เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6203101354 นายอานันท์ บุญพามา วศ.บ.10
2 6203101353 นางสาวอลิศรา ยาเก๋ วศ.บ.10
3 6203101351 นางสาวอริสา มีคง วศ.บ.10
4 6203101350 นายอรรถชัย สังข์วงค์ วศ.บ.10
5 6203101349 นายอภิชาติ ชำนาญ วศ.บ.10
6 6203101346 นายสมหวัง พันทอง วศ.บ.10
7 6203101345 นายสมพล พุทธรักษี วศ.บ.10
8 6203101344 นายสมชาย มาเยอะ วศ.บ.10
9 6203101343 นายวาชานนท์ ชิณโคตร วศ.บ.10
10 6203101342 นางสาววนิตา ทะลือ วศ.บ.10
11 6203101341 นางสาวเรณู ไชยนา วศ.บ.10
12 6203101340 นายรัฐภูมิ วงษา วศ.บ.10
13 6203101339 นางสาวยอดขวัญ สังสิทธิ์ วศ.บ.10
14 6203101338 นายมณฑล ปั้นเงิน วศ.บ.10
15 6203101336 นางสาวภูริชญา ขันเงิน วศ.บ.10
16 6203101334 นายภูทกฤต เชื้อประดิษฐ์ วศ.บ.10
17 6203101333 นางสาวภคไมย มะโนใจ วศ.บ.10
18 6203101331 นายพีรพัฒน์ อุ่นทิ วศ.บ.10
19 6203101330 นางสาวพรชิตา แซ่เคอ วศ.บ.10
20 6203101329 นางสาวปาณิศรา หิรัญชาติ วศ.บ.10
21 6203101327 นางสาวประภัสสร เทพธรรม วศ.บ.10
22 6203101326 นางสาวเบญจวรรณ น่าชม วศ.บ.10
23 6203101323 นายนราวุฒิ ชินกลาง วศ.บ.10
24 6203101321 นายนครินทร์ อินแสน วศ.บ.10
25 6203101320 นายธีระยุทธ์ พวงจีน วศ.บ.10
26 6203101319 นางสาวธีรนาฏ ปัญญาจิราธิวัฒน์ วศ.บ.10
27 6203101318 นายธวัชชัย ชัยกาจ วศ.บ.10
28 5803102329 นายธนินท์ เกษรราช วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)10
29 6203101317 นายธนพัฒน์ มีสนุ่น วศ.บ.10
30 6203101316 นายธนเดช ศิลารักษ์ วศ.บ.10
31 6203101315 นายทัตเทพ ไพรพฤกษ์ วศ.บ.10
32 6203101314 นายฐิติรัฐ อุทัยนา วศ.บ.10
33 6203101313 นายเชาว์ วิวิตตา วศ.บ.10
34 6203101312 นายชุติมันต์ ธรรมสอน วศ.บ.10
35 6203101311 นายชินดนัย ทองย้อย วศ.บ.10
36 6203101309 นายจิรวัฒน์ อินทปัญญา วศ.บ.10
37 6203101308 นายจิณณวัตร สุธรรม วศ.บ.10
38 6203101307 นางสาวจารุวรรณ ไชยชนะ วศ.บ.10
39 6203101306 นางสาวจันทนิภา ชัยธีรเดช วศ.บ.10
40 6203101304 นางสาวเกษร เจริญมงคล วศ.บ.10
41 6203101303 นางสาวกัลยารัตน์ ศรีกุนนะ วศ.บ.10
42 6203101302 นายกฤษฎากร บุญธรรม วศ.บ.10
43 6203101301 นายกฤษฎากร กอพล วศ.บ.10
44 5903101302 นายกฤตยชญ์ คงกะพี้ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
45 6004103328 นางสาวพิทยารัตน์ สุพรรณ์ วท.บ.10
46 6004103325 นางสาวเปี่ยมรัก ริบไธสง วท.บ.10
47 5904102301 นายก่อกุศล คำภูษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
48 6205105387 นางสาวอาภาพร รู้ธรรม รป.บ.10
49 6205105386 นางสาวอาทิตยา คำแสน รป.บ.10
50 6205105385 นางสาวอัจฉราภรณ์ กมลศรี รป.บ.10
51 6205105384 นางสาวอังคณา สุทธิยะ รป.บ.10
52 6205105383 นางสาวอรอนงค์ ชมภู รป.บ.10
53 6205105382 นางสาวอรสา จิตตะวงค์ รป.บ.10
54 6205105357 นางสาวมินตรา แก้ววรรณะ รป.บ.10
55 6205105409 นางสาวพจนีย์ คำฝั้น รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
56 6306102410 นางสาวอาทิตยา บุญสนธ์ บธ.บ.10
57 6306102424 นายอลังการ สามนคร บธ.บ.10
58 6306102409 นายอรุณฉาย วิจิตร์ชยังกูร บธ.บ.10
59 6306102408 นางสาวอริสรา ศรีสุวรรณ์ บธ.บ.10
60 6306102406 นางสาวอรณิช ปันสกุล บธ.บ.10
61 6306102405 นางสาวอมรรัตน์ วันนาหม่อง บธ.บ.10
62 6306102404 นางสาวอภิญญา โพธิตุ้ย บธ.บ.10
