เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101301 นายกฤษฎา บุญชำนิ วท.บ.10
2 6201101302 นางสาวกวินนา เต่าเอก วท.บ.10
3 6201101303 นางสาวกัญญารัตน์ หมื่นหน่อ วท.บ.10
4 6201101304 นายกัณฑ์กฤช สมบัติคำ วท.บ.10
5 6201101306 นางสาวจิตราวดี บุญกอด วท.บ.10
6 6201101307 นางสาวจิราวรรณ ยินดี วท.บ.10
7 6201101310 นายชานนท์ พวงมาลา วท.บ.10
8 6201101311 นางสาวณัฐนรี ยะสิทธิ์ วท.บ.10
9 6201101318 นายธีระพัฒน์ โคตะบิน วท.บ.10
10 6201101319 นายนภวัต ช่วยไว้ วท.บ.10
11 6201101320 นายนรบดี ธิตา วท.บ.10
12 6201101327 นางสาวปวิมล เกียรติบดีสุข วท.บ.10
13 6201101328 นางสาวปัญญาพร สันติสุขสันต์ วท.บ.10
14 6201101329 นางสาวพัชรากร บัวเรือง วท.บ.10
15 6201101330 นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช วท.บ.10
16 6301105312 นางสาวณัชชา ฉิมมา วท.บ.10
17 6301105329 นางสาวสัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
18 6303101311 นางสาวทิพย์วรรณ แสงเรือง วศ.บ.10
19 6303101322 นางสาวปนัดดา วัฒนาพันธุ์ วศ.บ.10
20 6303101336 นางสาวสุทธิดา หงษ์ศรี วศ.บ.10
21 6303103303 นางสาวกรรณิการ์ กาวิชัย วท.บ.10
22 6303103304 นางสาวกฤติกาญจน์ เชื้อวังคำ วท.บ.10
23 6303103305 นางสาวกัญญาณัฐ ไกรรัตน์ วท.บ.10
24 6303103306 นางสาวกุลนิดา สุขเสรี วท.บ.10
25 6303103320 นางสาวนูรซากิช อิสสภาพ วท.บ.10
26 6303103321 นางสาวบุชายา กองมา วท.บ.10
27 6303103322 นางสาวบุษญา มะโน วท.บ.10
28 6303103325 นางสาวปิยฉัตร อารีย์ วท.บ.10
29 6303103333 นางสาวมลิวัลย์ นางเมาะ วท.บ.10
30 6303103339 นางสาวลูกชุบ ทับศรี วท.บ.10
31 6303105302 นายดนัย ชัยภูมิเสรี วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
32 6303105303 นายรณกร เครือหงษ์ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
33 6104102304 นายคณวัฒน์ สีดาธรรม 10
34 6304106323 นายนิธิวิทย์ แสนขาว วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
35 6205105360 นางสาววรกานต์ อำภา รป.บ.10
36 6205105373 นายสหัสชัย นุชนันท์ รป.บ.10
37 6305101301 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ์ฉาย ร.บ.10
38 6305101302 นางสาวกัญญาลักษณ์ อาทะ ร.บ.10
39 6305101303 นางสาวกัญญาวีร์ กุญชรศรี ร.บ.10
40 6305101305 นางสาวกิตติมา จันทร์ชาวใต้ ร.บ.10
41 6305101306 นายกิตติศักดิ์ ไชยมงคล ร.บ.10
42 6305101307 นางสาวเกศรากาญจณ์ จินาติ ร.บ.10
43 6305101309 นายคณิสสร คนเก่ง ร.บ.10
44 6305101310 นายจรัณ หนักแน่น ร.บ.10
45 6305101313 นายจิตติพล เทพคำ ร.บ.10
46 6305101314 นายจิตรกร สุดเต้ ร.บ.10
47 6305101315 นายจิระศักดิ์ นางเมาะ ร.บ.10
48 6305101316 นางสาวเจริญขวัญณ์ ภัสสิญาพงศ์ ร.บ.10
49 6305101319 นางสาวชนันดา แก้วกาหลง ร.บ.10
50 6305101321 นางสาวชวิศา ภักดีกิจ ร.บ.10
51 6305101323 นางสาวชัญญานุช ดวงแก้ว ร.บ.10
52 6305101324 นายชินวัตร สุวรรณโน ร.บ.10
53 6305101325 นายโชคนรินทร์ บัวบาน ร.บ.10
54 6305101326 นางสาวฐิติมา อุตโรกุล ร.บ.10
55 6305101330 นางสาวณัฏฐ์ชญา ติ๊บใจ ร.บ.10
56 6305101331 นางสาวณัฐธิดา ด้วงวิเศษ ร.บ.10
57 6305101334 นางสาวณัฐลินี อุราแก้ว ร.บ.10
58 6305101335 นางสาวณัฐวดี ผาสุข ร.บ.10
