เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาจป415 : เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001125348 นายธนกร สงวนรัมย์ วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2 6105101302 นายกตัณณ์ ไชยพรมมา ร.บ.10
3 6105101303 นายกรภัทร์ ธรรมสละ ร.บ.10
4 6105101315 นายชลภัทร์ ชมภูทัน ร.บ.10
5 6105101317 นายชุติพนธ์ แก้วดำ ร.บ.10
6 6105101323 นางสาวณัฏฐรินีย์ ธรรมรัตน์ ร.บ.10
7 6105101324 นางสาวณัฐณิชา อินสุยะ ร.บ.10
8 6105101325 นายณัฐพล นามคำ ร.บ.10
9 6105101326 นายณัฐวุฒิ ของมา ร.บ.10
10 6105101328 นายตะวัน จันทร์แก้ว ร.บ.10
11 6105101331 นายทัศนชัย ชูศรีทอง ร.บ.10
12 6105101336 นายธีรพันธุ์ เสาร์จันทร์ ร.บ.10
13 6105101339 นายธีรศักดิ์ ชัยศาสตร์ ร.บ.10
14 6105101346 นายนิธิ นุรารักษ์ ร.บ.10
15 6105101358 นายพงษ์ศักดิ์ ทองกลัด ร.บ.10
16 6105101360 นางสาวพัชรชรัตน์ อินต๊ะเครือ ร.บ.10
17 6105101363 นายพิชชากร เอี่ยมธีระกุล ร.บ.10
18 6105101374 นางสาวรวิชา คำแปง ร.บ.10
19 6105101377 นางสาวลักษิกา บุญทวี ร.บ.10
20 6105101378 นางสาวลักษิกา ณ เชียงใหม่ ร.บ.10
21 6105101379 นางสาววรรณกนก อุตอามาตย์ ร.บ.10
22 6105101381 นายวรากรณ์ ต๊ะปัญญา ร.บ.10
23 6105101383 นายวัชรพงษ์ ฝั้นวงศ์ ร.บ.10
24 6105101397 นายสหัสวรรษ ติยะโคตร ร.บ.10
25 6105101413 นายอนุกุล จันต๊ะคาด ร.บ.10
26 6105101414 นายอภิสิทธิ์ ธเนศวรสุวรรณ ร.บ.10
27 6105101419 นายอรรถพล ขยัน ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
28 6106103315 นางสาวจันทร์จิรา ส่องแสง บช.บ.10
29 6106103321 นางสาวจิราพร เมืองขาว บช.บ.10
30 6106103322 นางสาวจีราวรรณ เตจ๊ะฝั้น บช.บ.10
31 6106103326 นางสาวชนาภา สักลอ บช.บ.10
32 6106104381 นายเปี่ยมสกุล วีระเดชชูชีพ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
33 6112102332 นายภูพิงค์ แสนใจเป็ง 10
34 6112102337 นางสาววลัญญา สมบุตร 10
35 6112102338 นายวิทวัส ปัทมรัตน์วิริยะ 10
36 6112102340 นางสาวศวรรยา เสทธยะ 10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
37 6122101375 นางสาวนุสบา เก่งกาจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6122101400 นางสาวมนัชญา จอมนงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47