เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6404106341 นางสาวสริญญา เรือนคำจันทร์ วท.บ.10
2 6404106330 นายรพีภัทร วงค์ขัติย์ วท.บ.10
3 6404106321 นายปฏิภาน กรุณา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
4 6406105322 นายศักดิ์สิทธิ์ นัยสุนทร บธ.บ.10
5 6406104334 นางสาวรุ่งนภา แสนยอด บธ.บ.10
6 6406104321 นางสาวสุนิสา กามินี บธ.บ.10
7 6406103036 นางสาวดาวเงิน วงค์อร บช.บ.10
8 6406103031 นายฐานปภณัฐ เป็งมา บช.บ.10
9 6406103028 นางสาวชัญญานิช ปารมี บช.บ.10
10 6406103016 นางสาวจันจิลา ลุงซัน บช.บ.10
11 6406103007 นายกฤตเมธ จันคุ้ม บช.บ.10
12 6406102465 นางสาวอาติกานต์ เสริมกิจ บธ.บ.10
13 6406102463 นางสาวดลพร ภัทร์พรศิริ บธ.บ.10
14 6406102460 นางสาวอรสา พาเมล่า เขียวนิล บธ.บ.10
15 6406102457 นางสาวสุนิสา หิมหม๊ะ บธ.บ.10
16 6406102456 นายสุนทร วงศ์หล้า บธ.บ.10
17 6406102448 นายศุภกฤต ปํญญาเปียง บธ.บ.10
18 6406102447 นางสาวศุจินทรา ชัยสุตานนท์ บธ.บ.10
19 6406102432 นางสาวลักษิกา เพชรมาศ บธ.บ.10
20 6406102431 นางสาวยาใจ - บธ.บ.10
21 6406102402 นางสาวณัฐนารี เทพฉิม บธ.บ.10
22 6406102399 นางสาวณัฎฐธิดา เด็ดเขตตขัน บธ.บ.10
23 6406102389 นายกิตติศักดิ์ ใจนันตา บธ.บ.10
24 6406102374 นางสาวอรสา แสนแจ้ บธ.บ.10
25 6406102361 นางสาวศรีวิไลลักษณ์ อุ่นแอบ บธ.บ.10
26 6406102348 นางสาวเพ็ญประภา วรโภชน์ บธ.บ.10
27 6406102347 นางสาวพีรญา ใจประเสริฐ บธ.บ.10
28 6406102346 นางสาวพิมพ์วิภา สมคิด บธ.บ.10
29 6406102343 นางสาวพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ บธ.บ.10
30 6406102338 นางสาวปัทมพร ศิริวงศ์ บธ.บ.10
31 6406102332 นางสาวนัยน์ปพร ราชจันต๊ะ บธ.บ.10
32 6406102326 นางสาวทักษพร อินต๊ะวงค์ บธ.บ.10
33 6406102324 นางสาวต่าย คำแก้ว บธ.บ.10
34 6406102322 นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง บธ.บ.10
35 6406102317 นางสาวญาดาวี คำนิล บธ.บ.10
36 6406102316 นางสาวญาณิศา ธูปคำ บธ.บ.10
37 6406102309 นางสาวจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิต บธ.บ.10
38 6406102301 นางสาวกนิษฐา หลวงสุ บธ.บ.10
39 6406101527 นายอิทธิพัทธ์ เจริญกิตติภัทร์ บธ.บ.10
40 6406101523 นางสาวอังคณา พรมสุวรรณ บธ.บ.10
41 6406101515 นางสาวสุภาพร มูลลี บธ.บ.10
42 6406101511 นางสาวสิณัสการณ์ สารยศ บธ.บ.10
43 6406101510 นางสาวสรินทร์พัสตร์ เฉลียว บธ.บ.10
44 6406101503 นายวาทิต ใจทอง บธ.บ.10
45 6406101500 นางสาววนัสนันท์ คงสวัสดิ์ บธ.บ.10
46 6406101499 นางสาววณิชชา วิละน้อย บธ.บ.10