59 6305101336 นายณัฐวุฒิ รติกาญจนสุขกุล ร.บ.10
60 6305101338 นางสาวตรีรัตน์ บรรณพร ร.บ.10
61 6305101339 นายทศพร ปิงคำ ร.บ.10
62 6305101340 นายธนกร วรกิจ ร.บ.10
63 6305101342 นายธนบดี วัชรพลางกูร ร.บ.10
64 6305101345 นายธีรพงศ์ ปวงมาโล ร.บ.10
65 6305101346 นายธีรภัทร์ เขียวแปน ร.บ.10
66 6305101347 นายนพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง ร.บ.10
67 6305101348 นายนรภัทร ยุอินทร์ ร.บ.10
68 6305101351 นางสาวนลินี จันทร์ต๊ะมา ร.บ.10
69 6305101352 นายนวัตกรณ์ โมตาลี ร.บ.10
70 6305101353 นางสาวนัชธิกาน สันชัย ร.บ.10
71 6305101357 นายประกาศิต จอมพินิจ ร.บ.10
72 6305101359 นางสาวปราถนา เกิดจันอัด ร.บ.10
73 6305101363 นางสาวปาริชาติ สุขสมโชติ ร.บ.10
74 6305101364 นางสาวปิยพัชร เสี่ยงสอาด ร.บ.10
75 6305101365 นางสาวเปรมยุดา วัฒกีเจริญ ร.บ.10
76 6305101366 นายพงศ์พิทักษ์ วังธิยอง ร.บ.10
77 6305101370 นายพรรษกร ใจสม ร.บ.10
78 6305101374 นางสาวพลอยสุรีย์ สายบุญเรือง ร.บ.10
79 6305101375 นางสาวพัชริฎา ต๊ะเป็ง ร.บ.10
80 6305101378 นางสาวพิชยดา จันทร์แก้ว ร.บ.10
81 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
82 6305101380 นางสาวภัทรวดี แสนปงผาบ ร.บ.10
83 6305101382 นายภาครินท์ พนมนิเวศน์ ร.บ.10
84 6305101383 นายภานุเดช กองวี ร.บ.10
85 6305101384 นางสาวภาวิดา มูลเงิน ร.บ.10
86 6305101388 นายยศพนธ์ พันธวัฒน์ ร.บ.10
87 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
88 6305101392 นายวัชรพล แสนภักดี ร.บ.10
89 6305101393 นางสาววัลภา แลวฤทธิ์ ร.บ.10
90 6305101394 นางสาววาสนา หลวงอภิรักษ์ ร.บ.10
91 6305101397 นางสาววีรดา ท้าวศิริ ร.บ.10
92 6305101398 นางสาววีราดา อยู่เอม ร.บ.10
93 6305101401 นายศิริชัย ทวีศักดิ์บวรกุล ร.บ.10
94 6305101403 นางสาวศุภรัตน์ ทวีเลิศวุฒิกุล ร.บ.10
95 6305101413 นางสาวสุวิดา บุญใส ร.บ.10
96 6305101415 นายหัสดินทร์ ใจอะโน ร.บ.10
97 6305101416 นายอธิบดี แสนใจบาล ร.บ.10
98 6305101419 นางสาวอภิชญา ข้าวหอมหาง ร.บ.10
99 6305101420 นางสาวอภิญญา พัฒน์ธิพงษ์ ร.บ.10
100 6305101421 นางสาวอมรรัตน์ เปียงผาตั้ง ร.บ.10
101 6305101422 นางสาวอมรรัตน์ เสานุ ร.บ.10
102 6305101423 นางสาวอมลณัฐ ช่วยสงค์ ร.บ.10
103 6305101424 นางสาวอรวรรณ อามีนเจริญ ร.บ.10
104 6305101426 นางสาวอัจฉราพรรณ กันตุ่น ร.บ.10
105 6305101427 นางสาวอัจฉราภรณ์ สำราญใจ ร.บ.10
106 6305101429 นางสาวอัญญานี อาษา ร.บ.10
107 6305101430 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น ร.บ.10
108 6305101431 นางสาวอาทิตยา เทวกุล ณ อยุธยา ร.บ.10
109 6305101432 นายเอกพจน์ หนั่นตา ร.บ.10
110 6305101433 นายพีรวิทญ์ พินเรา ร.บ.10
111 6305105302 นายกานภวินท์ แก้วใส รป.บ.10
112 6305105303 นางสาวกุลรัตน์ เชื้อติ๊บ รป.บ.10
113 6305105312 นางสาวชฎาพร เขียวคำสุข รป.บ.10
114 6305105313 นางสาวชั้นบุญ เชียงปาละ รป.บ.10
115 6305105321 นางสาวดารารัตน์ ถิ่นทิพย์ รป.บ.10
116 6305105322 นางสาวทรรศภรณ์ ภูมิมะนาว รป.บ.10
117 6305105323 นายทักษิณ แข็งแรง รป.บ.10
118 6305105325 นางสาวธรรมารัตน์ ขำขจร รป.บ.10
119 6305105327 นายธีรโชติ ธรรมตา รป.บ.10
