เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422101301 นางสาวกนกวรรณ บัวหาญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6422101302 นางสาวกมลลักษณ์ พูลทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6422101303 นางสาวกรรณิการ์ แสนมาลัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6422101304 นางสาวกฤติมา เขียวป้อง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6422101305 นายกฤษกร ศรีวิชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6422101306 นายกฤษฎา ปลื้มสุด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6422101308 นายกฤษณพงศ์ ระโยธี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6422101309 นางสาวกวินธิดา ขอนกระโทก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6422101310 นางสาวกังสดาน พูลประสาท วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6422101311 นางสาวกัญญาณัฐ วงค์บุตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6422101313 นางสาวกันยารัตน์ ทองนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6422101315 นางสาวกานต์ธิดา ยังสงบสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6422101316 นางสาวกิตติกา ขอร่มกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6422101317 นางสาวกิติมา การอ้วน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6422101318 นางสาวกุลธิดา บุญมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6422101319 นางสาวกุลธิดา สุนทรกุมาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6422101320 นางสาวเกษราภรณ์ ถมมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6422101321 นายเกียรติศักดิ์ คำพร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6422101322 นางสาวเขมจิรา สิงห์สา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6422101323 นายคามิน มารแพ้ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6422101324 นายคุณากร เอกอุดมพงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6422101325 นายคุณาสิน เดชพรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6422101326 นางสาวจณิสตา นางวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6422101327 นางสาวจันทร์จิรา ไชยศรีฮาด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6422101328 นางสาวจิตต์ลาวัณย์ สมขุน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6422101329 นางสาวจินดารัตน์ ยาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6422101330 นางสาวจิราภา สำราญกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6422101332 นางสาวจิราวรรณ บุญทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6422101333 นางสาวเจนฤทัย ปางชาติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6422101334 นายเจริญ แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6422101335 นายเจษฎา อรัญสุดประเสริฐ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6422101336 นายชญานิศ ถนอมจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6422101337 นางสาวชฎาพร วงค์คม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6422101338 นางสาวชนกานต์ ชูพิริยะพฤกษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6422101341 นายชัยธวัช ชาติเสนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6422101344 นางสาวชุติกาญจน์ ต๊กควรเฮง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6422101345 นางสาวญาณิศา ตันคำแดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6422101346 นายฐานันดร หนูยิ้มซ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6422101347 นางสาวฐิติมา แดนโคกสูง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6422101348 นายณพปกรณ์ โสพิกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6422101349 นางสาวณัชชา น้อยมหาพรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6422101350 นายณัฐกานต์ ศิลธรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
43 6422101351 นางสาวณัฐชา เรือนมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
44 6422101352 นายณัฐนนท์ ธรรมนิยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
45 6422101353 นางสาวณัฐนรี คูนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6422101354 นางสาวณัฐนันท์ สันเดช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
47 6422101355 นายณัฐพนธ์ สุทธวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6422101356 นางสาวณัฐพร อินหล่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
49 6422101357 นายณัฐพล มณีกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
50 6422101358 นางสาวดวงกมล ใจหลวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
51 6422101359 นายตะวัน แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
52 6422101360 นายทนงศักดิ์ ทองรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6422101361 นายทินกร เพียรสวรรค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
54 6422101362 นายธนกร บุญศิวัช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
55 6422101363 นายธนกฤต บุญสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6422101364 นายธนภัทร แน่นอุดร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
57 6422101366 นายธนวัฒน์ คำมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
58 6422101368 นายธนัชชา พุ่มทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6422101369 นางสาวธนัชญา ธรรมสุขี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6422101370 นางสาวธนัญญา นามฮาด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
61 6422101371 นายธนัตถ์ ดวงแสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
62 6422101372 นางสาวธนาภรณ์ เติมดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
63 6422101374 นางสาวธัญภรณ์ เทพภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
64 6422101375 นางสาวธัญลักษณ์ สังฆกูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
65 6422101377 นางสาวธารารัตน์ ก้านเพชร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
66 6422101378 นางสาวธิดาพร อุดมพนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
67 6422101379 นายธีรภัทร สมสา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
68 6422101380 นายธีรเมธ ทองแสงแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
69 6422101383 นางสาวนภเกตน์ เลิศคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
70 6422101384 นายนภดล วงศ์อินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
71 6422101385 นายนภพล บุตรการ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
72 6422101386 นางสาวนภัส พรมทับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