47 6406101494 นายณัฐวุฒิ ธนฐิติศุภานันท์ บธ.บ.10
48 6406101493 นายภัทรพล เรือนปา บธ.บ.10
49 6406101486 นางสาวพิงค์ตะวัน รอบคอบ บธ.บ.10
50 6406101484 นางสาวพนิดา คำห้าง บธ.บ.10
51 6406101479 นายบุญทำมา กิจณัทกิจฑ์ บธ.บ.10
52 6406101465 นางสาวณัฐริกา เครื่องพาที บธ.บ.10
53 6406101464 นางสาวณัฐธยาน์ สุติน บธ.บ.10
54 6406101463 นางสาวณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต บธ.บ.10
55 6406101461 นางสาวฐิติรัตน์ สุจริตจันทร์ บธ.บ.10
56 6406101459 นางสาวฐิติกาน จิรวรเดช บธ.บ.10
57 6406101458 นางสาวฐิตารีย์ ฉัตรศรี บธ.บ.10
58 6406101457 นางสาวชรัญญา ตาถา บธ.บ.10
59 6406101451 นางสาวจิรัชญา บุญประสิทธิ์ บธ.บ.10
60 6406101448 นายคเชนทร์ เมืองใจ บธ.บ.10
61 6406101440 นางสาวกชพร ชัยชมภู บธ.บ.10
62 6406101438 นางสาวอารดา เต๋จ๊ะใหม่ บธ.บ.10
63 6406101429 นางสาวอโณทัย สุยะ บธ.บ.10
64 6406101426 นายสุเมธ ทาเสนา บธ.บ.10
65 6406101424 นางสาวสุภาวรรณ โท่นตั้ง บธ.บ.10
66 6406101423 นางสาวสุพัตรา ยกบัตร บธ.บ.10
67 6406101417 นางสาวสรัลพร นุนพนัสสัก บธ.บ.10
68 6406101411 นางสาวศศิวิมล ทองเมือง บธ.บ.10
69 6406101403 นายรัชชานนท์ นิลไพบูลย์ บธ.บ.10
70 6406101387 นางสาวพิมพ์ธิดา ลุงจ่อ บธ.บ.10
71 6406101386 นางสาวพิมพกานต์ ธนะปัด บธ.บ.10
72 6406101385 นางสาวพันธิตรา คำจา บธ.บ.10
73 6406101384 นางสาวพัชระนันท์ โรจนภาค บธ.บ.10
74 6406101375 นางสาวปภาดา สวรรค์น้อย บธ.บ.10
75 6406101373 นางสาวปณิตา ภูแสงสั้น บธ.บ.10
76 6406101367 นางสาวนารียา สมบุญโสด บธ.บ.10
77 6406101363 นางสาวนวลคำ ลุงส่วย บธ.บ.10
78 6406101348 นางสาวธัญรดา ธรรมรักษ์ บธ.บ.10
79 6406101338 นายณัฐพันธ์ อิ่มกระจ่าง บธ.บ.10
80 6406101337 นายณัฐพล ไชยจิตร บธ.บ.10
81 6406101335 นางสาวณัฐธิดา กาจินา บธ.บ.10
82 6406101325 นางสาวชลนภา ลิ้มประยูร บธ.บ.10
83 6406101321 นายชนะชัย กังวานกันทร บธ.บ.10
84 6406101312 นางสาวเขมิกา จันทร์อินตา บธ.บ.10
85 6406101302 นางสาวกชกร ชัยชมภู บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
86 6412102308 นางสาวนูรลี เล๊าะเสะ 10
 ศิลปศาสตร์
87 6314102444 นางสาวสโรชา พาพรหม B.A.10
88 6314102406 นางสาวเมทินี ประโยชน์มี B.A.10
89 6314102397 นางสาวภคมน เขียววัน B.A.10
90 6314102388 นางสาวพรสวรรค์ วงค์ริยะ B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
91 6418102477 นายศักดิ์ศิกานต์ อุตราช ศศ.บ.10
92 6418102446 นายธีรัฐพล อุตมกุล ศศ.บ.10
93 6418102407 นายกรวิชญ์ โท่นเป้า ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47