120 6305105331 นางสาวนัชริกา ปัญญาวงค์ รป.บ.10
121 6305105345 นางสาวมินธาดา ปาโน รป.บ.10
122 6305105347 นางสาวรินรดา ป้องกัน รป.บ.10
123 6305105349 นางสาววรรณวลี ใจดี รป.บ.10
124 6305105352 นางสาววาสนา จันทร์สุวรรณ รป.บ.10
125 6305105353 นางสาวศรัญญา ลีกา รป.บ.10
126 6305105354 นางสาวศิริรัตน์ โรงคำ รป.บ.10
127 6305105356 นางสาวสลิลทิพย์ โล๊ะกาแก้ว รป.บ.10
128 6305105357 นางสาวสายชล ประพฤติ รป.บ.10
129 6305105377 นางสาวชุตินันท์ กันทะวงค์ รป.บ.10
130 6305105380 นางสาวปิยนันท์ น้อยใจ รป.บ.10
131 6305105381 นายพลอธิป กันทา รป.บ.10
132 6305105382 นายพัฒนพงษ์ ถมยา รป.บ.10
133 6305105383 นางสาวพิมพิศา ใจแปง รป.บ.10
134 6305105387 นางสาวศุภรัตน์ ปิมปา รป.บ.10
135 6305105393 นางสาวรัชดาพร อภัยนอก รป.บ.10
136 6305105396 นางสาวอัญติมา อินทร์ชัย รป.บ.10
137 6305105398 นางสาวพิมพ์ปภัส อ้นบ้านดง รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
138 6206101438 นายอานนท์ อึ่งเส่ง บธ.บ.10
139 6206102355 นางสาวบุษยมาส ทุมา บธ.บ.10
140 6306101412 นายสิริพงศ์ ภาคกุล บธ.บ.10
141 6306102323 นางสาวชาลีรัตน์ จันการ บธ.บ.10
142 6306102328 นางสาวฐิติมา อินทร์สารีย์ บธ.บ.10
143 6306102354 นายธีรเดช เกิดสันติสุข บธ.บ.10
144 6306102356 นายนราวิชญ์ คงเนียม บธ.บ.10
145 6306102398 นางสาวสุพัตรา ฟ้าภูเจริญ บธ.บ.10
146 6306102424 นายอลังการ สามนคร บธ.บ.10
147 6306103013 นางสาวชลดา สีตะมะ บช.บ.10
148 6306103033 นางสาวประภัสสร เขียวธง บช.บ.10
149 6306103302 นางสาวกฤติยาภรณ์ คำเขียว บช.บ.10
150 6306103303 นางสาวกัลยกร พรรณเผือก บช.บ.10
151 6306103306 นางสาวเกตน์นิภา ชนะราช บช.บ.10
152 6306103308 นางสาวคุณัญญา เรือนสม บช.บ.10
153 6306103309 นางสาวจรรยาพร นาคิน บช.บ.10
154 6306103315 นายเฉลิมพล ทะตัน บช.บ.10
155 6306103331 นายทิชากร สุขทิพย์คงคา บช.บ.10
156 6306103334 นายธนายุ ศรีกุลภัทร บช.บ.10
157 6306103342 นายนราวิชญ์ ศรีโพธิ์วัง บช.บ.10
158 6306103410 นางสาวสุภชา ยาปะนะ บช.บ.10
159 6306103413 นางสาวอนันตญา อาษา บช.บ.10
160 6306103414 นางสาวอภิชญา โยกฟ้า บช.บ.10
161 6306103418 นางสาวอังค์วรา ทนันชัย บช.บ.10
162 6306103420 นางสาวปิยะดา ตันดี บช.บ.10
163 6306103421 นางสาวพรทิพา บุญช่วย บช.บ.10
164 6306103423 นายสิทธิโชค นิลนุ้ย บช.บ.10
165 6306103424 นางสาวสุพร แสงซา บช.บ.10
166 6306104304 นางสาวเกวลิน ละคำลือ บธ.บ.10
167 6306104307 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสันเทียะ บธ.บ.10
168 6306104308 นายธนะพัฒน์ สกุลทับ บธ.บ.10
169 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
170 6306104326 นายธนวัฒน์ กันธะวงค์ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
171 6309102319 นางสาวพิมพ์ณัฏฐชา ใจน้อย ศศ.บ.10
172 6309102325 นางสาววนาลี สุภา ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
173 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
174 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
175 6310101322 นายภูมิพงศ์ ทองสุข วท.บ10
176 6310101323 นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ วท.บ10