73 6422101387 นางสาวนรบดี ศรีแดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
74 6422101389 นางสาวนลินี เต๋จ๊ะแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
75 6422101390 นายนัทธพงศ์ จิตอารีย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
76 6422101391 นางสาวนันทกา ริยะป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
77 6422101392 นางสาวนันทรัตน์ บุญปั๋น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
78 6422101393 นางสาวนันทิดา สืบสอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
79 6422101396 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
80 6422101397 นางสาวเนตรนภา สวนจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
81 6422101398 นางสาวบัณฑิตา กันธิมาพงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
82 6422101399 นายบุญฤทธิ์ บุตรแวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
83 6422101401 นางสาวบุลพร ศรีสกุณาสีทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
84 6422101402 นายปกรณ์ เอื้อนไธสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
85 6422101403 นายปฏิภาณ ปัญโญใหญ่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
86 6422101404 นางสาวปฐมภรณ์ วันรักชาติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
87 6422101405 นายปภาวิน เสนางาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
88 6422101406 นางสาวประติมากร กางทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
89 6422101407 นายปรัชญา บุญระชัยสวรรค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
90 6422101408 นายปรัชญา พุดสูงเนิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
91 6422101409 นางสาวปรียานุช สำรวมจิตร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
92 6422101410 นายปัญญพล ประวะเค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
93 6422101411 นายปัณณทัต บุรินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
94 6422101412 นางสาวปาริชาติ ขจรบุญญาฤทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
95 6422101413 นางสาวปิยวรรณ หลีพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
96 6422101414 นางสาวปุณยนุช สีดาโชติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
97 6422101415 นางสาวผกามาศ แสนสี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
98 6422101416 นางสาวผกาวดี อังคะนาวิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
99 6422101417 นางสาวพรรณปพร ปานคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
100 6422101418 นางสาวพริมา นะวะกะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
101 6422101419 นางสาวพลอยกาญน์ คำศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
102 6422101421 นายพสิษฐ สุปรีย์วัฒนะสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
103 6422101422 นายพันธวัช มาที วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
104 6422101423 นายพิชญะ โอดปะละ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
105 6422101424 นางสาวพิชญาพร โคตรแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
106 6422101425 นายพิชัยยุทธ แสงมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
107 6422101427 นายพิทักษ์พงศ์ ชนะภัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
108 6422101428 นางสาวพิมชนก ภูนี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
109 6422101429 นางสาวพิมพ์ญาดา สุธรรมวรไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
110 6422101431 นายพีรกานต์ เม้าพิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
111 6422101432 นายพุทธพงษ์ ยุทธยงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
112 6422101433 นางสาวเพชรดารินทร์ ธนดาวพิจารณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
113 6422101434 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองขำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
114 6422101435 นายไพรัตน์ สวยล้ำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
115 6422101437 นางสาวภรภัทร ใจโพธา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
116 6422101438 นายภราดร ภูงามแง้ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
117 6422101439 นางสาวภัทรเนตร รังศรีคาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
118 6422101440 นางสาวภัทรวดี สงโสด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
119 6422101441 นางสาวภัทราพร เจ๊กพ่วง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
120 6422101442 นายภานุรักษ์ บุญเงิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
121 6422101443 นายภูริณัฐ คะเชนมาตย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
122 6422101444 นายภูริณัฐ สงวนรัษฎ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
123 6422101445 นางสาวภูษิตา สุบรรณรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
124 6422101446 นายมนต์ธัช คำลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
125 6422101447 นายเมธาสิทธิ์ วารินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
126 6422101448 นางสาวยลดา สืบเกลี้ยง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
127 6422101450 นายรัชชานนทร์ ปิดสุวรรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
128 6422101451 นางสาวรัชฎากร รู้เจน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
129 6422101452 นางสาวรัชฎาพร ใจเขื่อนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
130 6422101454 นางสาวรัตติกาล ล้อมประเสริฐ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
131 6422101455 นางสาวรัตนพร วรรณศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
132 6422101456 นางสาวรุ่งนภา สุขทวี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
133 6422101457 นางสาวรุ่งไพลิน พิวขุนทด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
134 6422101458 นายวงศธร ศรีจันทร์ทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
135 6422101459 นายวชิรวิท เช้าเครือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
136 6422101460 นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
137 6422101462 นายวรากรณ์ ป้วนป้อม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
138 6422101463 นางสาววรางคณา บัวชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
139 6422101464 นางสาววรินทร บุญอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
140 6422101465 นางสาววันวิสาข์ อ่ำชาวนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
141 6422101466 นางสาววาสนา ดีบาล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
