เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพล221 : หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6310101341 นายภูธเนศ นารี วท.บ10
2 6310101339 นายอลงกรณ์ หอมอุดม วท.บ10
3 6310101338 นางสาวหงส์เหม ทองนาค วท.บ10
4 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
5 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
6 6310101330 นายศุภกิตติ์ จันทร์ปัญญา วท.บ10
7 6310101329 นางสาวศิรประภา ฝักแคเล็ก วท.บ10
8 6310101328 นางสาววลัยพรรณ มีทองคำ วท.บ10
9 6310101327 นายวรายุทธ จิรวัฒนกูลชัย วท.บ10
10 6310101326 นางสาวรัตติกาล กันเชียง วท.บ10
11 6310101325 นางสาวระวิวรรณ รวีกำจร วท.บ10
12 6310101324 นางสาวรวิสรา สุทธิจิต วท.บ10
13 6310101323 นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ วท.บ10
14 6310101322 นายภูมิพงศ์ ทองสุข วท.บ10
15 6310101321 นายภาณุพงศ์ บัวใหญ่ วท.บ10
16 6310101320 นางสาวพีรดา ไขแสง วท.บ10
17 6310101319 นางสาวพิมวรีย์ สารนารถ วท.บ10
18 6310101318 นางสาวปราณี เทพสาย วท.บ10
19 6310101316 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ธูป วท.บ10
20 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
21 6310101311 นายณฐโชค ขันตี วท.บ10
22 6310101310 นางสาวชลิตา จองจันทร์ วท.บ10
23 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
24 6310101308 นายชญานนท์ วุฒิไกรอุดมเดช วท.บ10
25 6310101307 นางสาวเจษฎาพร เต่งมาก วท.บ10
26 6310101306 นางสาวจุติภรณ์ นันไชย วท.บ10
27 6310101303 นางสาวกัลย์สุดา รัตนชัยนันทกุล วท.บ10
28 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
29 6310101301 นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม วท.บ10
30 6110102360 นางสาวสุภัสสร บัวลม วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47