เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม25
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6206101351 นางสาวธัญภัค อุดมศรี บธ.บ.10
2 6206101352 นางสาวธัญลักษณ์ โปทา บธ.บ.10
3 6206101353 นางสาวธัญสุดา ปุ้มตะมะ บธ.บ.10
4 6206101354 นางสาวธีราพร ปวิณากร บธ.บ.10
5 6206101355 นายนครินทร์ สุวรรณมณี บธ.บ.10
6 6206101356 นางสาวนพรัตน์ คำแปง บธ.บ.10
7 6206101357 นางสาวนภัสวรรณ อายุมาก บธ.บ.10
8 6206101358 นางสาวนภัสสร กิติหม่อง บธ.บ.10
9 6206101359 นางสาวนรีกานต์ ช้างจันทร์ บธ.บ.10
10 6206101363 นางสาวนิติพร ชมชวน บธ.บ.10
11 6206101364 นางสาวเนาวรัตน์ ปิงสุแสน บธ.บ.10
12 6206101361 นางสาวนํ้าฝน จินดาประภาพร บธ.บ.10
13 6206101365 นางสาวบุณยานุช โพธิ์ทอง บธ.บ.10
14 6206101367 นางสาวประภัสสร คำภีระ บธ.บ.10
15 6206101368 นางสาวปวีณา กรงจักร์ บธ.บ.10
16 6206101369 นางสาวปัญญดา กรุดนาค บธ.บ.10
17 6206101370 นางสาวผกามาศ ยาอินตา บธ.บ.10
18 6206101371 นายพนธกร ทองสุข บธ.บ.10
19 6206101372 นางสาวพรพนิต เก็ดสราพร บธ.บ.10
20 6206101373 นางสาวพรรณประภา ปาภูเขียว บธ.บ.10
21 6206101374 นางสาวพรรวิษา ลือใจอินทร์ บธ.บ.10
22 6206101375 นายพัชรพล ดวงดี บธ.บ.10
23 6206101376 นางสาวพัชรา ปินคำ บธ.บ.10
24 6206101378 นางสาวพิชญาภา บุญศรี บธ.บ.10
25 6206101379 นางสาวพิมพิกา บุตรซาว บธ.บ.10
26 6206101381 นายพุฒิพงษ์ ยานะ บธ.บ.10
27 6206101382 นางสาวภณิดา พิมพ์โพด บธ.บ.10
28 6206101383 นายภาณุวิชญ์ บุญเถาว์ บธ.บ.10
29 6206101384 นายภานุวุธ จันทร์มณี บธ.บ.10
30 6206101385 นายภูริ ฮงประยูร บธ.บ.10
31 6206101386 นางสาวภูษนี ภูชัยสินธุ์ บธ.บ.10
32 6206101387 นางสาวมณฑกานต์ เต็มใจ บธ.บ.10
33 6206101388 นายมังกร อนุรักษ์กำธร บธ.บ.10
34 6206101389 นางสาวรฐาอร ปัญญาสัทโท บธ.บ.10
35 6206101390 นางสาวรัชนีกร สาณะเสน บธ.บ.10
36 6206101391 นายฤกษ์ดี อุดมทิพย์ บธ.บ.10
37 6206101392 นางสาววนิตชญา ต๊ะก๋อง บธ.บ.10
38 6206101393 นายวรเดช แก้วมณี บธ.บ.10
39 6206101394 นางสาววรารัตน์ ศรีจันทร์ บธ.บ.10
40 6206101395 นางสาววริศรา มาเครื่อง บธ.บ.10
41 6206101396 นายวัชรพล ชัยวงศ์ บธ.บ.10
42 6206101397 นางสาววัชราภรณ์ ศรีพรหมษา บธ.บ.10
43 6206101398 นายวาทิต ปัญญารักษา บธ.บ.10
44 6206101399 นางสาววารุณี จำนงค์ บธ.บ.10
45 6206101400 นางสาววาสนา น้อยเอี่ยม บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47