เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101351 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสังข์ วท.บ.10
2 6301101352 นางสาวบัณฑิตตา บุญผ่อง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6104103301 นางสาวกมลนิตย์ สุภายอง วท.บ.10
4 6104103324 นายพีรพัฒน์ ยะทิพย์ วท.บ.10
5 6104103326 นางสาวยลดา บุญวิจิตร วท.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 6310102301 นายกรวิชญ์ กายา วท.บ.10
7 6310102302 นายกฤษกร จิณะกับ วท.บ.10
8 6310102303 นายกลวัชร ปรารมภ์ วท.บ.10
9 6310102304 นางสาวจันทร์จิรา โยธา วท.บ.10
10 6310102305 นายจิณณวัตร ม่วงมี วท.บ.10
11 6310102308 นายชัยนิตย์ ธรรมมา วท.บ.10
12 6310102309 นายชัยวัฒน์ กนกจรัสวาณิชย์ วท.บ.10
13 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
14 6310102311 นายณภัทร สุวิมล วท.บ.10
15 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
16 6310102326 นางสาวธนิดา นองสมุทร วท.บ.10
17 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
18 6310102316 นางสาวปวริสรา กล่อมสุนทร วท.บ.10
19 6310102317 นางสาวพรรณวิษา เทพสิงห์ วท.บ.10
20 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
21 6310102320 นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ วท.บ.10
22 6310102322 นายศิริชัย มณทอง วท.บ.10
23 6310102324 นายสุทธิพัตร์ ทองรัตน์ วท.บ.10
24 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
25 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
26 6310102328 นายฮัดรีย์ จิตภาค วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
27 6214102389 นางสาวสิรินันท์ สุขุมพรรณ ศศ.บ.10
28 6214102398 นางสาวหทัยรักษ์ ทัพเสลา ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
29 6322101301 นางสาวกษิณัฏฐ์ ภัคมิ่งศิษฐ์ วท.บ.10
30 6322101302 นางสาวกัญญพัชร นันทกิจรุ่งโรจน์ วท.บ.10
31 6322101303 นางสาวกาญจนา รงค์รัตน์ วท.บ.10
32 6322101304 นายกิตติกร เนตรบังอร วท.บ.10
33 6322101306 นายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน วท.บ.10
34 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ.10
35 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ.10
36 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ.10
37 6322101310 นายจตุพร เพ็ชรเเพ วท.บ.10
38 6322101311 นางสาวจอมขวัญ เมืองมูล วท.บ.10
39 6322101312 นางสาวจันจิรา สุภาษี วท.บ.10
40 6322101313 นางสาวจันทิมา นาขาม วท.บ.10
41 6322101314 นางสาวจารุวรรณ ใจแก้ว วท.บ.10
42 6322101315 นางสาวจิดาภา วอริแกะ วท.บ.10
43 6322101316 นางสาวจิราพันธ์ ศิริบุตร วท.บ.10
44 6322101317 นายจิรายุ หวันมูล วท.บ.10
45 6322101318 นางสาวจีรนันท์ ผ่านผิว วท.บ.10
46 6322101319 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชัย วท.บ.10
47 6322101320 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจตุ้ย วท.บ.10
48 6322101321 นายเจษฎา พานทอง วท.บ.10
49 6322101322 นายชนิสร สวัสดี วท.บ.10
50 6322101323 นางสาวชลฐิชา หมีนิ่ม วท.บ.10
51 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ.10
52 6322101325 นางสาวชัญญานุช ดีตุ วท.บ.10
53 6322101326 นายชัยทัศน์ กลึงสำโรง วท.บ.10
54 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ.10
55 6322101328 นางสาวชุติมา แก่นมั่น วท.บ.10
56 6322101329 นางสาวฌาลิณีย์ ใจนันตา วท.บ.10
57 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ.10
58 6322101331 นางสาวณัฏฐณิชา ปันกัน วท.บ.10
59 6322101332 นายณัฐชนน วาดสูงเนิน วท.บ.10
60 6322101333 นางสาวณัฐธยาน์ ปวงคำ วท.บ.10
61 6322101334 นางสาวณัฐธิดา เปนะนาม วท.บ.10
62 6322101335 นางสาวณัฐนรี สารีวงษ์ วท.บ.10
63 6322101336 นางสาวณัฐรินทร์ เตชะพงศ์ธนโชติ วท.บ.10
64 6322101338 นางสาวณิชา ลมราษฎร์ วท.บ.10
65 6322101339 นางสาวณิชารีย์ ปรีชารัมย์ วท.บ.10
66 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ.10
67 6322101342 นางสาวทินสิรี สุดแสง วท.บ.10
68 6322101343 นางสาวธนานันต์ วงษ์เทศ วท.บ.10
69 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ.10
70 6322101346 นายธัชพล หน่อวงศ์ วท.บ.10
71 6322101347 นางสาวธัญญลักษณ์ พรมตัน วท.บ.10
72 6322101348 นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์ วท.บ.10
