เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101366 นายสหรัฐ วงษ์ลคร วท.บ.10
2 6401101365 นางสาววิไลลักษณ์ ลายศิลา วท.บ.10
3 6401101363 นางสาวธัญญารัตน์ ซองเงิน วท.บ.10
4 6401101361 นางสาวอินทิรา จุลจันทนโพธิ์ วท.บ.10
5 6401101357 นางสาวหฤทัย ทับทิม วท.บ.10
6 6401101353 นางสาวสุรีย์นภา เสาร์ละวะ วท.บ.10
7 6401101352 นางสาวสุนิษา จรรยา วท.บ.10
8 6401101344 นางสาวศกาวรัตน์ พรนิชสกุล วท.บ.10
9 6401101338 นายฦาชา บำรุงเชื้อ วท.บ.10
10 6401101336 นางสาวมนัสชนก วงค์ษา วท.บ.10
11 6401101327 นายปุณณวิช เนตรรัตนะ วท.บ.10
12 6401101323 นางสาวปรีญาฎา อินตา วท.บ.10
13 6401101313 นายชินกฤต รักชาวไร่ วท.บ.10
14 6401101305 นายกฤตชนะ เหมืองจา วท.บ.10
15 6301125354 นายพีรวิชญ์ บุญเพ็ง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
16 6404105311 นางสาวพิมพรัศมิ์ จันทร์แก่น วท.บ.10
17 6404105310 นางสาวบุษยามาศ ศรีลาวงศ์ วท.บ.10
18 6404105309 นางสาวดวงกมล โสภาวรรณ์ วท.บ.10
19 6404105308 นางสาวสุทิดา ทองไชย วท.บ.10
20 6404105307 นางสาวภัครมัย ไชยสวรรค์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
21 6405105401 นางสาวสราลีวัลย์ บุญเย็น รป.บ.10
22 6405105399 นายศุภกร คำสิงห์แก้ว รป.บ.10
23 6405105375 นางสาวณัฐชากร กุษาวงศ์ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
24 6406101544 นางสาวพิชชามล มากแก้ว บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
25 6410101339 นางสาวไอซามี พงษ์จิระสกุลชัย วท.บ10
26 6410101334 นางสาวสุวพร สุทธารากุล วท.บ10
27 6210102321 นายกรรธวัช กันทะวงค์ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
28 6414102449 นางสาวสุธีรา ศรีสุนา B.A.10
29 6414102446 นางสาวสายธารา ชูแก้ว B.A.10
30 6414102442 นางสาวษรฉัตร นารานิธิธนกุล B.A.10
31 6414102441 นางสาวศิลป์สุภา เล็กส่วย B.A.10
32 6414102436 นางสาวลักษิกา คำคุณา B.A.10
33 6414102428 นางสาวภัททิยา เวียงชัย B.A.10
34 6414102425 นายพิบูลย์ วะสัตย์ B.A.10
35 6414102424 นางสาวพินิตนันท์ แก้วจันทร์เพชร B.A.10
36 6414102416 นายพงศธร สุวรรณมาโจ B.A.10
37 6414102412 นายปิยวัฒน์ คำพาลี B.A.10
38 6414102408 นายปวีณ ปริมิตร B.A.10
39 6414102402 นางสาวนันท์นภัส ณัฐวิทย์ธัญญา B.A.10
40 6414102391 นายธนภัทร หล้าพระบาง B.A.10
41 6414102390 นายธนกฤต บุญวาส B.A.10
42 6414102389 นายทิวา ดุมนิล B.A.10
43 6414102387 นางสาวณิชา บุญหลง B.A.10
44 6414102385 นายณัฐพล วงศ์ปาน B.A.10
45 6414102378 นายชิติพัทธ์ หาญนำผลดี B.A.10
46 6414102377 นางสาวชลลดา เตียวอนันต์ B.A.10
47 6414102368 นางสาวจิตรวรรณ สอนสั่ง B.A.10
48 6414102359 นางสาวกนกพร กันหาแก้ง B.A.10
49 6414102358 นางสาวกนกกานต์ โคตรทอง B.A.10
50 6414102357 นางสาวกชนิภา ศรีสวัสดิ์ B.A.10
51 6414102356 นางสาวเอเลนา ยองโก มาคา B.A.10
52 6414102355 นางสาวอารยา รัตนชุลี B.A.10
53 6414102354 นางสาวอันนูร แวกาจิ B.A.10
54 6414102349 นางสาวสุพิชฌาย์ ดุมคำ B.A.10
55 6414102347 นางสาวสุธิดา สิงห์โตทอง B.A.10
56 6414102345 นางสาวสิวลี ยศ B.A.10
57 6414102343 นางสาวศศิกาญจน์ ศรีนาม B.A.10
58 6414102338 นางสาวลลิตภัทร วิทรใจ B.A.10
59 6414102337 นางสาวลลิตพรรณ สอนทรง B.A.10
60 6414102336 นางสาวรัตนาพร คำเงิน B.A.10
61 6414102318 นางสาวณัฐกานต์ สวยแสง B.A.10
62 6414102311 นางสาวชนัญชิดา จันทลาด B.A.10
63 6414102306 นางสาวคำทวย ลุงยอด B.A.10
64 6414102305 นางสาวกานติมา เขาคำ B.A.10
65 6414102301 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นขจรไกล B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47