชะรัมย์ บธ.บ.10
20 6306101426 นางสาวอังค์วรา แซ่ฉั่ว บธ.บ.10
21 6306101425 นางสาวอรอมล วงศ์คำ บธ.บ.10
22 6306101424 นางสาวอภิญญา ศิริภูมิ บธ.บ.10
23 6306101422 นางสาวอธิษฐาน คำภีระ บธ.บ.10
24 6306101420 นายสุรชัย แข็งแรง บธ.บ.10
25 6306101419 นางสาวสุภาวินี ปัญญา บธ.บ.10
26 6306101417 นางสาวสุพิชญาย์ สุปินนะ บธ.บ.10
27 6306101416 นางสาวสุธีธิดา ขันเขียว บธ.บ.10
28 6306101414 นางสาวสุธิดา ประชุมรักษ์ บธ.บ.10
29 6306101413 นางสาวสุธาสินี พิมพิสาร บธ.บ.10
30 6306101411 นายสิทธิชัย สิทธิชยาพรกุล บธ.บ.10
31 6306101410 นายสหรัถ จันทร์ปัน บธ.บ.10
32 6306101409 นายสราวุธ ประทุมธา บธ.บ.10
33 6306101408 นายสรวิศ ธีระศิลป์ บธ.บ.10
34 6306101407 นายสรวิศ ดวงตา บธ.บ.10
35 6306101406 นายสมชาย ดวงเดือน บธ.บ.10
36 6306101405 นางสาวสกุลทิพย์ ศรีนาม บธ.บ.10
37 6306101404 นางสาวศีตลา ไชยมงคล บธ.บ.10
38 6306101403 นายศิวศักดิ์ ด้วงสงกา บธ.บ.10
39 6306101402 นางสาวศิริพร งามสุวรรณ บธ.บ.10
40 6306101401 นางสาวศิรินภา โสดอินตา บธ.บ.10
41 6306101400 นางสาวศิรินภรณ์ เล่ห์กล บธ.บ.10
42 6306101399 นางสาวศศิวรรณ ปู่ทอน บธ.บ.10
43 6306101398 นางสาวศศิกานต์ บุญเปี่ยม บธ.บ.10
44 6306101397 นางสาวศศิกานต์ ไชยวงศ์ บธ.บ.10
45 6306101395 นางสาววริยาภรณ์ หล่อประเสริฐกุล บธ.บ.10
46 6306101394 นางสาววราภรณ์ นันตา บธ.บ.10
47 6306101393 นางสาววณิชตา ถาวรวิริยะหิรัญ บธ.บ.10
48 6306101392 นายวชิราวุฒิ ป้องกัน บธ.บ.10
49 6306101390 นางสาวยุพารัตน์ จินดาธรรม บธ.บ.10
50 6306101389 นายยุทธภูมิ ผาสุก บธ.บ.10
51 6306101388 นายยุทธนา ทาชื่นจิตร บธ.บ.10
52 6306101387 นายเมธาพัฒน์ อภิธราเลิศธนนท์ บธ.บ.10
53 6306101385 นางสาวภิญญาพัชญ์ ใจหาญ บธ.บ.10
54 6306101382 นางสาวภัสรา กุลธรดิลก บธ.บ.10
55 6306101380 นางสาวเพียงดาว อินพรม บธ.บ.10
56 6306101379 นางสาวพิมพิศา ทองสุข บธ.บ.10
57 6306101378 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญาจันทร์ บธ.บ.10
58 6306101375 นางสาวพิชชาภา ตาเมืองมูล บธ.บ.10
59 6306101372 นางสาวพัชรินทร์ ศรีชนะ บธ.บ.10
60 6306101370 นางสาวพัชราภรณ์ นงลัย บธ.บ.10
61 6306101369 นางสาวพัชราภรณ์ ตาเร็ว บธ.บ.10
62 6306101366 นางสาวพรชนก โชคกิตติกุล บธ.บ.10
63 6306101364 นายปีติภัทร ใจพรหม บธ.บ.10
64 6306101363 นางสาวปาลิดา ธนภัทรหิรัญ บธ.บ.10
65 6306101362 นางสาวปอรรัชม์ วงค์โห้ บธ.บ.10
66 6306101361 นายปรมินทร์ ตรีรัตนาเศรฐ บธ.บ.10
67 6306101360 นายปภาวิน บัวรวย บธ.บ.10
68 6306101359 นางสาวปณาลี นิจศรีวงศ์ บธ.บ.10
