เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาทอ370 : การแปรรูปอาหารอินทรีย์และการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6203103302 นางสาวกนกนาถ แซ่โค้ว วท.บ.10
2 6203103303 นางสาวกมลพรรณ ปิงดี วท.บ.10
3 6203103305 นางสาวขวัญชนก กาวิชัย วท.บ.10
4 6203103306 นางสาวคณิศร ปุ๊ดแค วท.บ.10
5 6203103307 นางสาวจิรภัทร วิชัยโน วท.บ.10
6 6203103308 นายชนาธิท ขัตศรี วท.บ.10
7 6203103309 นางสาวชมพูนุช พุ่มจันทร์ วท.บ.10
8 6203103310 นางสาวโชติกา เกตุอินทร์ วท.บ.10
9 6203103311 นางสาวณิชารีย์ ไชยวุฒิ วท.บ.10
10 6203103312 นายตะวัน ภิญโญทรัพย์ วท.บ.10
11 6203103313 นายทรงวุฒิ พนมไพร วท.บ.10
12 6203103314 นางสาวธวัลรัตน์ คล้ายชม วท.บ.10
13 6203103315 นางสาวธัญญารัตน์ วิไลรัตน์ วท.บ.10
14 6203103316 นางสาวธิดากาญจน์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
15 6203103317 นายธีรัช เศวตสุริยานนท์ วท.บ.10
16 6203103318 นางสาวนราพร นราพงษ์ วท.บ.10
17 6203103319 นายนรินทร์ เป็งแก้ว วท.บ.10
18 6203103320 นางสาวนวรัตน์ อนันต์ วท.บ.10
19 6203103321 นายนัทธวัฒน์ สารศรี วท.บ.10
20 6203103323 นางสาวนันทัชพร รังษา วท.บ.10
21 6203103324 นายนิพัทธ์ จีนหลง วท.บ.10
22 6203103325 นายบุญประเสริฐ อ่อนปั้น วท.บ.10
23 6203103326 นายปฏิภัทร เสถียรจิตจรัส วท.บ.10
24 6203103327 นางสาวปนัดดา สิทธิดุก วท.บ.10
25 6203103330 นางสาวปิยะธิดา ลภัสมงคล วท.บ.10
26 6203103332 นางสาวพิกุลทอง คุ้มประภา วท.บ.10
27 6203103333 นางสาวภควดี สุขสัก วท.บ.10
28 6203103335 นางสาวรจนา ลุงกันนะ วท.บ.10
29 6203103336 นางสาวรดา ทองชะโชติ วท.บ.10
30 6203103337 นางสาวรวงข้าว ตรางา วท.บ.10
31 6203103339 นางสาววรรษา ชื่นภิรมย์ วท.บ.10
32 6203103340 นางสาววันทนา สาฉลาด วท.บ.10
33 6203103341 นางสาววิชาดา จันสม วท.บ.10
34 6203103342 นางสาววิภาวี สุกชู วท.บ.10
35 6203103343 นางสาวศศิวิมล ภัคสิทธินันท์ วท.บ.10
36 6203103344 นางสาวสิริรัตน์ ชูแก้ว วท.บ.10
37 6203103346 นางสาวแสงนวล ลุงทุน วท.บ.10
38 6203103347 นางสาวอนันต์ยช เจริญไวย วท.บ.10
39 6203103349 นางสาวอรทิพย์ฉัตร ยอดบุญ วท.บ.10
40 6203103350 นายอาทิตย์ ด่านกระโทก วท.บ.10
41 6203103352 นางสาวภัณฑิลา ศรีทอง วท.บ.10
42 6303103323 นางสาวปรญา วรรณไพบูลย์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47