เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10300411 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สมทบ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6510201042 นายเสถียร พรหมทอง วท.บ.10
2 6510201041 นางสาวสุพรรณิการ์ ธรรมโหร วท.บ.10
3 6510201040 นายจิตธิพงศ์ แดงสว่าง วท.บ.10
4 6510201039 นายเอกชัย เตชะวันโต วท.บ.10
5 6510201038 นายอโณทัย เจาะรอด วท.บ.10
6 6510201037 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสม วท.บ.10
7 6510201036 นางสาวสุภาพร เณรตาก้อง วท.บ.10
8 6510201034 นางสาวสุดารัช แก้วอำภา วท.บ.10
9 6510201033 นายสามารถ ฮวบเอม วท.บ.10
10 6510201032 นายสมสุข ดอกรัก วท.บ.10
11 6510201031 สิบเอกวิศนุ ลวาพิทักษ์ วท.บ.10
12 6510201030 นางวิภาพร กุณาใหม่ วท.บ.10
13 6510201029 นายวิชิต ฉิมมณี วท.บ.10
14 6510201028 นางสาววราภรณ์ โพระกัน วท.บ.10
15 6510201025 นายยุทธจิตร พวงอินทร์ วท.บ.10
16 6510201024 นายภูริวัจน์ รักขาว วท.บ.10
17 6510201023 นายพรศักดิ์ ทวยชน วท.บ.10
18 6510201022 นายนุรัตน์ ขาวสอาด วท.บ.10
19 6510201019 นางนริสา หนูสอน วท.บ.10
20 6510201018 นายนรินทร์ แรงกล้า วท.บ.10
21 6510201017 นางสาวนงนุช หล้ารอด วท.บ.10
22 6510201016 นายธีระยุทธ ทองรินทร์ วท.บ.10
23 6510201013 นางสาวธยานี หุ่นเก่า วท.บ.10
24 6510201010 นายณัฐธวัช ทิพย์สุราษฎร์ วท.บ.10
25 6510201008 นายณรงค์ พลวารี วท.บ.10
26 6510201007 นางสาวณภษร สุวรรณโณ วท.บ.10
27 6510201006 นายชนกานต์ พยงค์ศรี วท.บ.10
28 6510201005 นายฉัตรธีรพล มณีแต้ม วท.บ.10
29 6510201004 นางสาวจุฬารัตน์ ตุมมา วท.บ.10
30 6510201003 นางสาวจิรัชยา พลพุ่ม วท.บ.10
31 6510201002 นายจักริน ครุฑกาศ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47