69 6306101356 นางสาวบัณฑิตา ทองเทียน บธ.บ.10
70 6306101355 นางสาวน้ำฝน ชมภูกลาง บธ.บ.10
71 6306101354 นายนัฎชากร ปิ่นยา บธ.บ.10
72 6306101352 นายนฤบดี จำปาทอง บธ.บ.10
73 6306101351 นายธีระพัฒน์ คำมาปัน บธ.บ.10
74 6306101350 นายธีรศักดิ์ มาติ๊บ บธ.บ.10
75 6306101349 นางสาวธัญลักษณ์ ป้อปาลี บธ.บ.10
76 6306101347 นางสาวธัญญเรศ ทองเมือง บธ.บ.10
77 6306101345 นายแทนตะวัน โพธิ์สอน บธ.บ.10
78 6306101344 นางสาวดลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
79 6306101343 นางสาวณิชนันทน์ ฤกษ์งาม บธ.บ.10
80 6306101342 นางสาวณัฐวรันทร แซ่ตั้ง บธ.บ.10
81 6306101341 นางสาวณัฐวดี อินสอน บธ.บ.10
82 6306101338 นางสาวณัฐธิดา เปงดี บธ.บ.10
83 6306101337 นางสาวณัฐฐาพร กลิ่นมาลัย บธ.บ.10
84 6306101336 นายณัฐชัย เนตรใหญ่ บธ.บ.10
85 6306101335 นายณัฏฐนันท์ เครือแปง บธ.บ.10
86 6306101334 นางสาวณัฏฐณิชา สายอินต๊ะ บธ.บ.10
87 6306101333 นางสาวณัชชา การดี บธ.บ.10
88 6306101332 นายณรงค์ฤทธิ์ เครือสกุลเพ็ญ บธ.บ.10
89 6306101331 นางสาวซารีน่า หะจิ บธ.บ.10
90 6306101330 นางสาวชาลีนา สาเหล่ บธ.บ.10
91 6306101329 นายชัยพันธ์ พรธีรโชติ บธ.บ.10
92 6306101328 นางสาวชมพูนุช ยงยืน บธ.บ.10
93 6306101327 นางสาวชนากานต์ เลิศไตรคุปต์ บธ.บ.10
94 6306101326 นางสาวชนัสรา ธนะภพ บธ.บ.10
95 6306101325 นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณไตร บธ.บ.10
96 6306101324 นางสาวชฎารัตน์ จักรปา บธ.บ.10
97 6306101323 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล บธ.บ.10
98 6306101322 นางสาวชฎาพร เพชรวงศ์ บธ.บ.10
99 6306101321 นายฉัตรชัย ไพรสถิตสวาท บธ.บ.10
100 6306101320 นางสาวเจนจิรา ปาแตงอ่อน บธ.บ.10
101 6306101319 นางสาวจิรันธนิน อินปันบุตร บธ.บ.10
102 6306101318 นายจิรพนธ์ สุริยา บธ.บ.10
103 6306101316 นางสาวจินดาพร อิ่นคำ บธ.บ.10
104 6306101315 นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ บธ.บ.10
105 6306101314 นางสาวคำหลาว ลุงยอด บธ.บ.10
106 6306101313 นางสาวเกศรินทร์ พลประถม บธ.บ.10
107 6306101312 นางสาวกุลภรณ์ อินทนุ บธ.บ.10
108 6306101311 นางสาวกุลนันท์ ทองคำ บธ.บ.10
109 6306101309 นายกันติทัต กอดู่ บธ.บ.10
110 6306101308 นางสาวกัญญาพัชร อาจธัญกรรม บธ.บ.10
111 6306101307 นายกษิติ นครแพง บธ.บ.10
112 6306101306 นางสาวกฤติกร ต๊กควรเฮง บธ.บ.10
113 6306101304 นายกร ธเนศวรสุวรรณ บธ.บ.10
114 6306101302 นายกมลภพ แก้วเดียว บธ.บ.10
115 6106101476 นางสาวสุพิชญา เกิดทอง บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47