เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาบธ201 : ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6306103424 นางสาวสุพร แสงซา บช.บ.10
2 6306103423 นายสิทธิโชค นิลนุ้ย บช.บ.10
3 6306103411 นางสาวสุภาพร สุทธเขต บช.บ.10
4 6306103410 นางสาวสุภชา ยาปะนะ บช.บ.10
5 6306103409 นางสาวนราวดี นวลคำ บช.บ.10
6 6306103400 นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน บช.บ.10
7 6306103398 นางสาวศุภกานต์ เรืองรัตน์วณิชยา บช.บ.10
8 6306103397 นางสาวศิริวิมล เรือนหน้อย บช.บ.10
9 6306103390 นายวิธวัช อินใจ บช.บ.10
10 6306103388 นางสาววันวิสา นาคอก บช.บ.10
11 6306103387 นายวศิน วงศ์สาร บช.บ.10
12 6306103383 นางสาวรุ่งอรุณ ช่างเหล็ก บช.บ.10
13 6306103376 นางสาวยุวดี อุดหนุน บช.บ.10
14 6306103375 นางสาวเมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ บช.บ.10
15 6306103371 นางสาวภาลินี มะโนคำ บช.บ.10
16 6306103370 นายภาณุวัฒน์ แก้ววงค์ บช.บ.10
17 6306103369 นางสาวภัสราพร จันเลน บช.บ.10
18 6306103363 นางสาวพิมพิศา พันมะโน บช.บ.10
19 6306103361 นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ บช.บ.10
20 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
21 6306103358 นางสาวนัทธร์นันท์ธร บริสุทธิ์ บช.บ.10
22 6306103357 นายพชรพล เทพแก้ว บช.บ.10
23 6306103355 นางสาวปิยวดี สมบูรณ์ บช.บ.10
24 6306103354 นางสาวปรียนุช ใจอิ่ม บช.บ.10
25 6306103353 นางสาวปราณปริยา แก้วมามือ บช.บ.10
26 6306103351 นายประภวิษณุ์ นิลโขง บช.บ.10
27 6306103350 นางสาวเบญญาภา จันทราราม บช.บ.10
28 6306103347 นางสาวนัทชา สายสร้อย บช.บ.10
29 6306103341 นางสาวนราทิพย์ เจดีย์ปน บช.บ.10
30 6306103338 นางสาวธิญาดา ทาป้อ บช.บ.10
31 6306103336 นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน บช.บ.10
32 6306103335 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน บช.บ.10
33 6306103333 นางสาวธนัชชา ทองแท่น บช.บ.10
34 6306103330 นางสาวทันญา บริสุทธิ์ บช.บ.10
35 6306103329 นางสาวถิรพร กุศลทาน บช.บ.10
36 6306103328 นางสาวณิชากร แหวนทอง บช.บ.10
37 6306103327 นางสาวณัฐิดา มณีขัติย์ บช.บ.10
38 6306103324 นายณฐนนท์ เชื้อเจ็ดตน บช.บ.10
39 6306103323 นางสาวฐิติชญา ขอนดอก บช.บ.10
40 6306103320 นางสาวญาริณี อินทะวงษ์ บช.บ.10
41 6306103319 นางสาวชารีรัตน์ รัตนาวรวิเศษ บช.บ.10
42 6306103317 นางสาวชลธิชา บาลี บช.บ.10
43 6306103312 นายจิรายุ คงคร้าม บช.บ.10
44 6306103311 นางสาวจารุณี แซ่วะ บช.บ.10
45 6306103310 นางสาวจันทรักษ์ สมใจอาศัยพนา บช.บ.10
46 6306103307 นางสาวเขมิกา ภูดอนตอง บช.บ.10
47 6306103304 นางสาวกิ่งดาว โคสัย บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47