เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาดป300 : หลักปฐพีศาสตร์
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
2 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
3 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
4 6301102441 นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ วท.บ.10
5 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
6 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
7 6301102431 นายอัทพล ปวงทุเลา วท.บ.10
8 6301102427 นายหัสดิน กันแสงแก้ว วท.บ.10
9 6301102426 นางสาวสุภาพร พงษ์แผ่นสี วท.บ.10
10 6301102424 นางสาวสุธีมนต์ ปาโมกข์ วท.บ.10
11 6301102423 นายสุทธิพงษ์ แร่กระสินธ์ วท.บ.10
12 6301102420 นายสันติภาพ แก้วประดิษฐ์ วท.บ.10
13 6301102417 นายสมชาย พูลเทพ วท.บ.10
14 6301102415 นายสถาพร แตงทอง วท.บ.10
15 6301102410 นายศวัสกร น้อยเสาธง วท.บ.10
16 6301102409 นายศรายุทธ มโนทา วท.บ.10
17 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
18 6301102405 นางสาววิภานันท์ จันทะภา วท.บ.10
19 6301102403 นางสาววริษา อินยานวล วท.บ.10
20 6301102399 นางสาววนัสสิตา เจาะโพ วท.บ.10
21 6301102395 นางสาวรัตนาภรณ์ แปงแก้ว วท.บ.10
22 6301102393 นางสาวรวินันทร์ คุ้มศิริ วท.บ.10
23 6301102388 นายภูตะวัน ไชยเลิศ วท.บ.10
24 6301102387 นายภีชาพัช ใจก้อน วท.บ.10
25 6301102386 นายภานุวัศ เพ็ชรแสง วท.บ.10
26 6301102384 นายภัทราวุธ ทิโน วท.บ.10
27 6301102382 นายภวดล โพธิสวัสดิ์ วท.บ.10
28 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
29 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
30 6301102378 นางสาวพรรณกาญจน์ วังวัล วท.บ.10
31 6301102375 นางสาวพรชิตา ทรายคำ วท.บ.10
32 6301102373 นายพงศ์ภาณิช คะใจ วท.บ.10
33 6301102370 นายประยูรศักดิ์ ทาบัว วท.บ.10
34 6301102369 นายปรเมศวร์ คิดแสวง วท.บ.10
35 6301102364 นายเนติพงษ์ แสนสุขอุดมบุญ วท.บ.10
36 6301102362 นายนิติ พรสมบูรณ์ศรี วท.บ.10
37 6301102356 นายธีรพัฒน์ ใจการ วท.บ.10
38 6301102355 นายธีทัต คงเหล่า วท.บ.10
39 6301102351 นายธนาชัย ใจเรือน วท.บ.10
40 6301102350 นายธนวัฒน์ เขื่อนใจ วท.บ.10
41 6301102349 นายธนกฤต เทพโพธา วท.บ.10
42 6301102344 นางสาวดรุณี ธนะสมบัติ วท.บ.10
43 6301102342 นายดนุพล เสบู่ วท.บ.10
44 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
45 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
46 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
47 6301102337 นางสาวณัฐธิดา วงค์อารี วท.บ.10
48 6301102336 นางสาวณัฏฐริณีย์ เชิดฉาย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47