63 6306102403 นายอนุชา ปากหวาน บธ.บ.10
64 6306102419 นายอดิศร พรมหล่ำ บธ.บ.10
65 6306102402 นายอคิราภ์ เสรีภาพ บธ.บ.10
66 6306102401 นายเสริมชาติ อินทะนาม บธ.บ.10
67 6306102400 นายสุวรรณ ลุงออ บธ.บ.10
68 6306102399 นางสาวสุภัชชา ผินผัน บธ.บ.10
69 6306105311 นายสุภทัต มารื่น บธ.บ.10
70 6306102398 นางสาวสุพัตรา ฟ้าภูเจริญ บธ.บ.10
71 6306102397 นางสาวสุพรรนิศา สิงห์หาญ บธ.บ.10
72 6306102396 นางสาวสุพรรณิการ์ คำใจ บธ.บ.10
73 6306102394 นางสาวสุธิดา ปานทองคำ บธ.บ.10
74 6306102393 นางสาวสุทินา ไทยเดชา บธ.บ.10
75 6306102392 นายสิทธิพงษ์ วังแก้ว บธ.บ.10
76 6306105310 นางสาวสวิณี มูลฟอง บธ.บ.10
77 6306102391 นางสาวสกุลรัตน์ จันทร์มาลี บธ.บ.10
78 6306102390 นางสาวศุภัชญา ฉัตรทอง บธ.บ.10
79 6306102389 นายศุภชีพ ชาญเชี่ยว บธ.บ.10
80 6306102388 นายศุภกร วงษา บธ.บ.10
81 6306102386 นางสาวศิรภัสสร ศรีตะบุตร บธ.บ.10
82 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
83 6306102383 นายศรัณยู สมานพงษ์ บธ.บ.10
84 6306105309 นายศดานันท์ มัธยม บธ.บ.10
85 6306102382 นางสาววีรยา หนูหล่ำ บธ.บ.10
86 6306102381 นางสาววิภาดา ศรีปัตถา บธ.บ.10
87 6306102411 นางสาววรรณสา สีดำ บธ.บ.10
88 6306102378 นางสาวรุ่งตะวัน คำแหง บธ.บ.10
89 6306102377 นางสาวรวิสุดา กองทอง บธ.บ.10
90 6306102376 นายภูเบศร์ วีร์บุตร บธ.บ.10
91 6306105308 นางสาวภูนิศา มูลพนัส บธ.บ.10
92 6306102375 นายภาสกร สมานกุลบุตร บธ.บ.10
93 6306102374 นายภัทรวรรธน์ ตั้งอารมณ์มั่น บธ.บ.10
94 6306102373 นางสาวภัทรภร แสงศรีจันทร์ บธ.บ.10
95 6306102423 นางสาวภัทรนิษฐ์ กาญจนเจริญกุล บธ.บ.10
96 6306102417 นางสาวภัทรนันท์ พ่อไชยราช บธ.บ.10
97 6306102372 นายภควัต พลพิลา บธ.บ.10
98 6306102371 นายฟ้าษิณ ณ ลำพูน บธ.บ.10
99 6306102416 นางสาวแพรวา ปาละดี บธ.บ.10
100 6306102369 นางสาวพิราภรณ์พัชร คำพนัสสัก บธ.บ.10
101 6306102367 นางสาวพิชชาภา สว่างพัฒนกุล บธ.บ.10
102 6306102365 นางสาวพนัชกร โนขัติ บธ.บ.10
103 6306102364 นางสาวพนัชกร นาชะ บธ.บ.10
104 6306102363 นายพนธกร จินะโกฏิ บธ.บ.10
105 6306102362 นายปุณณะสิริ ฤทธิ์มนตรี บธ.บ.10
106 6306102361 นางสาวปัญจมา ปาละโค บธ.บ.10
107 6306102360 นางสาวเบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์ บธ.บ.10
108 6306102359 นางสาวบุญสิตา พัฒนะศิลป์ บธ.บ.10
109 6306102358 นางสาวนิศาชล อินทร์ทอง บธ.บ.10
110 6306102368 นางสาวนัชญ์แพรวา สุโมตะยะกูล บธ.บ.10
111 6306102357 นางสาวนริศรา ศิริมนตรี บธ.บ.10
112 6306102356 นายนราวิชญ์ คงเนียม บธ.บ.10
113 6306102354 นายธีรเดช เกิดสันติสุข บธ.บ.10
114 6306102353 นางสาวธีรกานต์ วงศา บธ.บ.10
115 6306102352 นางสาวธาวิตา มินทขัติ บธ.บ.10
116 6306102350 นายธวัชชัย หนานปินใจ บธ.บ.10
117 6306102349 นางสาวธมนวรรณ เกตุมณี บธ.บ.10
118 6306102348 นายธนาพัฒน์ เพชรหทัยกุล บธ.บ.10
119 6306102347 นายธนาคาร พลีพรม บธ.บ.10
120 6306102346 นางสาวธนัชชา สระทองคลื่น บธ.บ.10
121 6306102345 นางสาวธนรัตน์ กุลมอญ บธ.บ.10
122 6306102344 นายธนพล วงษ์ภา บธ.บ.10
123 6306105307 นายธณเดช สังข์นวล บธ.บ.10
124 6306102343 นายธงชัย พูนทิพย์ บธ.บ.10
125 6306102407 นางสาวเทียนกัลญาภัค เกาะแก้ว บธ.บ.10
