เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105301 นางสาวกชกร ดำสงค์ วท.บ.10
2 6301105302 นางสาวกนกพร คำปวง วท.บ.10
3 6301105303 นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา วท.บ.10
4 6301105304 นางสาวกัญจนพร ดำคำภา วท.บ.10
5 6301105305 นางสาวกัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ วท.บ.10
6 6301105306 นายจักรินทร์ ปันคำ วท.บ.10
7 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
8 6301105308 นางสาวชญาธร เกษมกิตติธรา วท.บ.10
9 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
10 6301105310 นางสาวชลิตา รัชตะรุ่งเรือง วท.บ.10
11 6301105311 นางสาวฐิติยาภรณ์ ญาณะตัน วท.บ.10
12 6301105312 นางสาวณัชชา ฉิมมา วท.บ.10
13 6301105313 นายดนุพล ล้านหล้า วท.บ.10
14 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
15 6301105315 นายธนกร เนียมเพราะ วท.บ.10
16 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
17 6301105336 นางสาวเปรมกมล ธุระวรณ์ วท.บ.10
18 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
19 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
20 6301105337 นางสาวภารดา คล้ายแก้วสกุล วท.บ.10
21 6301105322 นางสาวรัชฎามนี คำภิโล วท.บ.10
22 6301105323 นางสาวรัชรินทร์ บุรานนท์ วท.บ.10
23 6301105334 นายวรเมธ เครือวัลย์ วท.บ.10
24 6301105338 นายวรรัญญู ใหม่ตาคำ วท.บ.10
25 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
26 6301105325 นางสาวศิริมาศ มาลีการุณกิจ วท.บ.10
27 6301105326 นายศุภัทรโชค วงค์เสือ วท.บ.10
28 6301105327 นางสาวสมฤทัย ปัญโยกาศ วท.บ.10
29 6301105328 นางสาวสรัญญา แก้วเทศ วท.บ.10
30 6301105329 นางสาวสัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ วท.บ.10
31 6301105335 นางสาวสุกัญญา สงวนกลิ่น วท.บ.10
32 6301105330 นางสาวสุดารัตน์ แบ่งเพ็ชร วท.บ.10
33 6301105332 นางสาวสุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้น วท.บ.10
34 6301105333 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
35 6204103313 นายธีรเดช สุขป้อม วท.บ.10
36 6204103309 นางสาวมานิตา วงค์ปะละ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
37 6305101301 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ์ฉาย ร.บ.10
38 6305101302 นางสาวกัญญาลักษณ์ อาทะ ร.บ.10
39 6305101303 นางสาวกัญญาวีร์ กุญชรศรี ร.บ.10
40 6305101304 นายกิตติพงษ์ ดีปุกเปียง ร.บ.10
41 6305101305 นางสาวกิตติมา จันทร์ชาวใต้ ร.บ.10
42 6305101306 นายกิตติศักดิ์ ไชยมงคล ร.บ.10
43 6305101307 นางสาวเกศรากาญจณ์ จินาติ ร.บ.10
44 6305101308 นางสาวขวัญนภา นิลพัฒน์ ร.บ.10
