เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากจ210 : หลักการจัดการธุรกิจ
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401125345 นายฐปณัฐ หลวงโปธา วท.บ.10
2 6401125344 นางสาวจตุรพิธ สมวงศ์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
3 6406105313 นางสาวธนิดา กะระกล บธ.บ.10
4 6406105309 นางสาวสุชาทอง สมุทรผ่อง บธ.บ.10
5 6406105308 นายสิทธณัฐ เมธาวงศ์ บธ.บ.10
6 6406105307 นางสาวศุภสุตา ศรีทอง บธ.บ.10
7 6406105305 นางสาวชญาภา จันทร์มาทอง บธ.บ.10
8 6406105303 นายชัยกร ชัยมงคล บธ.บ.10
9 6406105302 นายจารุภัทร ธรรมเนียมอินทร์ บธ.บ.10
10 6406105301 นายคณธร ทิพย์ประไพ บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
11 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
12 6310102326 นางสาวธนิดา นองสมุทร วท.บ.10
13 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
14 6310102324 นายสุทธิพัตร์ ทองรัตน์ วท.บ.10
15 6310102322 นายศิริชัย มณทอง วท.บ.10
16 6310102320 นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ วท.บ.10
17 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
18 6310102317 นางสาวพรรณวิษา เทพสิงห์ วท.บ.10
19 6310102316 นางสาวปวริสรา กล่อมสุนทร วท.บ.10
20 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
21 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
22 6310102311 นายณภัทร สุวิมล วท.บ.10
23 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
24 6310102309 นายชัยวัฒน์ กนกจรัสวาณิชย์ วท.บ.10
25 6310102308 นายชัยนิตย์ ธรรมมา วท.บ.10
26 6310102305 นายจิณณวัตร ม่วงมี วท.บ.10
27 6310102304 นางสาวจันทร์จิรา โยธา วท.บ.10
28 6310102303 นายกลวัชร ปรารมภ์ วท.บ.10
29 6310102302 นายกฤษกร จิณะกับ วท.บ.10
30 6310102301 นายกรวิชญ์ กายา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47