เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1 6309101401 นายกิตติธัช อินพรหม ศศ.บ.10
2 6309101305 นางสาวกุลธิดา มั่งคั่ง ศศ.บ.10
3 6309101312 นายจิรายุ สิงสุขศรี ศศ.บ.10
4 6309101316 นางสาวชนนิศา สงวนนาม ศศ.บ.10
5 6309101394 นางสาวณัชชา รี่คุปต์ฤทธิ์ ศศ.บ.10
6 6309101395 นางสาวณัฎฐณิชา พรหมจันทร์ ศศ.บ.10
7 6309101402 นายณัฐภัทร โปธา ศศ.บ.10
8 6309101326 นายณัฐวุฒิ จันทคาม ศศ.บ.10
9 6309101328 นางสาวดาริกา บุญปั๋น ศศ.บ.10
10 6309101329 นางสาวทนาภรณ์ คำด้วง ศศ.บ.10
11 6309101331 นางสาวธัญวรัตน์ ไชยสลี ศศ.บ.10
12 6309101332 นางสาวธันวา รัตนโภคา ศศ.บ.10
13 6309101334 นายธีรภัทร แก้วสิงขร ศศ.บ.10
14 6309101335 นายธีรภัทร สุวรรณโกมลชัย ศศ.บ.10
15 6309101338 นางสาวนัทธมน จินะราช ศศ.บ.10
16 6309101342 นางสาวปณัฐดา ฐิติญาณวิโรจน์ ศศ.บ.10
17 6309101346 นางสาวปิยากร คำจันทร์ ศศ.บ.10
18 6309101409 นางสาวปุณณภา กันทะเป็ง ศศ.บ.10
19 6309101349 นางสาวพริบดาว นาคแดง ศศ.บ.10
20 6309101354 นางสาวภัทราภา ยอดเกตุ ศศ.บ.10
21 6309101355 นางสาวภาวิณี ธิลำพูน ศศ.บ.10
22 6309101397 นายรชต แสนบุดดี ศศ.บ.10
23 6309101361 นางสาววงศ์รวี โกฏิวิเชียร ศศ.บ.10
24 6309101399 นางสาววชิรญาณ์ บุตรดา ศศ.บ.10
25 6309101362 นางสาววนัสพร คำดี ศศ.บ.10
26 6309101400 นางสาววรัญญา ตะติรัตน์ ศศ.บ.10
27 6309101364 นายวสันต์ จันทร์อ่อน ศศ.บ.10
28 6309101367 นางสาววีร์สุดา กาติ๊บ ศศ.บ.10
29 6309101370 นางสาวศรีวราพร บุญมณี ศศ.บ.10
30 6309101371 นางสาวศศิวิมล อินต๊ะจักร ศศ.บ.10
31 6309101373 นางสาวศิริยาภรณ์ นิทะช้อย ศศ.บ.10
32 6309101374 นางสาวศิริโสภา แก้วประสิทธิ์ ศศ.บ.10
33 6309101379 นางสาวสุชาดา สุเค ศศ.บ.10
34 6309101406 นางสาวสุดารัตน์ มากะนัต ศศ.บ.10
35 6309101385 นายสุวพล ผาติอมรรัตน์ ศศ.บ.10
36 6309101386 นางสาวโสรยา อ่อนตา ศศ.บ.10
37 6309101390 นางสาวอรวี โสดาวิชิต ศศ.บ.10
38 6309101391 นางสาวอัยย์ลดา กรุตอินทร์ ศศ.บ.10
39 6309101392 นางสาวอาทิตยา วระรัตน์ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
40 6219103502 นายการัณย์ กรรณาลงกรณ์ สถ.บ.10
41 6219103523 นายวรวรรษ คันธะนาลัย สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47