126 6306102342 นางสาวทิพวรรณ ตั้งเพียร บธ.บ.10
127 6306102341 นางสาวทิพย์วรรณ เอี่ยมรอด บธ.บ.10
128 6306102340 นางสาวทักษิณา มะโนพันธ์ บธ.บ.10
129 6306102339 นางสาวเต็มสิริ กองคำ บธ.บ.10
130 6306102338 นายต้นน้ำ เด่นดี บธ.บ.10
131 6306102337 นายต้นข้าว พิมขนิษฐ บธ.บ.10
132 6306102336 นางสาวดวงพร ศรีสุพรรณสุทธิ บธ.บ.10
133 6306102334 นางสาวดรัลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
134 6306102333 นายณัฐวุฒิ ภิระคำ บธ.บ.10
135 6306102331 นายณัฐเกียรติ วัชรสุทธากุล บธ.บ.10
136 6306102329 นางสาวณัฐกานต์ ใบบอกบุญ บธ.บ.10
137 6306102330 นางสาวณัฐกานต์ ล้วนสุคนธ์ บธ.บ.10
138 6306105305 นางสาวณัชชา ประมูลวงค์ บธ.บ.10
139 6306102328 นางสาวฐิติมา อินทร์สารีย์ บธ.บ.10
140 6306102326 นายฐิติกร เมืองคำ บธ.บ.10
141 6306102324 นายชินวัตร กวินเดโช บธ.บ.10
142 6306102323 นางสาวชาลีรัตน์ จันการ บธ.บ.10
143 6306102322 นายชาญวิทย์ ยานะ บธ.บ.10
144 6306102321 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ บธ.บ.10
145 6306102319 นางสาวชลธิชา บุญปราณีวงศ์ บธ.บ.10
146 6306102318 นางสาวชเนตตรี นาเมืองรักษ์ บธ.บ.10
147 6306102316 นางสาวเจนจิรา ปุ้มแสง บธ.บ.10
148 6306102315 นายจิระพงศ์ แจ้งน้อย บธ.บ.10
149 6306102314 นางสาวจิรภิญญา หมวดคง บธ.บ.10
150 6306105304 นางสาวจิตรานนท์ บุญทรัพย์ บธ.บ.10
151 6306102313 นางสาวจิตรลดา ถนอมใจ บธ.บ.10
152 6306102309 นางสาวจริยาสิริ เมธา บธ.บ.10
153 6306105303 นางสาวขวัญจิรา ชมภู บธ.บ.10
154 6306102306 นางสาวกัลยาณี ดีวิเศษ บธ.บ.10
155 6306102412 นางสาวกัญญารัตน์ จักร์ปัญญา บธ.บ.10
156 6306102305 นายกอไผ่ แซ่โค้ว บธ.บ.10
157 6306102303 นายกฤตมุข อธิปัญญาพันธุ์ บธ.บ.10
158 6306102302 นายกมล อินธิยศ บธ.บ.10
159 6306105301 นางสาวกณิตา ชัยศิริ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
160 6312106336 นางสาวอารียา วิปัสสา วท.บ.10
161 6312106334 นางสาวแสงจันทร์ เชิญนอก วท.บ.10
162 6312106333 นางสาวสุนิษา จินาจาย วท.บ.10
163 6312106332 นางสาวสุทิพย์ตา โนนดา วท.บ.10
164 6312106331 นายสาคร เกตุเเสนลี วท.บ.10
165 6312106329 นางสาวศศิกานต์ ศรีโคตร วท.บ.10
166 6312106328 นายวีรภัทร ปิ่นปั่น วท.บ.10
167 6312106327 นางสาววิริยา แอคำ วท.บ.10
168 6312106326 นางสาววนัสนันท์ คีรีแสนภูมิ วท.บ.10
169 6312106325 นางสาวมาริษา สิมมาลี วท.บ.10
170 6312106324 นายภาสวิชญ์ แช่มไพโรจน์ วท.บ.10
171 6312101347 นางสาวฟ้าใส ทองประสงค์ ศ.บ.10
172 6312106323 นางสาวพัชราภา คุ้มสว่าง วท.บ.10
173 6312106322 นางสาวพรรษชล ตะนุ วท.บ.10
174 6312106321 นางสาวปิยะธิดา พรมมารัตน์ วท.บ.10
175 6312106320 นายบุญมี แน่นอุดร วท.บ.10
176 6312106319 นางสาวนฤวร หอมพญา วท.บ.10
177 6312106318 นางสาวนฤมล เข็มเพ็ชร วท.บ.10
178 6312106317 นางสาวนรีกานต์ สุใจคำ วท.บ.10
179 6312106316 นางสาวนริศรา สัมฤทธิ์ตระกูล วท.บ.10
180 6312106314 นายธีรพงษ์ เถื่อนเเท้ วท.บ.10
181 6312106313 นายธนิสร มงคลไชยเจริญ วท.บ.10
182 6312106312 นายธนากร ธงซิว วท.บ.10
183 6312106311 นายธนดล บำรุงเพชร วท.บ.10
184 6112107308 นางสาวณัฐวิภา มานะยิ่ง ศ.บ.10
185 6312106310 นายณัฐชนน ใสหยด วท.บ.10
186 6312106309 นางสาวณัฏฐณิชา สิงห์ชัย วท.บ.10
