เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10300405 : การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6506105052 นางสาววัลยา เรือนแก้ว บธ.บ.10
2 6506105051 นายณรงค์กร บุญสม บธ.บ.10
3 6506105050 นายกูอาหมาด กูสกุล บธ.บ.10
4 6506105048 นางสาวอัมพวัน พันธ์ศรี บธ.บ.10
5 6506105047 นางสาวอัจฉรา ประสพธรรม บธ.บ.10
6 6506105046 นางสาวอทิตยา เรือนปลี บธ.บ.10
7 6506105045 นายอดิวิชญ์ ทารินทร์ บธ.บ.10
8 6506105044 นายสุธีร์ อินชาญ บธ.บ.10
9 6506105043 นางสาวสลิลทิพย์ พิศาลมงคลรัตน์ บธ.บ.10
10 6506105042 นางสาวศิริลักษณ์ ชูเที่ยง บธ.บ.10
11 6506105041 นายศักรินทร์ เสาร์งาม บธ.บ.10
12 6506105040 นายศราวุฒิ ท้วมจันทร์ บธ.บ.10
13 6506105039 นางสาววิลาสินี มีณะวรรณ์ บธ.บ.10
14 6506105038 นางสาววิลาสินี พุทธวงศ์ บธ.บ.10
15 6506105037 นางสาววริสรา บุญลับ บธ.บ.10
16 6506105036 นางสาววรรณิสา แผ่นทอง บธ.บ.10
17 6506105035 นางสาววณิชชยา สิริภานุวงค์ บธ.บ.10
18 6506105034 นางสาวรัชดาพร ทิพย์เนตร บธ.บ.10
19 6506105032 นายมนัสนันท์ เพชรชัชวาลย์ บธ.บ.10
20 6506105030 นางสาวภัคฑ์ฌิตา ปินเตป บธ.บ.10
21 6506105028 นางสาวพิมประภา อกตัน บธ.บ.10
22 6506105027 นางสาวพัชรินทร์ แก้วประการ บธ.บ.10
23 6506105026 นางสาวพรชิตา พุ้ยศิริ บธ.บ.10
24 6506105024 นางสาวเบญจมาศ สมปาน บธ.บ.10
25 6506105023 นายนุกูล สันอุดร บธ.บ.10
26 6506105022 นางสาวนิลวรรณา พาดฤทธิ์ บธ.บ.10
27 6506105021 นางสาวนราพร ชุมภูสืบ บธ.บ.10
28 6506105020 นายธีรภัทร ชัยหวัง บธ.บ.10
29 6506105019 นางสาวธิดารัตน์ ทาเหล็ก บธ.บ.10
30 6506105017 นางสาวธนพร สมปาน บธ.บ.10
31 6506105016 นายธนกฤต เตชะศิริไพบูลย์ บธ.บ.10
32 6506105015 นายแทนคุณ พิมพา บธ.บ.10
33 6506105014 นางสาวณิชมน รอดลา บธ.บ.10
34 6506105012 นางสาวฐิติพร ศรีไว บธ.บ.10
35 6506105010 นายชัยอนันต์ ยาวิลาศ บธ.บ.10
36 6506105009 นางสาวชลิตา อยู่นุ่ม บธ.บ.10
37 6506105008 นางสาวชลนิสา อินต๊ะจา บธ.บ.10
38 6506105007 นางสาวชนกนันท์ แดงยวน บธ.บ.10
39 6506105006 นางสาวจิดาภา ตุ้ยสืบ บธ.บ.10
40 6506105005 นางสาวเขมิกา สว่างวิทย์ บธ.บ.10
41 6506105004 นายโกวิทย์ แสงขำ บธ.บ.10
42 6506105003 นายกิตติคุณ หิรัญพันธุ์ บธ.บ.10
43 6506105002 นางสาวกิตติกานต์ ใจมา บธ.บ.10
44 6506105001 นางสาวกัณฐิกา ชูเทียน บธ.บ.10
45 6506101602 นายอัศวิน ตุ้ยต๋าจม บธ.บ.10
46 6506101601 นางสาวสุภารัตน์ นันทิวงศ์ษา บธ.บ.10
47 6506101600 นางสาวศรันญา คำแดง บธ.บ.10
48 6506101599 นายวสุพล สุทธิประภา บธ.บ.10
49 6506101597 นางสาวพัณณ์ชิตา มีกลาง บธ.บ.10
50 6506101594 นางสาวชัญญานุช สุวรรณเป้ด บธ.บ.10
