เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105329 นางสาวสัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 6303101311 นางสาวทิพย์วรรณ แสงเรือง วศ.บ.10
3 6303101322 นางสาวปนัดดา วัฒนาพันธุ์ วศ.บ.10
4 6303101336 นางสาวสุทธิดา หงษ์ศรี วศ.บ.10
5 6303103303 นางสาวกรรณิการ์ กาวิชัย วท.บ.10
6 6303105302 นายดนัย ชัยภูมิเสรี วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
7 6303105303 นายรณกร เครือหงษ์ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
8 6104102304 นายคณวัฒน์ สีดาธรรม 10
9 6304106323 นายนิธิวิทย์ แสนขาว วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10 6305101306 นายกิตติศักดิ์ ไชยมงคล ร.บ.10
11 6305101326 นางสาวฐิติมา อุตโรกุล ร.บ.10
12 6305101331 นางสาวณัฐธิดา ด้วงวิเศษ ร.บ.10
13 6305101338 นางสาวตรีรัตน์ บรรณพร ร.บ.10
14 6305101342 นายธนบดี วัชรพลางกูร ร.บ.10
15 6305101347 นายนพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง ร.บ.10
16 6305101366 นายพงศ์พิทักษ์ วังธิยอง ร.บ.10
17 6305101370 นายพรรษกร ใจสม ร.บ.10
18 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
19 6305101380 นางสาวภัทรวดี แสนปงผาบ ร.บ.10
20 6305101382 นายภาครินท์ พนมนิเวศน์ ร.บ.10
21 6305101384 นางสาวภาวิดา มูลเงิน ร.บ.10
22 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
23 6305101397 นางสาววีรดา ท้าวศิริ ร.บ.10
24 6305101401 นายศิริชัย ทวีศักดิ์บวรกุล ร.บ.10
25 6305101415 นายหัสดินทร์ ใจอะโน ร.บ.10
26 6305101416 นายอธิบดี แสนใจบาล ร.บ.10
27 6305101433 นายพีรวิทญ์ พินเรา ร.บ.10
28 6305105345 นางสาวมินธาดา ปาโน รป.บ.10
29 6305105357 นางสาวสายชล ประพฤติ รป.บ.10
30 6305105382 นายพัฒนพงษ์ ถมยา รป.บ.10
31 6305105398 นางสาวพิมพ์ปภัส อ้นบ้านดง รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
32 6306102356 นายนราวิชญ์ คงเนียม บธ.บ.10
33 6306103013 นางสาวชลดา สีตะมะ บช.บ.10
34 6306103303 นางสาวกัลยกร พรรณเผือก บช.บ.10
35 6306103306 นางสาวเกตน์นิภา ชนะราช บช.บ.10
36 6306103315 นายเฉลิมพล ทะตัน บช.บ.10
37 6306103334 นายธนายุ ศรีกุลภัทร บช.บ.10
38 6306103342 นายนราวิชญ์ ศรีโพธิ์วัง บช.บ.10
39 6306104308 นายธนะพัฒน์ สกุลทับ บธ.บ.10
40 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
41 6309102325 นางสาววนาลี สุภา ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
42 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
43 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
44 6310101323 นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ วท.บ10
45 6310101326 นางสาวรัตติกาล กันเชียง วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
46 6112107306 นางสาวณัฐชลาลัย วิทยาอุดมพันธ์ ศ.บ.10
47 6312101335 นางสาวสุภัญชลี ทองนาคะ ศ.บ.10
48 6312106311 นายธนดล บำรุงเพชร วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
49 6314101303 นางสาวกมลวรรณ ไชยรักษ์ ศศ.บ.10
50 6314101308 นายคริสมาส ฟูศรีเจริญ ศศ.บ.10
51 6314101336 นายธรรมรัตน์ งามคาย ศศ.บ.10
52 6314101365 นางสาวพรหมพร สุขพิมาย ศศ.บ.10
53 6314101391 นายวสันต์ เกียรติศักดิ์สกุล ศศ.บ.10
54 6314101397 นายศตวรรษ สมพริ้ง ศศ.บ.10
55 6314101414 นายอนุชา กองมูล ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
56 6218102356 นายพลากร โยทะษร ศศ.บ.10
57 6218102395 นางสาวชาลิสา อินยา ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
58 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6322101398 นายวรวิทย์ จันทิมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
61 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
62 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
63 6322101425 นางสาวอรนุช ดุจเฟื่องฟ้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47