เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700211 : การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501102374 นายธนพล อะทะถ้ำ วท.บ.10
2 6501102377 นายธนภัทร คันธรส วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 6503101304 นายคาลิล เล็กดา วศ.บ.10
4 6503101311 นายชยาพล เพชรสุวรรณ วศ.บ.10
5 6503101323 นายธีรธัช ศรีสร้อย วศ.บ.10
6 6503101325 นายธีรภัทร ปาติ๊บ วศ.บ.10
7 6503101334 นายพชรดนัย สุภาวรรณ์ วศ.บ.10
8 6503101367 นายปรัชญา วันแก้ว วศ.บ.10
 บริหารธุรกิจ
9 6506101507 นางสาววนัชพร ตะพานแก้ว บธ.บ.10
10 6506101550 นางสาวสุทิตา ขำดี บธ.บ.10
11 6506101554 นางสาวสุพรรณี เถามา บธ.บ.10
12 6506101579 นางสาวอังคณา กาเหว่า บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
13 6512106301 นายกฤษฎา สาตะถา วท.บ.10
14 6512106302 นายก้องกิดากร แก้วยะ วท.บ.10
15 6512106303 นายจักรภัทร เสาร์คำน้อย วท.บ.10
16 6512106304 นายจีรพันธ์ ศรีสุรักษ์ วท.บ.10
17 6512106305 นางสาวชนาพร จิตพยัค วท.บ.10
18 6512106306 นางสาวชวัลย์รัตน์ อินชุม วท.บ.10
19 6512106309 นายณัฐธวัช เข็มจรูญ วท.บ.10
20 6512106312 นายเตชินท์ มีมุข วท.บ.10
21 6512106315 นายธีรภัทร สุนันท์ตระกูล วท.บ.10
22 6512106316 นายนพคุณ ชุมรัมย์ วท.บ.10
23 6512106317 นายนภัส โพธิ์ศรี วท.บ.10
24 6512106318 นายนันทวัฒน์ อรุณพิพรรธ วท.บ.10
25 6512106319 นางสาวแป้ง เล็กตา วท.บ.10
26 6512106320 นายพงศกร เพลินทรัพย์ วท.บ.10
27 6512106322 นางสาวพลอยชมพู มิวรรณดี วท.บ.10
28 6512106324 นางสาวไพลิน ประเสริฐ วท.บ.10
29 6512106325 นางสาวภารตรี นันทสาร วท.บ.10
30 6512106327 นางสาวมนัสนันท์ พุ่มส้มจีน วท.บ.10
31 6512106328 นายยศวรรธน์ ปันนวน วท.บ.10
32 6512106329 นายยสสัก อุ่นสกุล วท.บ.10
33 6512106330 นางสาวลลิตา โพธิ์ศรี วท.บ.10
34 6512106331 นายวิศวะ ธิธรรมมา วท.บ.10
35 6512106332 นายวีรยุทธ วัฒนะไชยศรี วท.บ.10
36 6512106333 นางสาวศศิประภา ประดิษฐ์อักษร วท.บ.10
37 6512106334 นางสาวสุพิชญา มีสุข วท.บ.10
38 6512106336 นางสาวชลธิชา ศิริวงษ์ วท.บ.10
39 6512106337 นางสาวแพรวา กาสุนันท์ วท.บ.10
40 6512106340 นายเวชกร ยอดน้ำคำ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47