177 6310101326 นางสาวรัตติกาล กันเชียง วท.บ10
178 6310101328 นางสาววลัยพรรณ มีทองคำ วท.บ10
179 6310101338 นางสาวหงส์เหม ทองนาค วท.บ10
180 6310101340 นายอัมรินทร์ เกิดสมมาตร วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
181 6112107306 นางสาวณัฐชลาลัย วิทยาอุดมพันธ์ ศ.บ.10
182 6112107309 นางสาวทิพย์สุภา แซ่หว้า ศ.บ.10
183 6312101335 นางสาวสุภัญชลี ทองนาคะ ศ.บ.10
184 6312106308 นางสาวฐิตินันท์ ส่างสุ วท.บ.10
185 6312106311 นายธนดล บำรุงเพชร วท.บ.10
186 6312106317 นางสาวนรีกานต์ สุใจคำ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
187 6214102303 นางสาวกัลยกร ฟักปลั่ง ศศ.บ.10
188 6214102304 นางสาวกาญจนี ขำหินลาด ศศ.บ.10
189 6214102306 นางสาวกุลณัฐ คำปันแสน ศศ.บ.10
190 6214102345 นางสาวปรางค์ทิพย์ ตันบุตร ศศ.บ.10
191 6314101303 นางสาวกมลววรรณ ไชยรักษ์ ศศ.บ.10
192 6314101308 นายคริสมาส ฟูศรีเจริญ ศศ.บ.10
193 6314101336 นายธรรมรัตน์ งามคาย ศศ.บ.10
194 6314101341 นางสาวนภัสรา ทิยะมุข ศศ.บ.10
195 6314101352 นางสาวปนัดดา บาทอง ศศ.บ.10
196 6314101365 นางสาวพรหมพร สุขพิมาย ศศ.บ.10
197 6314101367 นางสาวพัชราภรณ์ แซ่อ๋อง ศศ.บ.10
198 6314101368 นายพันธบัตร พันธเสน ศศ.บ.10
199 6314101369 นายพีรธัช คีรีทรัพย์ทวี ศศ.บ.10
200 6314101391 นายวสันต์ เกียรติศักดิ์สกุล ศศ.บ.10
201 6314101397 นายศตวรรษ สมพริ้ง ศศ.บ.10
202 6314101405 นางสาวสุกัญญา พูลถาวร ศศ.บ.10
203 6314101406 นางสาวสุกัญญา อู่วิเชียร ศศ.บ.10
204 6314101407 นางสาวสุดารัตน์ สุกคำ ศศ.บ.10
205 6314101414 นายอนุชา กองมูล ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
206 6218102322 นางสาวชุติมา ไทยอู่ ศศ.บ.10
207 6218102332 นายดุลยวัต ยะมนต์ ศศ.บ.10
208 6218102335 นายธนวัฒน์ ตุ่นหนิ้ว ศศ.บ.10
209 6218102352 นางสาวปวริศา แก้วมรกต ศศ.บ.10
210 6218102353 นางสาวปัญจาภรณ์ พวงมาลา ศศ.บ.10
211 6218102355 นายพลวัต เชี่ยวสุวรรณ ศศ.บ.10
212 6218102356 นายพลากร โยทะษร ศศ.บ.10
213 6218102357 นายพัชรพล ศุภรัตนพงศ์ ศศ.บ.10
214 6218102360 นางสาวพิชญาพร มูลมินทร์ ศศ.บ.10
215 6218102361 นายพิชาน สุริยะรัศมี ศศ.บ.10
216 6218102363 นางสาวภัสตราภรณ์ ปลอดโปร่ง ศศ.บ.10
217 6218102369 นางสาวรัชดากร ใจคำแปง ศศ.บ.10
218 6218102370 นางสาวรัตนวรรณ อินต๊ะแก้ว ศศ.บ.10
219 6218102371 นางสาวรุ่งทิวา สุโพธิ์ชัย ศศ.บ.10
220 6218102375 นางสาววิไลวรรณ ทองนวล ศศ.บ.10
221 6218102376 นางสาวศรัญญา สุนทรแก้ว ศศ.บ.10
222 6218102377 นายศรัณย์ สุขใจ ศศ.บ.10
223 6218102378 นายศรันย์ กาญจนรัตน์ ศศ.บ.10
224 6218102380 นายศิรชัช ทาสา ศศ.บ.10
225 6218102382 นางสาวศิริพร นวลละออง ศศ.บ.10
226 6218102383 นางสาวศิริพร เพชรพนารักษ์ ศศ.บ.10
227 6218102384 นายสุทธิภัทร พรมปิงกา ศศ.บ.10
228 6218102385 นางสาวหวันยิหวา ปาลี ศศ.บ.10
229 6218102386 นางสาวอทิตยา สุดสูงเนิน ศศ.บ.10
230 6218102387 นางสาวอภิชญา ชัยวงศ์ ศศ.บ.10
231 6218102388 นายอภิเชษฐ์ อุโมง ศศ.บ.10
232 6218102391 นายอรรถกร ก๋าทอง ศศ.บ.10
233 6218102393 นางสาวกรกมล คันธรส ศศ.บ.10
234 6218102395 นางสาวชาลิสา อินยา ศศ.บ.10
235 6218102397 นายหฤษฎ์กุล ธนะบารมี ศศ.บ.10
