เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสด101 : หลักการสื่อสารดิจิทัล
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6418102435 นายธนธรณ์ บุญจันทร์ ศศ.บ.10
2 6418102425 นางสาวชิณัฌา อินถา ศศ.บ.10
3 6418102424 นางสาวชลธิชา แก้วมนตรี ศศ.บ.10
4 6418102423 นายชนินทร ชุมรัมย์ ศศ.บ.10
5 6418102422 นายเจษฎาภรณ์ แก่นจันทร์ ศศ.บ.10
6 6418102420 นางสาวจุฬาวาสน์ วงค์หาญ ศศ.บ.10
7 6418102419 นางสาวจารุกัญญ์ เครือจินจ๋อย ศศ.บ.10
8 6418102418 นางสาวจอมฉัตร ดวงสว่าง ศศ.บ.10
9 6418102415 นายเขมนันท์ ครองมี ศศ.บ.10
10 6418102414 นางสาวเกวลิน ทาใจ ศศ.บ.10
11 6418102410 นายกวิน วีรภัทรสถาพร ศศ.บ.10
12 6418102409 นายกฤษกร มะโนใจ ศศ.บ.10
13 6418102408 นายกฤศ กิจพิทักษ์ ศศ.บ.10
14 6418102407 นายกรวิชญ์ โท่นเป้า ศศ.บ.10
15 6418102406 นายกรกช อาษากิจ ศศ.บ.10
16 6418102405 นางสาวกมลชนก ก้องกังวาลย์ ศศ.บ.10
17 6418102404 นายอัฑฒกร ชัยวงค์ ศศ.บ.10
18 6418102403 นางสาวอรพรรณ อินทรา ศศ.บ.10
19 6418102402 นางสาวอรปรียา สมสุข ศศ.บ.10
20 6418102401 นางสาวอนุธิดา ราชวงค์ ศศ.บ.10
21 6418102400 นางสาวอธิติยา สังเกตุใจ ศศ.บ.10
22 6418102399 นางสาวหะนาน อับดุลศอมัด ศศ.บ.10
23 6418102398 นางสาวสุวพัชร ขุนเม่น ศศ.บ.10
24 6418102397 นายสุรชัย แก้วแฮ ศศ.บ.10
25 6418102396 นางสาวสุภิสรา ทาวี ศศ.บ.10
26 6418102395 นางสาวสิตานัน พงษ์อ้าย ศศ.บ.10
27 6418102394 นายสหรัฐ มณีรัตน์ ศศ.บ.10
28 6418102393 นางสาวศุภรักษ์ มะหาไม้ ศศ.บ.10
29 6418102392 นางสาวศิริวิมล โพธัง ศศ.บ.10
30 6418102391 นายศิรัสพล ชัยนา ศศ.บ.10
31 6418102390 นายศิรชัช สัจจาเฟื่องกิจการ ศศ.บ.10
32 6418102389 นายศรัณย์ อ่ำทอง ศศ.บ.10
33 6418102388 นายศตวรรษ แสนสุข ศศ.บ.10
34 6418102387 นายวุฒิพงศ์ กาญจนาพิทักษ์ ศศ.บ.10
35 6418102386 นายวิสา อินทนุ ศศ.บ.10
36 6418102385 นายวาเลนตีโน่ ชอง ศศ.บ.10
37 6418102384 นายวาริส ติดพวงมาลี ศศ.บ.10
38 6418102383 นายวรัญญู อุดม ศศ.บ.10
39 6418102382 นางสาววรฤทัย ขันธปรีชา ศศ.บ.10
40 6418102381 นางสาววชิรญาร์ บัวสมุย ศศ.บ.10
41 6418102380 นางสาวลลิตา ทองระอา ศศ.บ.10
42 6418102379 นางสาวรุจิรา ภักดีบุตร ศศ.บ.10
43 6418102378 นายรัชชานนท์ ใจพรหม ศศ.บ.10
44 6418102377 นายยศภัทร เกิดมงคล ศศ.บ.10
45 6418102375 นายภูเทพ ชัยกิจ ศศ.บ.10
46 6418102373 นายภาคภูมิ ภักดี ศศ.บ.10
47 6418102372 นายภคพล คุณปัญญา ศศ.บ.10
48 6418102371 นางสาวเพียงศิกานต์ กันแก้ว ศศ.บ.10
49 6418102370 นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ์เทศ ศศ.บ.10
50 6418102369 นางสาวเพชรไพลิน สิงห์สุวรรณ ศศ.บ.10
51 6418102368 นางสาวพีรพรรณ บำรุงศรี ศศ.บ.10
52 6418102367 นายพิษณุ อิ่มพิทักษ์ ศศ.บ.10
53 6418102344 นางสาวธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47