เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401125303 นายกฤษฎา เพียรตา วท.บ.10
2 6401125308 นางสาวณัฐวสา สิงห์สุวรรณ์ วท.บ.10
3 6401125309 นายณัฐวุฒิ แปงคำ วท.บ.10
4 6401125311 นางสาวบุรินทร์ลักขณ์ คฤหะมาน วท.บ.10
5 6401125313 นางสาวปรินทร เสมอกิจ วท.บ.10
6 6401125321 นายรลรัชย์ แถวจัตุรัส วท.บ.10
7 6401125322 นายวรปกรณ์ ประกอบแก้ว วท.บ.10
8 6401125325 นางสาวศิยารัตน์ ธนะวงศ์ วท.บ.10
9 6401125330 นางสาวอรพรรณ คุณาจันทร์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
10 6404101302 นายกษิพสิษฐ์ แก้วชัยรัตนโชติ วท.บ.10
11 6404101312 นายณรงค์เกียรติ นามห้วยทอง วท.บ.10
12 6404101315 นายต้นตระการ วงค์สถาน วท.บ.10
13 6404101327 นางสาวพิมลพรรณ เงินทอง วท.บ.10
14 6404101347 นางสาวสุจิตรา ปานการะเกตุ วท.บ.10
15 6404101361 นายธนวัฒน์ ภิลุมวงค์ วท.บ.10
16 6404101368 นายเพทาย คำเงิน วท.บ.10
17 6404101369 นางสาวมณฑารบ ชาวโพงพาง วท.บ.10
18 6404101370 นายรภัทร จินดาวงศ์ วท.บ.10
19 6404101377 นายอภิวัฒน์ ไชยา วท.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
20 6418102505 นายธีรนันท์ บัวภา ศศ.บ.10
21 6418102507 นายอลงกรณ์ ปูใส ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47