เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 5903101302 นายธนวัฒน์ คงกะพี้ วศ.บ.10
2 6203101330 นางสาวพรชิตา แซ่เคอ วศ.บ.10
3 6203101338 นายมณฑล ปั้นเงิน วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
4 5904102301 นายก่อกุศล คำภูษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)10
5 6004103325 นางสาวเปี่ยมรัก ริบไธสง วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
6 6306105301 นางสาวกณิตา ชัยศิริ บธ.บ.10
7 6306102302 นายกมล อินธิยศ บธ.บ.10
8 6306102303 นายกฤตมุข อธิปัญญาพันธุ์ บธ.บ.10
9 6306102305 นายกอไผ่ แซ่โค้ว บธ.บ.10
10 6306102412 นางสาวกัญญารัตน์ จักร์ปัญญา บธ.บ.10
11 6306102306 นางสาวกัลยาณี ดีวิเศษ บธ.บ.10
12 6306105303 นางสาวขวัญจิรา ชมภู บธ.บ.10
13 6306102309 นางสาวจริยาสิริ แถวกระโทก บธ.บ.10
14 6306102313 นางสาวจิตรลดา ถนอมใจ บธ.บ.10
15 6306105304 นางสาวจิตรานนท์ บุญทรัพย์ บธ.บ.10
16 6306102314 นางสาวจิรภิญญา หมวดคง บธ.บ.10
17 6306102315 นายจิระพงศ์ แจ้งน้อย บธ.บ.10
18 6306102316 นางสาวเจนจิรา ปุ้มแสง บธ.บ.10
19 6306102318 นางสาวชเนตตรี นาเมืองรักษ์ บธ.บ.10
20 6306102319 นางสาวชลธิชา บุญปราณีวงศ์ บธ.บ.10
21 6306102321 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ บธ.บ.10
22 6306102322 นายชาญวิทย์ ยานะ บธ.บ.10
23 6306102323 นางสาวชาลีรัตน์ จันการ บธ.บ.10
24 6306102324 นายชินวัตร กวินเดโช บธ.บ.10
25 6306102326 นายฐิติกร เมืองคำ บธ.บ.10
26 6306102328 นางสาวฐิติมา อินทร์สารีย์ บธ.บ.10
27 6306105305 นางสาวณัชชา ประมูลวงค์ บธ.บ.10
28 6306102330 นางสาวณัฐกานต์ ล้วนสุคนธ์ บธ.บ.10
29 6306102329 นางสาวณัฐกานต์ ใบบอกบุญ บธ.บ.10
30 6306102331 นายณัฐเกียรติ วัชรสุทธากุล บธ.บ.10
31 6306102333 นายณัฐวุฒิ ภิระคำ บธ.บ.10
32 6306102334 นางสาวดรัลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
33 6306102336 นางสาวดวงพร ศรีสุพรรณสุทธิ บธ.บ.10
34 6306102337 นายต้นข้าว พิมขนิษฐ บธ.บ.10
35 6306102338 นายต้นน้ำ เด่นดี บธ.บ.10
36 6306102339 นางสาวเต็มสิริ กองคำ บธ.บ.10
37 6306102340 นางสาวทักษิณา มะโนพันธ์ บธ.บ.10
38 6306102341 นางสาวทิพย์วรรณ เอี่ยมรอด บธ.บ.10
39 6306102342 นางสาวทิพวรรณ ตั้งเพียร บธ.บ.10
40 6306102407 นางสาวเทียนกัลญาภัค เกาะแก้ว บธ.บ.10
41 6306102343 นายธงชัย พูนทิพย์ บธ.บ.10
42 6306105307 นายธณเดช สังข์นวล บธ.บ.10
43 6306102344 นายธนพล วงษ์ภา บธ.บ.10
44 6306102345 นางสาวธนรัตน์ กุลมอญ บธ.บ.10
45 6306102346 นางสาวธนัชชา สระทองคลื่น บธ.บ.10
46 6306102347 นายธนาคาร พลีพรม บธ.บ.10
