เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม1
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 6307101314 นายอภิรักษ์ รอดเจริญ วท.บ.10
2 6407101302 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์จันทร์มณี วท.บ.10
3 6407101303 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรโสม วท.บ.10
4 6407101304 นายธนธรณ์ ภาคีศิล วท.บ.10
5 6407101305 นายพีรพล ท้วมศรี วท.บ.10
6 6407101307 นางสาวกิ่งกาญจนา ศรีสวัสดิ์ วท.บ.10
7 6407101309 นายธีรภัทร กาฬรัตน์ วท.บ.10
8 6407101310 นายปริวัฒน์ ไชยสะอาด วท.บ.10
9 6407101311 นายหฤษฎ์ ภัทราพรนันท์ วท.บ.10
10 6407101313 นางสาวนันทนา คำงาม วท.บ.10
11 6407108302 นางสาวณัฐฐา มีกมล ร.บ.10
12 6407108303 นางสาวณัฐธิดา เยลค์ ร.บ.10
13 6407108304 นายทวี ช่างทำ ร.บ.10
14 6407108305 นางสาวนภัสรา สุทธิ ร.บ.10
15 6407108306 นางสาวภัทราภรณ์ สายแวว ร.บ.10
16 6407108307 นางสาวรัชฎากร พันธ์เศรษฐ์ ร.บ.10
17 6407108308 นายสนธยา รุ่งเเก้ว ร.บ.10
18 6407108309 นายไกวัลย์ การบรรจง ร.บ.10
19 6407108312 นางสาววันวิสาข์ สุดเสนาะ ร.บ.10
20 6407108314 นายศักรินทร์ พุทธรักษ์ ร.บ.10
21 6407108316 นางสาวอรดา สมหวัง ร.บ.10
22 6407108317 นางสาวจุฑามาศ จันทร์เทพ ร.บ.10
23 6407108319 นายอชิตพล เชื้อแดงดี ร.บ.10
24 6407108320 นายฐานิสร์ มีจันทร์ ร.บ.10
25 6507104001 นางสาวนัสรีน น้ำใส ศศ.บ.10
26 6507104002 นายภาณุพงค์ สุทธิกรณ์ ศศ.บ.10
27 6507104003 นายสิทธิพล สีสดสุข ศศ.บ.10
28 6507104004 นางสาวสุธาทิพย์ อิ่มจิตร ศศ.บ.10
29 6507104304 นางสาวจินดาพร สละชั่ว ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47