142 6422101468 นายวิทวัส คำน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
143 6422101469 นางสาววิไลพร ถาวรมิ่งศักดิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
144 6422101470 นางสาวศศิกานต์ บุญมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
145 6422101472 นางสาวศศิวิมล กันสุไลย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
146 6422101474 นายศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
147 6422101475 นางสาวศิระประภา นุตตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
148 6422101476 นางสาวศุภมาส ชัยวรรณรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
149 6422101477 นายศุภสิน ธรรมใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
150 6422101478 นางสาวศุภสุตา ธาดา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
151 6422101479 นายสมพร โบราญศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
152 6422101484 นายสิทธิพร พิมพิลา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
153 6422101485 นางสาวสิริวิมล ยุทธตานนท์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
154 6422101486 นางสาวสุชานาถ โฉมอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
155 6422101487 นางสาวสุทธิดา คำบุญเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
156 6422101488 นางสาวสุทธิดา รัตนะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
157 6422101492 นายสุธิเดช วงษ์พรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
158 6422101494 นางสาวสุนทรี สีสนิท วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
159 6422101495 นางสาวสุนิชา สิทธิดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
160 6422101496 นางสาวสุพพัตรา มั่นใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
161 6422101497 นางสาวสุภัสรา จอมมะเริง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
162 6422101498 นางสาวสุภาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
163 6422101500 นางสาวสุเมษา ดวงแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
164 6422101501 นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
165 6422101502 นายสุวัฒน์ ตวงลาภ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
166 6422101503 นายสุวินชนันท์ ปานสมุทร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
167 6422101506 นางสาวอนงค์นุช ขำเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
168 6422101507 นางสาวอนัญลักษณ์ ลังกาตุง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
169 6422101509 นางสาวอนุสรา ใจปิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
170 6422101510 นางสาวอภิรดี ตามชู วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
171 6422101511 นายอภิวิชญ์ โพธิ์สิทธิสีดา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
172 6422101512 นางสาวอภิษฐา ปันสอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
173 6422101513 นายอภิสิทธิ์ ขาวสลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
174 6422101514 นายอภิสิทธิ์โชคชัย หมายมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
175 6422101515 นางสาวอรนภา ไกรษร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
176 6422101516 นางสาวอรุณศิริ เงาใส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
177 6422101517 นางสาวอัญชริกา ฝั้นพยอม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
178 6422101518 นางสาวอัญรัตน์ ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
179 6422101519 นางสาวอัมราพร มูลอำคา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
180 6422101520 นางสาวอาณัฎธยา เวชวิกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
181 6422101521 นายอานุภาพ ชัยสุวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
182 6422101522 นางสาวอารีรัตน์ เกาะรัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
183 6422101523 นางสาวอินทิรา ประทูลทอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
184 6422101524 นางสาวอุบลวรรณ สายธารชื่นจิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
185 6422101525 นายเอกฉัตร ศิริภูมิ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
186 6422101526 นางสาวเอมมิกา ลครพล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
187 6422101527 นางสาวกัญญาณัฐ สะเดาว์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
188 6422101530 นางสาวช่อผกา ระมัดระวังภัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
189 6422101531 นายโชคชัย อินทร์สอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
190 6422101532 นางสาวณัฐริกา โปร่งเมืองไพร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
191 6422101533 นางสาวณัฐวดี โตทรายมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
192 6422101534 นางสาวทองชมพู หน่อสร้อยทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
193 6422101535 นางสาวทิพาวรรณ์ สิงห์คำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
194 6422101536 นายนิติภูมิ วนคีตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
195 6422101537 นายปฐมพงษ์ ใจจันตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
196 6422101540 นางสาวมลฑณา ลาโพธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
197 6422101541 นายโยนาห์ บงกชชลาลัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
198 6422101542 นายรัตตัญญู โพธิพฤกษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
199 6422101543 นางสาวรุ่งนภา อนันเอื้อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
200 6422101544 นางสาววรนิษฐา ดวงคำ วท.บ.10
201 6422101546 นางสาวศิริรัตน์ หลงโสกเชือก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
202 6422101547 นางสาวสกุลกาญจน์ สุขรอมแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
203 6422101549 นางสาวสุกัลยา ศรีประเสริฐ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
204 6422101550 นางสาวสุภมาศ คำปัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
205 6422101551 นางสาวอติกานต์ ไพศาลพงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
206 6422101552 นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
207 6422101553 นายอัษศราวุธ สุวรรณเทศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
208 6422101554 นายอาปอ ทิปชัยทวีวัฒน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
209 6422101555 นายอิทธิพล บุญรักษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
210 6422101556 นางสาวรัชฎาภรณ์ เขื่อนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
211 6422101557 นางสาววิราชินี สุขเจริญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47