เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6308111301 นางสาวกนกวรรณ มูลเมือง บช.บ.10
2 6308116302 นายกรณ์ เย็นอารมย์ วท.บ.10
3 6308116303 นายกษิดิ์เดช เลากุลศิริ วท.บ.10
4 6308116304 นางสาวกอแก้ว ปิยพงศกร วท.บ.10
5 6308106301 นางสาวกัญญารัตน์ พิสุราช ศศ.บ.10
6 6308108301 นายกานต์ ทองสองแก้ว ศศ.บ.10
7 6308115301 นายกิตติ สวัสดิรักษ์ วท.บ.10
8 6308111302 นางสาวกุลจิรา คีรีรัตน์ บช.บ.10
9 6308116305 นางสาวเกตุวลิน ล้ำเลิศ วท.บ.10
10 6308111303 นางสาวขวัญฤดี เพิ่มนิตย์ บช.บ.10
11 6308109301 นายขิณฑณปราชญ์ ใจตั้ง วท.บ.10
12 6308109302 นายคณิติน หล้าทา วท.บ.10
13 6308108302 นางสาวจิรภัทร วิจิตรจันทร์ ศศ.บ.10
14 6308108303 นางสาวจิรัชยา สีนวล ศศ.บ.10
15 6308106310 นายจิรัฎฐ์ กาเรือน ศศ.บ.10
16 6308116318 นางสาวจุฑามาศ คำนาน วท.บ.10
17 6308115302 นายเฉลิมศักดิ์ ปานเอี่ยม วท.บ.10
18 6308115322 นางสาวชญาดา ม้าแก้ว วท.บ.10
19 6308108304 นางสาวชมภูนุช มณีโชติ ศศ.บ.10
20 6308111312 นางสาวชยานันท์ ชูขำ บช.บ.10
21 6308115305 นายชาญณรงค์ เชื้อนัก วท.บ.10
22 6308116306 นางสาวญาดา ไชยวิเศษ วท.บ.10
23 6308111304 นางสาวญาดาวดี ปราบมนตรี บช.บ.10
24 6308109304 นายณัฐชนน คำกล้า วท.บ.10
25 6308109305 นางสาวณัฐณิชา ภูอภิชาติดำรง วท.บ.10
26 6308115306 นายณัฐพงษ์ พนณรงค์ วท.บ.10
27 6308108306 นางสาวณัฐพร ทนุ ศศ.บ.10
28 6308116315 นางสาวณัฐพร ศรีแสงฉาย วท.บ.10
29 6308106302 นางสาวณัฐริดา ทองสุก ศศ.บ.10
30 6308106303 นางสาวณัฐวดี เบญจกุลทรัพย์ ศศ.บ.10
31 6308115307 นายณัฐวัฒน์ ระโรงสูงเนิน วท.บ.10
32 6308109306 นายทนงไทย วิลาสวัฒนา วท.บ.10
33 6308109307 นายทวีศักดิ์ บุญเชิญ วท.บ.10
34 5908114325 นายทศนาถ ใจเขื่อน วท.บ. (เกษตรป่าไม้)10
35 6308116307 นางสาวทิพวรรณ ชำนิเขตกิจ วท.บ.10
36 6308116308 นายธนนนท์ หนูสอน วท.บ.10
37 6308109308 นายธนสิทธิ์ สิริทรัพย์พูนผล วท.บ.10
38 6308109309 นายธัชพล วันโนนาม วท.บ.10
39 6308115309 นางสาวธัญชนก กระเซ็น วท.บ.10
40 6308116316 นางสาวธันยพร พรมบาง วท.บ.10
41 6308109310 นายธิติวุฒิ บุญปั๋น วท.บ.10
42 6308116317 นายนนทภัทร์ ปานใจ วท.บ.10
43 6308109318 นายนภดล ทรวงโพธิ์ วท.บ.10
44 6308109311 นายนราธิป ศรีวิชัย วท.บ.10
45 6308108307 นางสาวนันทวัน พันเทศ ศศ.บ.10
46 6308109312 นายบุญนาค วิเชียร วท.บ.10