45 6305101309 นายคณิสสร คนเก่ง ร.บ.10
46 6305101310 นายจรัณ หนักแน่น ร.บ.10
47 6305101311 นางสาวจิดาภา บำรุงเจียม ร.บ.10
48 6305101313 นายจิตติพล เทพคำ ร.บ.10
49 6305101314 นายจิตรกร สุดเต้ ร.บ.10
50 6305101315 นายจิระศักดิ์ นางเมาะ ร.บ.10
51 6305101316 นางสาวเจริญขวัญณ์ ภัสสิญาพงศ์ ร.บ.10
52 6305101317 นายเจษฎา พ่อชมภู ร.บ.10
53 6305101318 นางสาวชนนิกานต์ แซ่แต้ ร.บ.10
54 6305101319 นางสาวชนันดา แก้วกาหลง ร.บ.10
55 6305101320 นางสาวชลดา ปิ่นเมธา ร.บ.10
56 6305101321 นางสาวชวิศา ภักดีกิจ ร.บ.10
57 6305101323 นางสาวชัญญานุช ดวงแก้ว ร.บ.10
58 6305101324 นายชินวัตร สุวรรณโน ร.บ.10
59 6305101325 นายโชคนรินทร์ บัวบาน ร.บ.10
60 6305101326 นางสาวฐิติมา อุตโรกุล ร.บ.10
61 6305101327 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วทา ร.บ.10
62 6305101328 นางสาวณฐมณ ป้อมเมือง ร.บ.10
63 6305101329 นางสาวณัชชา ทิพยธรรม ร.บ.10
64 6305101330 นางสาวณัฏฐ์ชญา ติ๊บใจ ร.บ.10
65 6305101331 นางสาวณัฐธิดา ด้วงวิเศษ ร.บ.10
66 6305101332 นางสาวณัฐธิตา อยู่สบาย ร.บ.10
67 6305101334 นางสาวณัฐลินี อุราแก้ว ร.บ.10
68 6305101335 นางสาวณัฐวดี ผาสุข ร.บ.10
69 6305101336 นายณัฐวุฒิ รติกาญจนสุขกุล ร.บ.10
70 6305101337 นายดิศรณ์ เจริญแก้ว ร.บ.10
71 6305101338 นางสาวตรีรัตน์ บรรณพร ร.บ.10
72 6305101339 นายทศพร ปิงคำ ร.บ.10
73 6305101340 นายธนกร วรกิจ ร.บ.10
74 6305101342 นายธนบดี วัชรพลางกูร ร.บ.10
75 6305101343 นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล ร.บ.10
76 6305101344 นางสาวธัญเรศ งามแสงสิริทรัพย์ ร.บ.10
77 6305101345 นายธีรพงศ์ ปวงมาโล ร.บ.10
78 6305101346 นายธีรภัทร์ เขียวแปน ร.บ.10
79 6305101347 นายนพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง ร.บ.10
80 6305101348 นายนรภัทร ยุอินทร์ ร.บ.10
81 6305101349 นายนฤตย์ ทุนอินทร์ ร.บ.10
82 6305101350 นางสาวนฤตยา เมืองใจแก้ว ร.บ.10
83 6305101351 นางสาวนลินี จันทร์ต๊ะมา ร.บ.10
84 6305101352 นายนวัตกรณ์ โมตาลี ร.บ.10
85 6305101353 นางสาวนัชธิกาน สันชัย ร.บ.10
86 6305101354 นายนันทวัฒน์ เครือทราย ร.บ.10
87 6305101355 นายปกรณ์ สิงห์ปัญญา ร.บ.10
88 6305101356 นางสาวปนัดดา นพเก้า ร.บ.10
89 6305101358 นายประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง ร.บ.10
90 6305101359 นางสาวปราถนา เกิดจันอัด ร.บ.10
91 6305101360 นางสาวปริยากร อินรุ่ง ร.บ.10
92 6305101361 นางสาวปาจรีย์ จะแจ้ง ร.บ.10
93 6305101362 นายปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ ร.บ.10
94 6305101363 นางสาวปาริชาติ สุขสมโชติ ร.บ.10
95 6305101364 นางสาวปิยพัชร เสี่ยงสอาด ร.บ.10
