เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422103048 นายสดุดี ผ่องใส วท.บ.10
2 6422103047 นายกฤษณะ บัวสด วท.บ.10
3 6422103046 นายเอกชัย จันทร์ต่อง วท.บ.10
4 6422103045 นายอาทิตย์ ทองกาญจนา วท.บ.10
5 6422103044 นายอับดุลฆอนี หมัดอะดัม วท.บ.10
6 6422103043 นางสาวอรวรรณ คงแคล้วภัย วท.บ.10
7 6422103042 นายอรรถพล ถุงจันทร์แก้ว วท.บ.10
8 6422103041 นายอนาวินต์ กล้ากะชีวิต วท.บ.10
9 6422103040 นางสาวสุวลักษณ์ พันชนะ วท.บ.10
10 6422103039 นางสาวสุภัทรา สิริวันกระจ่าง วท.บ.10
11 6422103038 นางสาวสุพัชราภรณ์ ษมาจิตทิพย์ วท.บ.10
12 6422103037 นางสาวสุพรรษา จุมจา วท.บ.10
13 6422103035 นางสาวศิริพร บัวทอง วท.บ.10
14 6422103034 นางสาวศิริขวัญ หาญพละ วท.บ.10
15 6422103033 นายศราวุธ งอกศิลป์ วท.บ.10
16 6422103032 นายไวทยา ช้างอาจ วท.บ.10
17 6422103031 นางสาววรรณนิศา เชื้อนุ่น วท.บ.10
18 6422103029 นางสาวรัตนาภร นวลสิงห์ วท.บ.10
19 6422103028 นายภูริพัฒน์ พรมมาศ วท.บ.10
20 6422103027 นายภคพล ทำนาวาส วท.บ.10
21 6422103026 นายพีรดนย์ นูวบุตร วท.บ.10
22 6422103025 นางสาวพิมพ์ใจ เภาศรี วท.บ.10
23 6422103024 นายพัชรพงศ์ พรมมงคล วท.บ.10
24 6422103023 นางสาวปวีณา วรรณา วท.บ.10
25 6422103020 นายถามวัต แซ่เฮ่อ วท.บ.10
26 6422103017 นายณัฐพงศ์ คงสว่าง วท.บ.10
27 6422103016 นางสาวณัฐนันท์ มาสอน วท.บ.10
28 6422103015 นายชินวัตร หึกขุนทด วท.บ.10
29 6422103014 นายชินพัทธ์ จันทมาศ วท.บ.10
30 6422103013 นางสาวชนัญญา ทองคำ วท.บ.10
31 6422103012 นายชนสรณ์ ทะปัญญา วท.บ.10
32 6422103011 นายฉัตรชัย ภักดีกลาง วท.บ.10
33 6422103003 นางสาวกรกนก เฉลิมบุญ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47