47 6306102348 นายธนาพัฒน์ เพชรหทัยกุล บธ.บ.10
48 6306102349 นางสาวธมนวรรณ เกตุมณี บธ.บ.10
49 6306102350 นายธวัชชัย หนานปินใจ บธ.บ.10
50 6306102352 นางสาวธาวิตา มินทขัติ บธ.บ.10
51 6306102353 นางสาวธีรกานต์ วงศา บธ.บ.10
52 6306102354 นายธีรเดช เกิดสันติสุข บธ.บ.10
53 6306102356 นายนราวิชญ์ คงเนียม บธ.บ.10
54 6306102357 นางสาวนริศรา ศิริมนตรี บธ.บ.10
55 6306102368 นางสาวนัชญ์แพรวา สุโมตะยะกูล บธ.บ.10
56 6306102358 นางสาวนิศาชล อินทร์ทอง บธ.บ.10
57 6306102359 นางสาวบุญสิตา พัฒนะศิลป์ บธ.บ.10
58 6306102360 นางสาวเบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์ บธ.บ.10
59 6306102361 นางสาวปัญจมา ปาละโค บธ.บ.10
60 6306102362 นายปุณณะสิริ ฤทธิ์มนตรี บธ.บ.10
61 6306102363 นายพนธกร จินะโกฏิ บธ.บ.10
62 6306102364 นางสาวพนัชกร นาชะ บธ.บ.10
63 6306102365 นางสาวพนัชกร โนขัติ บธ.บ.10
64 6306102367 นางสาวพิชชาภา สว่างพัฒนกุล บธ.บ.10
65 6306102369 นางสาวพิราภรณ์พัชร คำพนัสสัก บธ.บ.10
66 6306102416 นางสาวแพรวา ปาละดี บธ.บ.10
67 6306102371 นายฟ้าษิณ ณ ลำพูน บธ.บ.10
68 6306102417 นางสาวภัทรนันท์ พ่อไชยราช บธ.บ.10
69 6306102423 นางสาวภัทรนิษฐ์ กาญจนเจริญกุล บธ.บ.10
70 6306102373 นางสาวภัทรภร แสงศรีจันทร์ บธ.บ.10
71 6306102374 นายภัทรวรรธน์ ตั้งอารมณ์มั่น บธ.บ.10
72 6306102375 นายภาสกร สมานกุลบุตร บธ.บ.10
73 6306105308 นางสาวภูนิศา มูลพนัส บธ.บ.10
74 6306102376 นายภูเบศร์ วีร์บุตร บธ.บ.10
75 6306102377 นางสาวรวิสุดา กองทอง บธ.บ.10
76 6306102378 นางสาวรุ่งตะวัน คำแหง บธ.บ.10
77 6306102411 นางสาววรรณสา สีดำ บธ.บ.10
78 6306102381 นางสาววิภาดา ศรีปัตถา บธ.บ.10
79 6306102382 นางสาววีรยา หนูหล่ำ บธ.บ.10
80 6306105309 นายศดานันท์ มัธยม บธ.บ.10
81 6306102383 นายศรัณยู สมานพงษ์ บธ.บ.10
82 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
83 6306102386 นางสาวศิรภัสสร ศรีตะบุตร บธ.บ.10
84 6306102388 นายศุภกร วงษา บธ.บ.10
85 6306102389 นายศุภชีพ ชาญเชี่ยว บธ.บ.10
86 6306102391 นางสาวสกุลรัตน์ จันทร์มาลี บธ.บ.10
87 6306105310 นางสาวสวิณี มูลฟอง บธ.บ.10
88 6306102392 นายสิทธิพงษ์ วังแก้ว บธ.บ.10
89 6306102393 นางสาวสุทินา ไทยเดชา บธ.บ.10
90 6306102394 นางสาวสุธิดา ปานทองคำ บธ.บ.10
91 6306102396 นางสาวสุพรรณิการ์ คำใจ บธ.บ.10
92 6306102397 นางสาวสุพรรนิศา สิงห์หาญ บธ.บ.10
93 6306102398 นางสาวสุพัตรา ฟ้าภูเจริญ บธ.บ.10
94 6306105311 นายสุภทัต มารื่น บธ.บ.10
95 6306102399 นางสาวสุภัชชา ผินผัน บธ.บ.10
96 6306102400 นายสุวรรณ ลุงออ บธ.บ.10