236 6318102411 นายศราวุฒิ จันต๊ะตึง ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
237 6322101301 นางสาวกษิณัฏฐ์ ภัคมิ่งศิษฐ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
238 6322101303 นางสาวกาญจนา รงค์รัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
239 6322101304 นายกิตติกร เนตรบังอร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
240 6322101306 นายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
241 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
242 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
243 6322101310 นายจตุพร เพ็ชรเเพ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
244 6322101311 นางสาวจอมขวัญ เมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
245 6322101325 นางสาวชัญญานุช ดีตุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
246 6322101329 นางสาวฌาลิณีย์ ใจนันตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
247 6322101333 นางสาวณัฐธยาน์ ปวงคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
248 6322101335 นางสาวณัฐนรี สารีวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
249 6322101336 นางสาวณัฐรินทร์ เตชะพงศ์ธนโชติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
250 6322101343 นางสาวธนานันต์ วงษ์เทศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
251 6322101347 นางสาวธัญญลักษณ์ พรมตัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
252 6322101348 นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
253 6322101392 นางสาววรกมล เถาว์พิมาย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
254 6322101398 นายวรวิทย์ จันทิมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
255 6322101399 นางสาววรัชยา เมืองตาแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
256 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
257 6322101407 นางสาวศิรินันท์ กันทะอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
258 6322101409 นายศิริศักดิ์ สีปุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
259 6322101415 นางสาวสุธิดา งำเมืองตึง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
260 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
261 6322101419 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
262 6322101421 นางสาวอชิรญา ฮุยเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
263 6322101422 นางสาวอนันตญาภรณ์ ทองปลอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
264 6322101424 นางสาวอมราวดี กรุ่นทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
265 6322101425 นางสาวอรนุช ดุจเฟื่องฟ้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
266 6322101426 นางสาวอรัญญา โกฏธิ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
267 6322101427 นางสาวอริสรา จำปาสัก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
268 6322101433 นางสาวอาภาพร อ่อนศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47