เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102365 นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมจักร วท.บ.10
2 6201102320 นายจักราวุฒิ ความหมั่น วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
3 6206103404 นางสาวสิทธิพร จิตมะโน บช.บ.10
4 6206103393 นางสาวศศิวรรณ มะนุภา บช.บ.10
5 6206103366 นางสาวพัณณิตา สินสวัสดิ์ บช.บ.10
6 6206103365 นางสาวพรรณิภา ชุมทอง บช.บ.10
7 6206103419 นางสาวจิราลักษณ์ พงค์ปัญญา บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
8 6210101339 นางสาวสุนันทา สมแก้ว วท.บ10
9 6310101018 นายศุภณัฐ คงสี วท.บ.10
10 6310101017 นายศุภชัย เอี่ยมสอาด วท.บ.10
11 6310101016 นางสาวศิริลักษณ์ เสถียร วท.บ.10
12 6310101009 นายพงศธร อ่อนคำ วท.บ.10
13 6210101319 นางสาวปริฉัตร ปรากฎรัตน์ วท.บ10
14 6310101004 นางสาวณัฏฐ์นรี ลักษณะสกุล วท.บ.10
15 6210101301 นางสาวกนกวรรณ โกสุมภ์ วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
16 6212106333 นายอภิสิทธิ์ นามเหลา วท.บ.10
17 6212106331 นางสาวสุภณิดา แก้วตุ้ย วท.บ.10
18 6212106330 นายศุภกิจ สิทธิเดช วท.บ.10
19 6212106329 นายศิระศักดิ์ ตันมล วท.บ.10
20 6212106328 นายวิศรุต บุญมา วท.บ.10
21 6212106327 นางสาววณิชชา ต๊ะนันตา วท.บ.10
22 6212106326 นางสาววชิราภรณ์ จอมกันท์ วท.บ.10
23 6212106325 นายรัตนพล ขอนทอง วท.บ.10
24 6212101317 นางสาวรัตติกาล ก๋าเขียว ศ.บ.10
25 6212106324 นายรัชนันท์ ดวงใส วท.บ.10
26 6212106323 นางสาวมฆวัน เสนาธรรม วท.บ.10
27 6212106322 นายภูวเดช วีระวงค์ วท.บ.10
28 6212106321 นายภูธเนศ ขันปิงปุ๊ด วท.บ.10
29 6212106320 นางสาวพิมพ์นิภา แก้วคล้าย วท.บ.10
30 6212106318 นางสาวพิชญาเพ็ญ ชัยชมภู วท.บ.10
31 6212106317 นายพงศธร กิติกาศ วท.บ.10
32 6212106316 นายปุระชัย เวียงชัย วท.บ.10
33 6212106315 นายปราณ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ วท.บ.10
34 6212106314 นายบัญญัติ บุญรัตน์ วท.บ.10
35 6212101312 นางสาวนิสากร ปัญญานิล ศ.บ.10
36 6212101311 นางสาวนิภาภรณ์ ยะอื่อ ศ.บ.10
37 6212106313 นางสาวนายิกา สิงห์อุต วท.บ.10
38 6212106310 นายธนกฤต ขาปั๋น วท.บ.10
39 6212106309 นางสาวทิพวรรณ ฝั้นไชยวงค์ วท.บ.10
40 6212106308 นางสาวทิพย์สุดา พรมต๊ะ วท.บ.10
41 6212106307 นายณัฐพล ลานกิ่ง วท.บ.10
42 6212106306 นายณฐิณัฐ สูงขาว วท.บ.10
43 6212106305 นายฐากูร ธรรมบุตร วท.บ.10
44 6212106303 นางสาวกุลิสรา สวนแดง วท.บ.10
45 6212106301 นางสาวกัลญา เวียงบรรพต วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
46 6214101364 นางสาวสุธัญญา ยมศรีเคน ศศ.บ.10
47 6214101363 นางสาวสินีนาถ ทิพย์สังวาลย์ ศศ.บ.10
48 6214101379 นางสาวพิมประภา มะเทวิน ศศ.บ.10
49 6214101378 นางสาวนรีกานต์ คำหาบ ศศ.บ.10
50 6214101334 นางสาวธัญวรัตม์ คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
51 6214101304 นางสาวกฤติมา แพทย์คุณ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
52 6219101318 นางสาวสุคันธา ศรีคำมา ทล.บ.10
53 6219101312 นางสาวพิชญาภา พลอยประเสริฐ ทล.บ.10
54 6219101311 นายปรัชญา จักร์พงค์ ทล.บ.10
55 6219101309 นางสาวบุษกร ใจอารีย์ ทล.บ.10
56 6219101304 นายณัฐลักษณ์ มนัสมโนธรรม ทล.บ.10
57 6219101302 นางสาวเกษราพร พฤกษ์พนาสันต์ ทล.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
58 6222101372 นายปรมินทร์ แสงจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47