97 6306102401 นายเสริมชาติ อินทะนาม บธ.บ.10
98 6306102402 นายอคิราภ์ เสรีภาพ บธ.บ.10
99 6306102419 นายอดิศร พรมหล่ำ บธ.บ.10
100 6306102403 นายอนุชา ปากหวาน บธ.บ.10
101 6306102404 นางสาวอภิญญา โพธิตุ้ย บธ.บ.10
102 6306102405 นางสาวอมรรัตน์ วันนาหม่อง บธ.บ.10
103 6306102406 นางสาวอรณิช ปันสกุล บธ.บ.10
104 6306102408 นางสาวอริสรา ศรีสุวรรณ์ บธ.บ.10
105 6306102409 นายอรุณฉาย วิจิตร์ชยังกูร บธ.บ.10
106 6306102424 นายอลังการ สามนคร บธ.บ.10
107 6306102410 นางสาวอาทิตยา บุญสนธ์ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
108 6312106301 นางสาวกนกพิมพ์ ปูรณะพงษ์ วท.บ.10
109 6312106337 นางสาวจันทรรัตน์ ชัยสวัสดิ์ วท.บ.10
110 6312106305 นายจาฏุพัจน์ พิมพ์ชาติ วท.บ.10
111 6312106306 นางสาวจารุวรรณ์ ทิพนี วท.บ.10
112 6312106338 นายชลัช ก่ำศรี วท.บ.10
113 6312106308 นางสาวฐิตินันท์ ส่างสุ วท.บ.10
114 6312106309 นางสาวณัฏฐณิชา สิงห์ชัย วท.บ.10
115 6312106310 นายณัฐชนน ใสหยด วท.บ.10
116 6312106311 นายธนดล บำรุงเพชร วท.บ.10
117 6312106312 นายธนากร ธงซิว วท.บ.10
118 6312106313 นายธนิสร มงคลไชยเจริญ วท.บ.10
119 6312106314 นายธีรพงษ์ เถื่อนแท้ วท.บ.10
120 6312106316 นางสาวนริศรา สัมฤทธิ์ตระกูล วท.บ.10
121 6312106317 นางสาวนรีกานต์ สุใจคำ วท.บ.10
122 6312106318 นางสาวนฤมล เข็มเพ็ชร วท.บ.10
123 6312106319 นางสาวนฤวร หอมพญา วท.บ.10
124 6312106320 นายบุญมี แน่นอุดร วท.บ.10
125 6312106321 นางสาวปิยะธิดา พรมมารัตน์ วท.บ.10
126 6312106323 นางสาวพัชราภา คุ้มสว่าง วท.บ.10
127 6312106324 นายภาสวิชญ์ แช่มไพโรจน์ วท.บ.10
128 6312106325 นางสาวมาริษา สิมมาลี วท.บ.10
129 6312106326 นางสาววนัสนันท์ คีรีแสนภูมิ วท.บ.10
130 6312106327 นางสาววิริยา แอคำ วท.บ.10
131 6312106328 นายวีรภัทร ปิ่นปั่น วท.บ.10
132 6312106329 นางสาวศศิกานต์ ศรีโคตร วท.บ.10
133 6312106331 นายสาคร เกตุแสนลี วท.บ.10
134 6312106332 นางสาวสุทิพย์ตา โนนดา วท.บ.10
135 6312106333 นางสาวสุนิษา จินาจาย วท.บ.10
136 6312106334 นางสาวแสงจันทร์ เชิญนอก วท.บ.10
137 6312106336 นางสาวอารียา วิปัสสา วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
138 6222101309 นายกันตพงษ์ เลาหาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
139 6222101361 นางสาวนัทริกา จินะกาศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
140 6222101367 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
141 6222101406 นายวรานนท์ นนท์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47