เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม17
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501126481 นายมนูญ ดำหมัด วท.บ.10
2 6501126483 นางสาวมัลลิกา เจริญสุข วท.บ.10
3 6501126484 นางสาวมินตรา คำหล้า วท.บ.10
4 6501126485 นางสาวมุกดารัตน์ คนตรง วท.บ.10
5 6501126486 นายมูฮัมมัดซัมวีล เกษม วท.บ.10
6 6501126488 นางสาวไมมูนี อิสลาม วท.บ.10
7 6501126489 นางสาวยอดขวัญ สังขมาลย์ วท.บ.10
8 6501126490 นายรณกร พิทนวรณ์ วท.บ.10
9 6501126492 นายรัชชภัช ชวนประสงค์ วท.บ.10
10 6501126493 นายรัชชานนท์ โนทะ วท.บ.10
11 6501126494 นายรัชชานนท์ อ่อนนิ่ม วท.บ.10
12 6501126495 นางสาวรัตติกาล เหลืองเอี่ยม วท.บ.10
13 6501126496 นางสาวรัตน์ติยากรณ์ ดีหร่าย วท.บ.10
14 6501126497 นางสาวสุภัทธนกานต์ ทองมี วท.บ.10
15 6501126499 นางสาวรัศมี สาคร วท.บ.10
16 6501126500 นางสาวรุ่งระวี ศักดิ์ศรี วท.บ.10
17 6501126502 นางสาวรุจิรา เตจะมา วท.บ.10
18 6501126503 นางสาวรุจิรา ล่องลม วท.บ.10
19 6501126505 นางสาววงศ์ษา มีเงินทอง วท.บ.10
20 6501126506 นางสาววชิรญาณ์ บุตรสิม วท.บ.10
21 6501126507 นายวชิรวิทย์ ไชยมงคล วท.บ.10
22 6501126508 นายวชิระ อินใจยา วท.บ.10
23 6501126509 นางสาววชิราภรณ์ ชวดนุช วท.บ.10
24 6501126510 นางสาววรรณภา ทองไทย วท.บ.10
25 6501126511 นายวรวิช ชายบุญแก้ว วท.บ.10
26 6501126512 นางสาววริศรา แปงยอง วท.บ.10
27 6501126513 นางสาววริศรา พิเศษฤทธิ์ วท.บ.10
28 6501126516 นายวัชรพล ยอดปานันท์ วท.บ.10
29 6501126517 นางสาววัชราภรณ์ ปิลอง วท.บ.10
30 6501126518 นายวันชัย สุภาว์ วท.บ.10
31 6501126519 นางสาววิชญาดา บัวใหม่ วท.บ.10
32 6501126520 นายวิชยา สีงาม วท.บ.10
33 6501126521 นางสาววิลาวัณย์ สัมฤทธิ์ วท.บ.10
34 6501126522 นางสาววิลาวัณย์ สิทธิธรรม วท.บ.10
35 6501126523 นางสาววิไลพร แสนพล วท.บ.10
36 6501126524 นางสาววีรดา มหานิยม วท.บ.10
37 6501126525 นายวีรภัทร กลิ่นทุ่ง วท.บ.10
38 6501126528 นางสาวศศิธร สายสะอุด วท.บ.10
39 6501126529 นางสาวศศิประภา สีทา วท.บ.10
40 6501126530 นางสาวศศิวิมล ข่มพัด วท.บ.10
41 6501126531 นางสาวศิรประภา พูลทอง วท.บ.10
42 6501126532 นางสาวศิริยากรณ์ ท้องฟ้างามตา วท.บ.10
43 6501126533 นางสาวศิริลักษณ์ ขาวฟอง วท.บ.10
44 6501126534 นายศิวกร ยามี วท.บ.10
45 6501126536 นายศุภกิตติ์ เกลี้ยงไธสง วท.บ.10
46 6501126537 นายศุภกิตติ์ ศรีพิชัย วท.บ.10
47 6501126538 นายศุภชัย มงคลสิริแสงซ้ง วท.บ.10
48 6501126539 นายศุภฤกษ์ ทันใจ วท.บ.10
49 6501126540 นางสาวศุภาวินี เพ็งสกุล วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50 6522101511 นายวีรภัทร ดีพรมกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47