187 6312106308 นางสาวฐิตินันท์ ส่างสุ วท.บ.10
188 6312106338 นายชลัช ก่ำศรี วท.บ.10
189 6312106306 นางสาวจารุวรรณ์ ทิพนี วท.บ.10
190 6312106305 นายจาฏุพัจน์ พิมพ์ชาติ วท.บ.10
191 6312106337 นางสาวจันทรรัตน์ ชัยสวัสดิ์ วท.บ.10
192 6312106301 นางสาวกนกพิมพ์ ปูรณะพงษ์ วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
193 6222101429 นางสาวสิริวิมล พิมสาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
194 6222101428 นางสาวสอางค์ทิพย์ นวลศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
195 6222101421 นางสาวศุภิสรา ชัยมงคล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
196 6222101418 นายศุภกานต์ ใจน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
197 6222101417 นางสาวศิริเนตร จิตรสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
198 6222101416 นางสาวศานันทิณี นรสิงห์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
199 6222101414 นางสาวศรัญญา ทานิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
200 6222101408 นายวัชระ ไชยเมืองชื่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
201 6222101407 นายวัชรพล ปัดมะริด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
202 6222101406 นายวรานนท์ นนท์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
203 6222101403 นายวนราช ดารา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
204 6222101398 นายรัฐพล พลเทียร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
205 6222101373 นางสาวประดับศรี พันพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
206 6222101367 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
207 6222101365 นางสาวบัณฑิตา พิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
208 6222101364 นางสาวนิสรา แพงน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
209 6222101363 นางสาวนิธิพร บรรจงปรุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
210 6222101362 นางสาวนิติภรณ์ กาชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
211 6222101361 นางสาวนัทริกา จินะกาศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
212 6222101347 นายธนวิทย์ อาสนาทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
213 6222101345 นายธนภัทร เขียวแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
214 6222101340 นายณัฐนันท์ เชอรัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
215 6222101338 นายณัฐดนัย กุนาจา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
216 6222101336 นายณราพงษ์ ปูแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
217 6222101322 นางสาวจิราพร ผลฟักแฟง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
218 6222101317 นางสาวจารวี สวัสดิ์ไธสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
219 6222101309 นายกันตพงษ์ เลาหาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
220 6222101306 นางสาวกรรณิการ์ ทาต๊ะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
221 6222101303 นางสาวกนกวรรณ กาวี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47