47 6308115310 นางสาวเบญจมาศ ปรางทอง วท.บ.10
48 6308111306 นางสาวเบญญาภา สุภาแก้ว บช.บ.10
49 6308115311 นายปฏิภาณ ใจเเสวง วท.บ.10
50 6308106304 นายปฐมพร ใจวงค์เป็ง ศศ.บ.10
51 6308109319 นายประพันธ์ วารีนิยม วท.บ.10
52 6308108308 นางสาวปิยมาส ปรางทอง ศศ.บ.10
53 6308108309 นายพศิน ขวัญกิจศักดา ศศ.บ.10
54 6308115312 นายพัฒนา วงค์สิทธิ์ วท.บ.10
55 6308116319 นายพันธรัฐ รอดเสน วท.บ.10
56 6308108310 นางสาวพิมพิลาศ ชำนิกุล ศศ.บ.10
57 6308109313 นางสาวพิมลรัตน์ แพ่งสภา วท.บ.10
58 6308114370 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร์เจริญ วท.บ.10
59 6308109314 นายภูมินทร์ ทาเอื้อ วท.บ.10
60 6308116320 นางสาวมณีกาญจน์ วงษ์ศิลา วท.บ.10
61 6308115314 นางสาวมณีเฟิร์น กันธะหมื่น วท.บ.10
62 6308108313 นางสาวมัลลิกา ตุ้ยดา ศศ.บ.10
63 6308109315 นางสาวรมณี โตเรือง วท.บ.10
64 6308114369 นางสาวรัชนก จันทร์เกตุ วท.บ.10
65 6308115316 นางสาวรินรดา ศุภธนศักดา วท.บ.10
66 6308115317 นายรุ่งเรือง วงศ์แพทย์ วท.บ.10
67 6308111313 นางสาวโรสสุคล สีเถื่อน บช.บ.10
68 6308116310 นางสาวลักษิกา สังสิริ วท.บ.10
69 6308109321 นายวศิน แข็งแรง วท.บ.10
70 6308115323 นายวัชรินทร์ ทนหมัด วท.บ.10
71 6308108314 นางสาววิลาวัลย์ กันทะ ศศ.บ.10
72 6308106306 นายศาศวัต ยิ่งยวด ศศ.บ.10
73 6308111308 นางสาวศิริยากร ประกาศ บช.บ.10
74 6308106307 นางสาวศุณัฐชา คงไพศาล ศศ.บ.10
75 6308109322 นายสมลักษณ์ แซ่ฟ่า วท.บ.10
76 6308116311 นางสาวสร้อยฟ้า ดิษคำเหมาะ วท.บ.10
77 6308115318 นายสัณหภาส ประสุนิง วท.บ.10
78 6308109316 นายสิรวิชญ์ วงศ์ปิน วท.บ.10
79 6308111309 นางสาวสุจิตต์ตรา รัตนัง บช.บ.10
80 6308116312 นางสาวสุดา จันทะบัตร วท.บ.10
81 6308106308 นางสาวสุดารัตน์ บ้งวงศ์ ศศ.บ.10
82 6308115319 นางสาวสุธาสินี เณรตาก้อง วท.บ.10
83 6308115320 นายแสงอรุณ ยอดจักร์ วท.บ.10
84 6308111310 นางสาวอรทัย ใจเปรี้ยว บช.บ.10
85 6308108316 นางสาวอริญทรา ทองสองแก้ว ศศ.บ.10
86 6308106309 นางสาวอริสา โนนดี ศศ.บ.10
87 6308109317 นางสาวอาทิตยา มาบจะบก วท.บ.10
88 6308108317 นางสาวอารดา คำวงษา ศศ.บ.10
89 6308116313 นางสาวอารีรัตน์ แซ่ว้าน วท.บ.10
90 6308116314 นางสาวอุบลพรรณ หอมทวนลม วท.บ.10
91 6308108318 นางสาวอุรัสยา ตัณโชติ ศศ.บ.10
92 6308115321 นายโอฬาร แจ่มใส วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47