เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10200504 : การเป็นผู้ประกอบการ
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6504107308 นางสาวคุณัญญา ทาสิงห์คำ วท.บ.10
2 6504107304 นางสาวนัทธชา ไชยวรรณ์ วท.บ.10
3 6504107303 นายทศพล โสท่าม่วง วท.บ.10
4 6504107302 นางสาวชรินรัตน์ ปัญญา วท.บ.10
5 6504102360 นายเจษฎา ทรงชัยพิพัฒน์ วท.บ.10
6 6504102359 นางสาวอรปรียา ทองสัมฤทธิ์ วท.บ.10
7 6504102358 นางสาวอภิชญา พานแก้ว วท.บ.10
8 6504102357 นางสาวหทัยภัทร สมศรี วท.บ.10
9 6504102356 นางสาวสุมณฑา ไชยคีรี วท.บ.10
10 6504102355 นายสุบิน แสนขัติยรัตน์ วท.บ.10
11 6504102354 นางสาวสุชัญญา จ๋าก๋าง วท.บ.10
12 6504102352 นางสาวศุรดา แซ่มิ วท.บ.10
13 6504102351 นางสาวศศิธร ภูมิเพ็ง วท.บ.10
14 6504102350 นางสาวศศิกานต์ สนศรี วท.บ.10
15 6504102349 นางสาววิชญานันท์ จิตรสุภา วท.บ.10
16 6504102348 นางสาววราภรณ์ บัวทุม วท.บ.10
17 6504102346 นางสาวรังสินี หนูเริก วท.บ.10
18 6504102345 นายรณกร ปากหวาน วท.บ.10
19 6504102344 นายยอห์น ทวีอภิรดีกิตติ วท.บ.10
20 6504102342 นายภูวดล มุขนาค วท.บ.10
21 6504102341 นายภานุเดช สาสุนันท์ วท.บ.10
22 6504102340 นางสาวภัทรวดี วงเกิด วท.บ.10
23 6504102339 นางสาวภคพร สุนทรแก้ว วท.บ.10
24 6504102338 นางสาวพุทธชาติ วงค์ชัย วท.บ.10
25 6504102337 นางสาวพิมพ์นิภา เจือจันทร์ วท.บ.10
26 6504102336 นางสาวพิชชาพร ณเชียงใหม่ วท.บ.10
27 6504102335 นางสาวพาทินธิดา เชียงแขก วท.บ.10
28 6504102334 นางสาวพัทธ์ธีรา บรมพิชัยชาติกุล วท.บ.10
29 6504102333 นางสาวพรรษา ศุขศิริ วท.บ.10
30 6504102332 นางสาวปิยะพร ทันสมัย วท.บ.10
31 6504102331 นางสาวปวิชยา บานเย็น วท.บ.10
32 6504102330 นายประชา ต้นกันยา วท.บ.10
33 6504102329 นางสาวเบญจรัตน์ ถิ่นกาญจน์ วท.บ.10
34 6504102328 นางสาวบุญชิตา ไชยมงคล วท.บ.10
35 6504102327 นางสาวนิรินธนา ยากรณ์ วท.บ.10
36 6504102326 นายนิธิภูมิ ตันมาละ วท.บ.10
37 6504102324 นายนนทิกร บุญเจริญ วท.บ.10
38 6504102323 นางสาวธัญชนก จันทร์วงศ์ วท.บ.10
39 6504102322 นายธราเทพ พาลี วท.บ.10
40 6504102321 นายธนวัฒน์ จันทร์ทรัพย์ วท.บ.10
41 6504102320 นางสาวณัฐศรัณย์ เหล่าไชย วท.บ.10
42 6504102319 นางสาวณัฐภา ปั๋นสา วท.บ.10
43 6504102318 นางสาวณัฐชยา ภาษี วท.บ.10
44 6504102317 นางสาวณัฐกาญจน์ กัลยารัตน์ วท.บ.10
45 6504102316 นางสาวญาณิศา พละแสน วท.บ.10
46 6504102315 นางสาวญดาพร สรรพอาสา วท.บ.10
47 6504102314 นางสาวชลธิชา ภาโส วท.บ.10
48 6504102313 นางสาวชนินรัตน์ ก้อนแก้ว วท.บ.10
49 6504102312 นางสาวชฎาวีร์ คงยอด วท.บ.10
50 6504102311 นางสาวจิราภรณ์ เนนเลิศ วท.บ.10
51 6504102308 นางสาวกุลปริยา ปิ่นสกุล วท.บ.10
52 6504102307 นายกิตติภูมิ สมทอง วท.บ.10
53 6504102306 นางสาวกัญญาวีร์ คุปติศิริรัตน์ วท.บ.10
54 6504102305 นายกวีพล อินต๊ะวงศ์ วท.บ.10
55 6504102304 นายกฤษณรักษ์ ทับผึ้ง วท.บ.10
56 6504102303 นางสาวกรรณิกา ดอกบัว วท.บ.10
57 6504102302 นางสาวกมลวรรณ โจทย์ครบุรี วท.บ.10
58 6504102301 นางสาวกนกวรรณ อภัยรุณ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
59 6506101564 นายอดิศักดิ์ แย้มพันธ์ บธ.บ.10
60 6506101539 นายสรพัศ ศรีแก้ว บธ.บ.10
61 6506101438 นายปฏิพัทธ์ จริยาคุณา บธ.บ.10
62 6506101429 นายนิรัช หม่อเจริญทรัพย์ บธ.บ.10
63 6506101416 นายธีรภัทร บุญตนาชัย บธ.บ.10
64 6506101394 นายธนภูมิ พิทักษ์ธานี บธ.บ.10
65 6506101380 นางสาวณัฐธิดา ชวนงูเหลือม บธ.บ.10
66 6506101377 นายณัฐดนัย แซ่ฟ่าน บธ.บ.10
67 6506101353 นายชยานนท์ สุยะพล บธ.บ.10
68 6506101349 นางสาวชนิกานต์ พันธนิติ บธ.บ.10
69 6506101338 นางสาวจารุวรรณ สาครสุขเกษม บธ.บ.10
70 6506101332 นายจักเจษฎาพล ชินศรี บธ.บ.10
71 6506101331 นายคุณานนท์ อินต๊ะวงค์ บธ.บ.10
72 6506101317 นางสาวกัญญานัช พุทธิมา บธ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
73 6522101512 นางสาวนภัสวรรณ ไชยวุฒิ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47