51 6506101593 นางสาวชญานิษฐ์ มะโนใน บธ.บ.10
52 6506101592 นายจิระยุทธิ์ เกี๋ยงคำ บธ.บ.10
53 6506101591 นายปภังกร มานะการ บธ.บ.10
54 6506101590 นายธนภัทร มานะการ บธ.บ.10
55 6506101589 นางสาวอิษฎาอร อยู่ศิลป์ บธ.บ.10
56 6506101588 นายอิทธิกร อุทัยแสง บธ.บ.10
57 6506101587 นางสาวอาใหม่ ละทอ บธ.บ.10
58 6506101586 นางสาวอาภัสรา สร้อยเสนา บธ.บ.10
59 6506101585 นายอานุภาพ จันทร์แก้ว บธ.บ.10
60 6506101584 นางสาวอาทิตยา จันทร์ถาวร บธ.บ.10
61 6506101583 นางสาวอาฑิติยา โชติไสว บธ.บ.10
62 6506101582 นางสาวอัสมา แซมซัน บธ.บ.10
63 6506101581 นายอันดา มุขแสง บธ.บ.10
64 6506101580 นายอัฑฒ์ สิ่งที่สุข บธ.บ.10
65 6506101579 นางสาวอังคณา กาเหว่า บธ.บ.10
66 6506101577 นางสาวอริสา แสนคำลือ บธ.บ.10
67 6506101576 นางสาวอริสรา บางศิริ บธ.บ.10
68 6506101575 นางสาวอริศรา สีภา บธ.บ.10
69 6506101574 นางสาวอรัณญารัตน์ ขยันทำ บธ.บ.10
70 6506101573 นางสาวอรวรรณ เจริญมี บธ.บ.10
71 6506101572 นางสาวอรปรียา สิทธิบุญมา บธ.บ.10
72 6506101571 นายอภิวัฒน์ เสาร์คำ บธ.บ.10
73 6506101570 นายอภิรักษ์ กิ่งเล็ก บธ.บ.10
74 6506101569 นางสาวอภิญญา นิลสิงขร บธ.บ.10
75 6506101568 นายอภิชัย อเล็กซ์ ทิมมอนส์ บธ.บ.10
76 6506101567 นางสาวอภิชญา ภาคารูป บธ.บ.10
77 6506101566 นางสาวอภิชญา เป็นคุณ บธ.บ.10
78 6506101565 นางสาวอทิตยา ไม้งาม บธ.บ.10
79 6506101564 นายอดิศักดิ์ แย้มพันธ์ บธ.บ.10
80 6506101563 นางสาวหฤทัย ยาป่าคาย บธ.บ.10
81 6506101562 นางสาวหยาดฟ้า จุกหอม บธ.บ.10
82 6506101560 นางสาวสุวิมล บุญเกตุ บธ.บ.10
83 6506101559 นางสาวสุวภัทร ราชบุรี บธ.บ.10
84 6506101558 นายสุเมธ เพียสังกะ บธ.บ.10
85 6506101554 นางสาวสุพรรณี เถามา บธ.บ.10
86 6506101553 นางสาวสุเบญจา อิ่มสวัสดิ์ บธ.บ.10
87 6506101550 นางสาวสุทิตา ขำดี บธ.บ.10
88 6506101549 นางสาวสุทธิดา กุลให้ บธ.บ.10
89 6506101548 นางสาวสุชาดา แสนเพ็ญ บธ.บ.10
90 6506101547 นางสาวสุกัญญา คล้ายเงิน บธ.บ.10
91 6506101545 นางสาวสิรินภัสสร อูปสาแก้ว บธ.บ.10
92 6506101544 นางสาวสิริกร ทองอินทร์ บธ.บ.10
93 6506101543 นางสาวสิปราง สุวรรณโชติ บธ.บ.10
94 6506101542 นางสาวสิตา บูรณวนิช บธ.บ.10
95 6506101541 นางสาวสาธิดา คุณคำ บธ.บ.10
96 6506101540 นางสาวสริดา ก๋าอิน บธ.บ.10
97 6506101539 นายสรพัศ ศรีแก้ว บธ.บ.10
98 6506101538 นายสกุลพล พลฤทธิ์ บธ.บ.10
99 6506101537 นางสาวศุภิสรา หนูเช้า บธ.บ.10
100 6506101536 นางสาวศุภิสรา สาใจ บธ.บ.10
101 6506101535 นางสาวศุภาพิชญ์ บุญสร้อย บธ.บ.10
102 6506101534 นายศิวกร บุญนิ่ม บธ.บ.10
