เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม19
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1 6515124061 นายสุภามิตร ฤทธีนรกานต์ วศ.บ.10
2 6515124062 นายอดิเทพ แก้วคำมา วศ.บ.10
3 6515124063 นายอนรรฆ อุตรเจริญ วศ.บ.10
4 6515124064 นายอภิชัย พลอยรักษาสกุล วศ.บ.10
5 6515124065 นายอภิเทพ ปาลีวิวัฒน์ วศ.บ.10
6 6515124066 นายอรรถชัย เหล่าสุขสถิตย์ วศ.บ.10
7 6515124067 นายอัครพนธ์ อินต๊ะยศ วศ.บ.10
8 6515124068 นายอานนท์ แย้มอ่ำ วศ.บ.10
9 6515124069 นายเอกดนัย หัยปะโท วศ.บ.10
10 6515124070 นายเอกนัย กันทะวัง วศ.บ.10
11 6515124072 นายจรูญฐิรัตน์ อินทพันธ์ วศ.บ.10
12 6515124073 นายเจษฎา ธนารีย์กุล วศ.บ.10
13 6515124074 นายณัฐพล พุทธิมา วศ.บ.10
14 6515124075 นายธนัชา ธรรมอุโมงค์ วศ.บ.10
15 6515124076 นางสาวธัญญลักษณ์ ดวงชุ่ม วศ.บ.10
16 6515124077 นายธาวิน เหลืองทา วศ.บ.10
17 6515124078 นายพีรณัฐ บุญฉาย วศ.บ.10
18 6515124079 นายเมืองใจ พนมรักษ์ วศ.บ.10
19 6515124080 นายสุนิติ ลุงจาง วศ.บ.10
20 6515124081 นายสุเมธ ชนอาศรี วศ.บ.10
21 6515125048 นายเมธีณัฐ บุญชากร วศ.บ.10
22 6515125049 นางสาวรุจิรา เจิมจันทร์ วศ.บ.10
23 6515125050 นายวชิรญาณ์ วัฒนสุข วศ.บ.10
24 6515125051 นางสาววัชราพร เส่ซู วศ.บ.10
25 6515125052 นายวายุ บำรุงผล วศ.บ.10
26 6515125054 นายศรุต แก้วคำ วศ.บ.10
27 6515125055 นายศุภกิตติ์ เรือนคำมา วศ.บ.10
28 6515125056 นายเศรษฐภัทร์ พิชัยพงศ์ วศ.บ.10
29 6515125058 นายสมชาย เบเช วศ.บ.10
30 6515125059 นายสหรัฐ แพรแก้ว วศ.บ.10
31 6515125060 นายสหัสวรรษ หันวณิชย์ วศ.บ.10
32 6515125061 นายสุชาติ แจ่มจันทร์ วศ.บ.10
33 6515125062 นายสุทัตชา รุ่งสว่าง วศ.บ.10
34 6515125064 นางสาวอภิญญา ชมเชย วศ.บ.10
35 6515125065 นางสาวอัญณิชา อินชู วศ.บ.10
36 6515125066 นางสาวอิษยา ขวัญธนพีรยศ วศ.บ.10
37 6515125067 นายอิสมาแอ ฮาเก็ง วศ.บ.10
38 6515125068 นายคุณานนท์ พรพนาสกุลทอง วศ.บ.10
39 6515125069 นายพุฒิพล รัตนชัยโย วศ.บ.10
40 6515125070 นายปฎิพัทธ์ กันทะมาลี วศ.บ.10
41 6515125071 นายภูวิศ อนันท์รุ่งเรือง วศ.บ.10
42 6515125072 นางสาวศุภนุช แซ่ซั่น วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47