96 6305101365 นางสาวเปรมยุดา วัฒกีเจริญ ร.บ.10
97 6305101366 นายพงศ์พิทักษ์ วังธิยอง ร.บ.10
98 6305101367 นางสาวพจวรรณ ภิระลัย ร.บ.10
99 6305101368 นางสาวพรทิพา พรหมถา ร.บ.10
100 6305101369 นางสาวพรนภา บัวลี ร.บ.10
101 6305101370 นายพรรษกร ใจสม ร.บ.10
102 6305101371 นางสาวพรวิไล หล้าจู ร.บ.10
103 6305101372 นางสาวพรสรวง สอาดศรี ร.บ.10
104 6305101373 นางสาวพลอยวรินทร์ คงนุ่น ร.บ.10
105 6305101374 นางสาวพลอยสุรีย์ สายบุญเรือง ร.บ.10
106 6305101375 นางสาวพัชริฎา ต๊ะเป็ง ร.บ.10
107 6305101377 นางสาวพิชญา ภัทรบรรพต ร.บ.10
108 6305101378 นางสาวพิชยดา จันทร์แก้ว ร.บ.10
109 6305101433 นายพีรวิทญ์ พินเรา ร.บ.10
110 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
111 6305101380 นางสาวภัทรวดี แสนปงผาบ ร.บ.10
112 6305101381 นางสาวภัทราพร สอนเสนา ร.บ.10
113 6305101382 นายภาครินท์ พนมนิเวศน์ ร.บ.10
114 6305101383 นายภานุเดช กองวี ร.บ.10
115 6305101384 นางสาวภาวิดา มูลเงิน ร.บ.10
116 6305101385 นายภูวดล ชัยกาวิล ร.บ.10
117 6305101386 นายมงคล ทองพิมพ์ ร.บ.10
118 6305101387 นายเมธาวี สารพัตร ร.บ.10
119 6305101388 นายยศพนธ์ พันธวัฒน์ ร.บ.10
120 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
121 6305101391 นางสาวรัตนาวดี นิลวัฒน์ ร.บ.10
122 6305101392 นายวัชรพล แสนภักดี ร.บ.10
123 6305101393 นางสาววัลภา แลวฤทธิ์ ร.บ.10
124 6305101394 นางสาววาสนา หลวงอภิรักษ์ ร.บ.10
125 6305101395 นางสาววิมลพร มังคละแสน ร.บ.10
126 6305101397 นางสาววีรดา ท้าวศิริ ร.บ.10
127 6305101398 นางสาววีราดา อยู่เอม ร.บ.10
128 6305101399 นางสาวศศิกานต์ ฟักแก้ว ร.บ.10
129 6305101400 นางสาวศศิวิมล สุจาแสน ร.บ.10
130 6305101401 นายศิริชัย ทวีศักดิ์บวรกุล ร.บ.10
131 6305101402 นางสาวศิริญญา บิดาคำ ร.บ.10
132 6305101403 นางสาวศุภรัตน์ ทวีเลิศวุฒิกุล ร.บ.10
133 6305101405 นายสิทธิกร ดู่คำ ร.บ.10
134 6305101406 นายสิทธิโชค ผิวทน ร.บ.10
135 6305101407 นางสาวสิริกัญญา คำจันทร์ ร.บ.10
136 6305101408 นายสิริวัฒน์ เลิศธนวิรัตน์ ร.บ.10
137 6305101409 นางสาวสุนิตา แก้วสาร ร.บ.10
138 6305101410 นางสาวสุพัตรา อินนวน ร.บ.10
139 6305101411 นางสาวสุพิชชา บัวพันธ์ ร.บ.10
140 6305101412 นางสาวสุภัสสรา ศรีมอยน้อย ร.บ.10
141 6305101413 นางสาวสุวิดา บุญใส ร.บ.10
142 6305101414 นายสุวิทย์ เทพมา ร.บ.10
143 6305101415 นายหัสดินทร์ ใจอะโน ร.บ.10
144 6305101416 นายอธิบดี แสนใจบาล ร.บ.10
145 6305101418 นายอนุวัฒน์ วรรณเสน ร.บ.10
146 6305101419 นางสาวอภิชญา ข้าวหอมหาง ร.บ.10
147 6305101420 นางสาวอภิญญา พัฒน์ธิพงษ์ ร.บ.10
148 6305101421 นางสาวอมรรัตน์ เปียงผาตั้ง ร.บ.10
