เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6410101364 นายนภัสกร ภิรมย์ วท.บ10
2 6410101360 นายอชิรวัตติ์ งามผล วท.บ10
3 6410101357 นางสาววรัญญา มหายศ วท.บ10
4 6410101353 นายภัสกร ชายทุ่ย วท.บ10
5 6410101351 นายพลเชฎฐ์ ธุระวรรณ์ วท.บ10
6 6410101350 นางสาวนิชธาวัลย์ ใจดี วท.บ10
7 6410101348 นายนภนต์ มุ่งหมายผล วท.บ10
8 6410101346 นายญาณวุฒิ เล็กศรัณยพงศ์ วท.บ10
9 6410101340 นางสาวไอยเรศ เสาร์คำ วท.บ10
10 6410101335 นางสาวอนัญญา วัชโรทยาน วท.บ10
11 6410101333 นางสาวสุพรรณวณี เกิดแก้ว วท.บ10
12 6410101332 นายสุทธิพงษ์ สุทธิจิต วท.บ10
13 6410101331 นายสรวิชญ์ จันทร์แดง วท.บ10
14 6410101326 นางสาวระพีพรรณ มะโนสกูล วท.บ10
15 6410101325 นายยศพนธ์ วรรณสิงห์ วท.บ10
16 6410101324 นางสาวมิลิล ชัยแป้น วท.บ10
17 6410101323 นายภูวดล นิลมณี วท.บ10
18 6410101321 นางสาวฟ้าพราว ไตรณรงค์ วท.บ10
19 6410101320 นางสาวพุทธิดา สมบูรณ์ชัย วท.บ10
20 6410101319 นางสาวพิมพ์ใจ ศรีขัดเค้า วท.บ10
21 6410101317 นางสาวพันพร ชนะจน วท.บ10
22 6410101316 นางสาวปวริศา หมั่นเขตรกิจ วท.บ10
23 6410101313 นายธนดล คำลือ วท.บ10
24 6410101312 นายธนกฤต ส่วนบุญ วท.บ10
25 6410101311 นายณัฐนัย พิลาวุธ วท.บ10
26 6410101310 นายณัฐกุล คิดสุขุม วท.บ10
27 6410101309 นายชัชวาลย์ โล่ห์ประเสริฐ วท.บ10
28 6410101307 นายเจตนิพัทธ์ รองชัยภูมิ วท.บ10
29 6410101306 นายจักริน คำหว่าง วท.บ10
30 6410101303 นางสาวกุลธิดา ศรีโมรา วท.บ10
31 6410101302 นายกฤตยชญ์ คำสม วท.บ10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
32 6418102510 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนหล้า ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47