เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102441 นายวิทยา เหมอโบกุ วท.บ.10
2 6101102454 นางสาวศศิพิมพ์ ศรีโสภาบุปผา วท.บ.10
3 6101102471 นายสิทธินนท์ จันทรสีมาวรรณ วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4 6122101305 นางสาวกัญญารัตน์ จิตมาตย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6122101307 นางสาวกัลญา กาวิชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6122101313 นางสาวกิตติมา เงินจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6122101323 นายจักรพงษ์ บุญสอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6122101327 นางสาวจิราภรณ์ ถินกระโทก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6122101330 นางสาวชณิดาภา เกษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6122101343 นางสาวณัฎฐณิชา ชัยรังษี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6122101348 นางสาวณัฐภาวี หนูจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6122101361 นางสาวธิติกานต์ ม่วงมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6122101362 นายธีรภัทร คงปันนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6122101363 นายธีระ บัวเย็น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6122101365 นางสาวนภัสวรรณ วันเกลี้ยง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6122101369 นางสาวนัฐทรียา พวงพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6122101378 นางสาวเบญจมาศ สุภานิชย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6122101388 นางสาวพนิตา แย้มฤดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6122101399 นายภูตะวัน ลุกิตติกร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6122101463 นายรัชชานนท์ ชาววิวัฒน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6122101448 นายอธิวัฒน์ คงเมือง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6122101458 นายอำพล เลิศสกุลทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6122101459 นายอิศรา จงชมผา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47