เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1 6309101409 นางสาวปุณณภา กันทะเป็ง ศศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
2 6514101303 นายกมลนาวิน ยอดเทวี ศศ.บ.10
3 6514101306 นางสาวกรวรรณ มีเลี้ยง ศศ.บ.10
4 6514101313 นางสาวกิตติญา เพชรยอด ศศ.บ.10
5 6514101316 นางสาวเกวลิน ขวาธิจักร ศศ.บ.10
6 6514101332 นายเจษฎาพร วิไลจารุวรรณ ศศ.บ.10
7 6514101340 นางสาวชมพูนุท สุขเคหา ศศ.บ.10
8 6514101353 นายณัฐนันท์ ธัญญะคุปต์ ศศ.บ.10
9 6514101358 นายณัฐวุฒิ พืชกมุทร์ ศศ.บ.10
10 6514101362 นายดนุสรณ์ กึ่งสำโรง ศศ.บ.10
11 6514101379 นางสาวนภัสนันท์ ทองทรัพย์ ศศ.บ.10
12 6514101381 นางสาวนันท์นภัส กองกระวี ศศ.บ.10
13 6514101382 นางสาวนันท์นลิน ศักดิ์ดวง ศศ.บ.10
14 6514101392 นางสาวบุษกร อนันตสกุลวงศ์ ศศ.บ.10
15 6514101398 นางสาวปาริชาติ ภูดวงดาษ ศศ.บ.10
16 6514101399 นางสาวปิยฉัตร จันทร์สม ศศ.บ.10
17 6514101400 นายปิยวัช ไกรสินธุ์ ศศ.บ.10
18 6514101401 นายพงพนา สุปะมา ศศ.บ.10
19 6514101404 นางสาวพรชิตา บุญเรือง ศศ.บ.10
20 6514101405 นางสาวพรฐิตา บุญแจ้ง ศศ.บ.10
21 6514101408 นางสาวพรวิไล จักรใจ ศศ.บ.10
22 6514101413 นางสาวพัทธมน พรมกันทา ศศ.บ.10
23 6514101416 นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ เอียดมา ศศ.บ.10
24 6514101419 นางสาวภคมณ บุญซ้อน ศศ.บ.10
25 6514101421 นางสาวภัทรสุดา สอนศิลา ศศ.บ.10
26 6514101422 นางสาวภิญญดา ธนบุญญาสถิต ศศ.บ.10
27 6514101423 นายภูบดินทร์ พงศ์อภิรักษ์ ศศ.บ.10
28 6514101424 นางสาวมณีกานต์ น้อยมณี ศศ.บ.10
29 6514101425 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์พิทักษ์ ศศ.บ.10
30 6514101426 นางสาวมัณฑิตา ศรีสุวรรณ ศศ.บ.10
31 6514101429 นางสาวยศสมลพร เผ่าพันธ์ศร ศศ.บ.10
32 6514101430 นางสาวรชตวรรณ ไชยยานนท์ ศศ.บ.10
33 6514101434 นางสาวรอฮาน่า มุคุระ ศศ.บ.10
34 6514101436 นายรัชชานนท์ บุญสำรี ศศ.บ.10
35 6514101437 นายรัชชานันท์ กันทะวะ ศศ.บ.10
36 6514101441 นายรัฐพงษ์ กลิ่นน้ำหอม ศศ.บ.10
37 6514101448 นายวนานนท์ เรืองรุ่ง ศศ.บ.10
38 6514101450 นางสาววรินธร สุวนานนท์ ศศ.บ.10
39 6514101451 นางสาววริยา เสือน้อย ศศ.บ.10
40 6514101452 นางสาววันวิสาข์ พิมสาร ศศ.บ.10
41 6514101455 นายวิษณุ พงษ์พัฒณ์ ศศ.บ.10
42 6514101463 นายศิวกร ศรีทองคำ ศศ.บ.10
43 6514101465 นางสาวสกุลตลา เทพทองดี ศศ.บ.10
44 6514101475 นางสาวสุวนันท์ สุขเกิด ศศ.บ.10
45 6514101477 นางสาวเสาวลักษณ์ เสนาะโสด ศศ.บ.10
46 6514101478 นางสาวหยาดทิพย์ ใหม่กันทะ ศศ.บ.10
47 6514101486 นางสาวอริสา แซ่แต้ ศศ.บ.10
48 6514101488 นางสาวอสมาภรณ์ ปัญญาฟู ศศ.บ.10
49 6514101494 นายเอกกฤต เจริญรักษ์ ศศ.บ.10
50 6514102465 นางสาววรีวรรณ แก้วยา B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
51 6518102553 นางสาวสุชาดา ชัยวุฒิ ศศ.บ.10
52 6518102582 นางสาวอาทิยา สาขา ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47