เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10300405 : การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102317 Mr.Chanthavong Chanthakhot วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 6403102301 นางสาวกมลวรรณ บางพงศ์ วศ.บ.10
3 6403102302 นางสาวกมลวรรณ เอี้ยงหมี วศ.บ.10
4 6403102303 นายไกรฤกษ์ สมบูรณ์ วศ.บ.10
5 6403102304 นางสาวญาดา จอมมูล วศ.บ.10
6 6403102305 นายณัฐพล อินทรีย์ วศ.บ.10
7 6403102306 นางสาวดวงหทัย นันต๊ะ วศ.บ.10
8 6403102307 นางสาวธัญชนก สุริยะวงศ์ วศ.บ.10
9 6403102308 นางสาวธาวินี พงษ์พนากูล วศ.บ.10
10 6403102309 นางสาวธิดารัตน์ เคารพปรัชญา วศ.บ.10
11 6403102310 นางสาวนภนันท์ ภาคแก้ว วศ.บ.10
12 6403102311 นางสาวนวพรรษ วิชา วศ.บ.10
13 6403102312 นางสาวปรางวลี อินจำ วศ.บ.10
14 6403102313 นายพลพงศ์ นิพนธ์เจริญโชติ วศ.บ.10
15 6403102314 นางสาวพิชญา เขื่อนจะนะ วศ.บ.10
16 6403102315 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นเรือน วศ.บ.10
17 6403102317 นายพีรวัสญ์ สุดา วศ.บ.10
18 6403102318 นายภูเบศ ยิ้มทิม วศ.บ.10
19 6403102319 นายภูมิภัทร สุขคำ วศ.บ.10
20 6403102320 นางสาวรุ่งรวี มีตัวตน วศ.บ.10
21 6403102321 นางสาวสิรินทร สิทธิไกร วศ.บ.10
22 6403102323 นางสาวสุชานรี บุญมั่น วศ.บ.10
23 6403102324 นางสาวสุธารินันท์ เชียงลม วศ.บ.10
24 6403102326 นางสาวอภัชชา จิตรีวาสน์ วศ.บ.10
25 6403102327 นายอภิสิทธิ์ พรมนัติ วศ.บ.10
26 6403102328 นางสาวอริศรา สัจจกรุณา วศ.บ.10
27 6403102329 นางสาวอาพัทธ์รัตน์ หล้าวงศ์คำ วศ.บ.10
28 6403102330 นางสาวจิตรลดา อันสีแก้ว วศ.บ.10
29 6403102332 นางสาวธนธรณ์ ชอบใหญ่ วศ.บ.10
30 6403102333 นางสาวธนพร ชอบใหญ่ วศ.บ.10
31 6403102334 นายนพวิชญ์ สมผิว วศ.บ.10
32 6403102335 นางสาวนิชาดา ทำเนาว์ วศ.บ.10
33 6403102336 นางสาวอุบลรัตนา แพงทรัพย์ วศ.บ.10
34 6403102340 นางสาวจีน่า หวังอีน วศ.บ.10
 พยาบาลศาสตร์
35 6530101301 นางสาวกนิษฐา ราชชมภู พย.บ.10
36 6530101303 นางสาวกาญจนันท์ ฟูแสง พย.บ.10
37 6530101304 นายเกียรติพงษ์ บุญอินทร์ พย.บ.10
38 6530101305 นางสาวแก้วกมลลักษณ์ เปล่งใส พย.บ.10
39 6530101306 นายจิรภาส ตนะทิพย์ พย.บ.10
40 6530101307 นางสาวจิราพร บุ่งหวาย พย.บ.10
41 6530101308 นางสาวจิราภา สมมะณะ พย.บ.10
42 6530101309 นางสาวชญานิศ ติคำ พย.บ.10
43 6530101310 นางสาวชลธิชา สายพนัส พย.บ.10
44 6530101311 นางสาวชลิตา ล่าร้อง พย.บ.10
45 6530101312 นางสาวชาลิสา ศรีธิคำ พย.บ.10
46 6530101313 นางสาวฐิตินันท์ แดงติ๊บ พย.บ.10
47 6530101314 นางสาวฐิตินันท์ สุวงค์ พย.บ.10
48 6530101315 นางสาวณัฏฐิณิชา เจ๊ะนุ้ย พย.บ.10
49 6530101316 นายณัฐกุณ ไชยลิ้นฟ้า พย.บ.10
50 6530101317 นางสาวณัฐชฎลภ์ อินทนนท์ พย.บ.10
51 6530101318 นางสาวณิชารีย์ ภาพพิกุล พย.บ.10
52 6530101319 นางสาวทิพย์ภาพร ศิริวัฒน์ พย.บ.10
53 6530101320 นางสาวธัญพิชชา ปะสี พย.บ.10
54 6530101321 นายธีระวัฒน์ ฟูคำ พย.บ.10
55 6530101322 นางสาวนงนุช ลุงน้อยพันธ์ พย.บ.10
56 6530101323 นางสาวนันทนัช ปังแลมาเส็น พย.บ.10
57 6530101324 นางสาวปราณปริยา เขื่อนเพชร พย.บ.10
58 6530101325 นางสาวปานดวงใจ ชินสงคราม พย.บ.10
59 6530101326 นางสาวปาริชาติ ศรีสกุล พย.บ.10
60 6530101327 นางสาวปิณิดา โมฆรัตน์ พย.บ.10
61 6530101328 นางสาวปิยะพร พิมพันธ์ พย.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47