เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท011 : มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6403103356 นางสาวภวรัญชน์ วรรณะ วท.บ.10
2 6403103354 นางสาวปัญญาพร ทับปลั่ง วท.บ.10
3 6403103353 นางสาวน.ส.ณัฐฐิกา จันทร์ใหม่ วท.บ.10
4 6403103350 นางสาวณัฐชญา แซ่ย่าง วท.บ.10
5 6403103335 นางสาวศุจีภรณ์ กลิ่นจันทร์ วท.บ.10
6 6403103331 นางสาวรักษิณา อุปนันท์ วท.บ.10
7 6403103313 นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
8 6404106366 นางสาวสุทธิลักษณ์ แสนพรหม วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
9 6405101456 นายสุธี สุขใจ ร.บ.10
10 6405101436 นายนพพล คำชาตา ร.บ.10
11 6405101404 นางสาวสุทธิพร ปิงชัย ร.บ.10
12 6405101403 นางสาวสุณัฏฐา แก้วดี ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
13 6406103013 นางสาวกานต์ชนก แหมไธสง บช.บ.10
14 6406102362 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม บธ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
15 6414102386 นางสาวณิชนันทน์ จันทศร B.A.10
16 6414102352 นายอัครชัย อุ่นสำราญ B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
17 6418102419 นางสาวจารุกัญญ์ เครือจินจ๋อย ศศ.บ.10
18 6418102409 นายกฤษกร มะโนใจ ศศ.บ.10
19 6418102397 นายสุรชัย แก้วแฮ ศศ.บ.10
20 6418102390 นายศิรชัช สัจจาเฟื่องกิจการ ศศ.บ.10
21 6418102384 นายวาริส ติดพวงมาลี ศศ.บ.10
22 6418102379 นางสาวรุจิรา ภักดีบุตร ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
23 6422101555 นายอิทธิพล บุญรักษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6422101554 นายอาปอ ทิปชัยทวีวัฒน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6422101552 นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6422101547 นางสาวสกุลกาญจน์ สุขรอมแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6422101546 นางสาวศิริรัตน์ หลงโสกเชือก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6422101543 นางสาวรุ่งนภา อนันเอื้อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6422101542 นายรัตตัญญู โพธิพฤกษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6422101541 นายโยนาห์ บงกชชลาลัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6422101479 นายสมพร โบราญศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6422101478 นางสาวศุภสุตา ธาดา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6422101477 นายศุภสิน ธรรมใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6422101474 นายศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6422101466 นางสาววาสนา ดีบาล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6422101463 นางสาววรางคณา บัวชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6422101462 นายวรากรณ์ ป้วนป้อม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6422101459 นายวชิรวิท เช้าเครือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6422101452 นางสาวรัชฎาพร ใจเขื่อนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6422101442 นายภานุรักษ์ บุญเงิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6422101431 นายพีรกานต์ เม้าพิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6422101429 นางสาวพิมพ์ญาดา สุธรรมวรไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
43 6422101418 นางสาวพริมา นะวะกะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
44 6422101413 นางสาวปิยวรรณ หลีพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
45 6422101410 นายปัญญพล ประวะเค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6422101408 นายปรัชญา พุดสูงเนิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
47 6422101406 นางสาวประติมากร กางทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6422101399 นายบุญฤทธิ์ บุตรแวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
49 6422101391 นางสาวนันทกา ริยะป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
50 6422101384 นายนภดล วงศ์อินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
51 6422101380 นายธีรเมธ ทองแสงแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
52 6422101379 นายธีรภัทร สมสา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6422101375 นางสาวธัญลักษณ์ สังฆกูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
54 6422101366 นายธนวัฒน์ คำมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
55 6422101362 นายธนกร บุญศิวัช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6422101360 นายทนงศักดิ์ ทองรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
57 6422101358 นางสาวดวงกมล ใจหลวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
58 6422101348 นายณพปกรณ์ โสพิกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6422101332 นางสาวจิราวรรณ บุญทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6422101330 นางสาวจิราภา สำราญกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
61 6422101326 นางสาวจณิสตา นางวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
62 6422101323 นายคามิน มารแพ้ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
63 6422101322 นางสาวเขมจิรา สิงห์สา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
64 6422101321 นายเกียรติศักดิ์ คำพร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
65 6422101318 นางสาวกุลธิดา บุญมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
66 6422101310 นางสาวกังสดาน พูลประสาท วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
67 6422101309 นางสาวกวินธิดา ขอนกระโทก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
68 6422101306 นายกฤษฎา ปลื้มสุด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
69 6422101303 นางสาวกรรณิการ์ แสนมาลัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47