103 6506101533 นางสาวศศิลักษณ์ พานพุ่ม บธ.บ.10
104 6506101532 นางสาวศศิธร อวสานะพันธุ์ บธ.บ.10
105 6506101531 นางสาวศศิธร ยศบุตร บธ.บ.10
106 6506101530 นางสาวศริญญาภรณ์ เมืองมาหล้า บธ.บ.10
107 6506101529 นางสาวศรัณยา บุญสม บธ.บ.10
108 6506101528 นางสาวศตพร ติง บธ.บ.10
109 6506101527 นายวีระชัย มาลารัตน์ บธ.บ.10
110 6506101526 นางสาววิลาศิณี ยีพะบาง บธ.บ.10
111 6506101525 นางสาววิภาวี หมื่นหาวงศ์ บธ.บ.10
112 6506101524 นางสาววิภาพรรณ เสาร์ตุ้ย บธ.บ.10
113 6506101523 นายวิชา ปรีเดช บธ.บ.10
114 6506101522 นางสาววาสนา อุดมศักดิ์สายธาร บธ.บ.10
115 6506101521 นายวายุภักษ์ นิลนิตย์ บธ.บ.10
116 6506101519 นางสาววันวิสา โทน บธ.บ.10
117 6506101518 นายวัชรพล เปลี่ยนปลูกสัตย์ บธ.บ.10
118 6506101517 นายวสุพลชัย ฟูใจ บธ.บ.10
119 6506101516 นางสาววศินี ก้อนธิ บธ.บ.10
120 6506101515 นางสาววริศรา วงค์ฝาย บธ.บ.10
121 6506101514 นางสาววรางคณา จันธิมา บธ.บ.10
122 6506101513 นางสาววรัญญา ศรีวิระ บธ.บ.10
123 6506101512 นายวรัญชัย เอี่ยมอาจ บธ.บ.10
124 6506101511 นางสาววรสา สิริโชคทวีกุล บธ.บ.10
125 6506101510 นางสาววรวรรณ กูลเกื้อ บธ.บ.10
126 6506101509 นายวรภัคษ์ พงษปิน บธ.บ.10
127 6506101508 นางสาววนิดา กองภาค บธ.บ.10
128 6506101507 นางสาววนัชพร ตะพานแก้ว บธ.บ.10
129 6506101506 นางสาววชิราภรณ์ ปินนิล บธ.บ.10
130 6506101505 นายวชิรวิทย์ สอนเคน บธ.บ.10
131 6506101504 นายลูกแพร ลวดอุโป บธ.บ.10
132 6506101503 นางสาวลุมายด์ ละชี บธ.บ.10
133 6506101502 นางสาวริชานันท์ ด่านอินถา บธ.บ.10
134 6506101501 นายรัฐภูมิ แว่นแก้ว บธ.บ.10
135 6506101500 นายรัชพล โยนิจ บธ.บ.10
136 6506101499 นางสาวรัชฎา อร่ามเวชวิบูลย์ บธ.บ.10
137 6506101498 นายรัชชานนท์ ทุมแสง บธ.บ.10
138 6506101497 นายรชฏ เลิศศิริ บธ.บ.10
139 6506101496 นางสาวยุพารัตน์ เผือกต่าย บธ.บ.10
140 6506101495 นางสาวยุบลวรรณ ฉันกระโทก บธ.บ.10
141 6506101494 นางสาวยี่กึง - บธ.บ.10
142 6506101493 นางสาวยิหวา เล็กศรี บธ.บ.10
143 6506101492 นางสาวยลดา วงษ์ขันธ์ บธ.บ.10
144 6506101490 นางสาวมังคุด ชาวป่า บธ.บ.10
145 6506101489 นางสาวมะลิวรรณ สาครมาลี บธ.บ.10
146 6506101488 นางสาวมะลิวรรณ วงศ์ษา บธ.บ.10
147 6506101487 นางสาวมะลิ แซ่ว่าง บธ.บ.10
148 6506101486 นางสาวมลทิชา ใจเย็น บธ.บ.10
149 6506101485 นายภูวนาท ตรีโกฏ บธ.บ.10
150 6506101484 นายภูมิระพี ชิณวังโส บธ.บ.10
151 6506101483 นายภาสกร ระลึก บธ.บ.10
152 6506101482 นางสาวภัทรานิษฐ์ วิญญายอง บธ.บ.10
153 6506101481 นางสาวภัทรวรินทร์ สีหลักคำ บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47