149 6305101422 นางสาวอมรรัตน์ เสานุ ร.บ.10
150 6305101423 นางสาวอมลณัฐ ช่วยสงค์ ร.บ.10
151 6305101424 นางสาวอรวรรณ อามีนเจริญ ร.บ.10
152 6305101425 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี ร.บ.10
153 6305101426 นางสาวอัจฉราพรรณ กันตุ่น ร.บ.10
154 6305101427 นางสาวอัจฉราภรณ์ สำราญใจ ร.บ.10
155 6305101428 นางสาวอัญชุลี สัญญากิจ ร.บ.10
156 6305101429 นางสาวอัญญานี อาษา ร.บ.10
157 6305101430 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น ร.บ.10
158 6305101431 นางสาวอาทิตยา เทวกุล ณ อยุธยา ร.บ.10
159 6305101432 นายเอกพจน์ หนั่นตา ร.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
160 6315123301 นางสาวกชกร แซ่ยะ วศ.บ.10
161 6315123302 นายกษิเดช สายโท๊ะ วศ.บ.10
162 6315123303 นางสาวกาญจนา ยศดี วศ.บ.10
163 6315123343 นายกุญชร สุริวงษ์ วศ.บ.10
164 6315123304 นายจักรพงศ์ ลินใจ วศ.บ.10
165 6315123344 นายเจตนิพัทธ์ เลสัก วศ.บ.10
166 6315123306 นายชโยดม วงศ์หลวง วศ.บ.10
167 6315123307 นางสาวญาณิศา บัวพลู วศ.บ.10
168 6315123309 นายณภัทร กันธวัฒนะ วศ.บ.10
169 6315123345 นายดนุสรณ์ หมื่นอภัย วศ.บ.10
170 6315123312 นางสาวธนิตา อวดผล วศ.บ.10
171 6315123313 นายธีรดนย์ ดวงไทย วศ.บ.10
172 6315123315 นายธีรภัทร วงค์ษา วศ.บ.10
173 6315123317 นางสาวนฤมล สมปาน วศ.บ.10
174 6315123316 นางสาวนฤมล บุญเสริม วศ.บ.10
175 6315123318 นางสาวเบญทราย ล่ำสูง วศ.บ.10
176 6315123346 นายปฏิพล จองซาน วศ.บ.10
177 6315123320 นางสาวปัณฑิตา จันทคัด วศ.บ.10
178 6315123322 นายพนมกร ผลาผล วศ.บ.10
179 6315123323 นายพฤกษ์ ปัทมานุช วศ.บ.10
180 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
181 6315123325 นายพีรพล ไกรวศิน วศ.บ.10
182 6315123326 นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน วศ.บ.10
183 6315123327 นายภารดร กันธะ วศ.บ.10
184 6315123328 นางสาวมณัญญา วงษ์ดี วศ.บ.10
185 6315123329 นางสาวมุกแท้ ช่างตรึก วศ.บ.10
186 6315123330 นายวราธิษณ์ ใจกันทา วศ.บ.10
187 6315123348 นายวริทธิ์ธร แพงเจริญ วศ.บ.10
188 6315123331 นางสาววริศรา เตือนสติ วศ.บ.10
189 6315123333 นายวิษณุ ใจงาม วศ.บ.10
190 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
191 6315123335 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญพฤกษา วศ.บ.10
192 6315123336 นายอดิศักดิ์ ทับแก้ว วศ.บ.10
193 6315123338 นายอัศวราช เกิดผล วศ.บ.10
194 6315123339 นายอัษฎาวุฒิ คำแสน วศ.บ.10
195 6315123340 นางสาวอาทิตย์ตยา สุทอง วศ.บ.10
196 6315123341 นายอิทธิพัทธ์ กัญมะใจ วศ.บ.10
197 6315123342 นายไอศวรรย์ บุญยรัตน์ วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47