73 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ.10
74 6322101351 นางสาวนลัทพร เสียวกระแส วท.บ.10
75 6322101352 นายนวพล ชุมภูชัย วท.บ.10
76 6322101353 นางสาวนันทนี นัดครีบ วท.บ.10
77 6322101354 นางสาวนัสริน ปิ่นธุรัตน์ วท.บ.10
78 6322101355 นางสาวนาเดีย สาและ วท.บ.10
79 6322101356 นางสาวนิฟิรดาวซ์ บาเหะ วท.บ.10
80 6322101357 นางสาวนิศาชล นิตรา วท.บ.10
81 6322101358 นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ วท.บ.10
82 6322101359 นางสาวปนัดดา เกิดสุข วท.บ.10
83 6322101360 นางสาวปริยาภัทร คำอ้ายกาวิน วท.บ.10
84 6322101361 นางสาวปัญญาพร ลุงลอย วท.บ.10
85 6322101362 นางสาวปานตะวัน จันทร์สาคร วท.บ.10
86 6322101363 นางสาวปิยดา ป้อเครือ วท.บ.10
87 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ.10
88 6322101364 นางสาวปิยธิดา นวลกรม วท.บ.10
89 6322101366 นางสาวปิยะฉัตร คำแปง วท.บ.10
90 6322101367 นางสาวปิยะฉัตร วิเชียรดี วท.บ.10
91 6322101368 นายพงศกร ทองนอก วท.บ.10
92 6322101370 นางสาวพรพิมล สืบพันธ์ วท.บ.10
93 6322101372 นางสาวพลอยวรินทร์ นวลจันทร์ วท.บ.10
94 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ.10
95 6322101374 นางสาวพิชชานันท์ ปินไชย วท.บ.10
96 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ.10
97 6322101377 นายพุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย วท.บ.10
98 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ.10
99 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ.10
100 6322101380 นางสาวมนธิญา สุตา วท.บ.10
101 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ.10
102 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ.10
103 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ.10
104 6322101387 นายระพีพัฒน์ กิมิเส วท.บ.10
105 6322101388 นางสาวรัตติกาล แต้มมาก วท.บ.10
106 6322101389 นางสาวรินรดา เทียนสว่าง วท.บ.10
107 6322101390 นางสาวลฎาภา เสาร์ไชย วท.บ.10
108 6322101391 นางสาวลลิตา เปียงใจ วท.บ.10
109 6322101392 นางสาววรกมล เถาว์พิมาย วท.บ.10
110 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ.10
111 6322101394 นางสาววรรณกร วิภาจักษณกุล วท.บ.10
112 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ.10
113 6322101398 นายวรวิทย์ จันทิมา วท.บ.10
114 6322101397 นายวรวิทย์ ศศิปการสกุล วท.บ.10
115 6322101396 นายวรวิทย์ ขวัญรอด วท.บ.10
116 6322101399 นางสาววรัชยา เมืองตาแก้ว วท.บ.10
117 6322101400 นางสาววริศรา เขียวน้อย วท.บ.10
118 6322101401 นางสาววศินี เวนวล วท.บ.10
119 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ.10
120 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ.10
121 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ.10
122 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ.10
123 6322101438 นางสาววีรพร พุทธาสมศรี วท.บ.10
124 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ.10
125 6322101407 นางสาวศิรินันท์ กันทะอินทร์ วท.บ.10
126 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ.10
127 6322101409 นายศิริศักดิ์ สีปุ วท.บ.10
128 6322101411 นางสาวศุภลักษณ์ ทองเขียว วท.บ.10
129 6322101412 นางสาวสรัลพร ส่องแก้ว วท.บ.10
130 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ.10
131 6322101414 นายสิรวิชญ์ คำมอญ วท.บ.10
132 6322101415 นางสาวสุธิดา งำเมืองตึง วท.บ.10
133 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ.10
134 6322101418 นางสาวสุวิมล เอกวงษ์ วท.บ.10
135 6322101419 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด วท.บ.10
136 6322101421 นางสาวอชิรญา ฮุยเขียว วท.บ.10
137 6322101420 นางสาวอชิรญา ออละอ่อน วท.บ.10
138 6322101422 นางสาวอนันตญาภรณ์ ทองปลอด วท.บ.10
139 6322101424 นางสาวอมราวดี กรุ่นทอง วท.บ.10
140 6322101425 นางสาวอรนุช ดุจเฟื่องฟ้า วท.บ.10
141 6322101426 นางสาวอรัญญา โกฏธิ วท.บ.10
142 6322101427 นางสาวอริสรา จำปาสัก วท.บ.10
143 6322101428 นายอรุณ แซ่ลี วท.บ.10
144 6322101429 นางสาวอลิตา โพธิจักร์ วท.บ.10
145 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ.10
146 6322101432 นางสาวอานัญญา โคตรทิพย์ วท.บ.10
147 6322101433 นางสาวอาภาพร อ่อนศรี วท.บ.10
148 6322101434 นางสาวอาภาภัทร หัวดอน วท.บ.10
149 6322101435 นางสาวไอลดา ยิ้มน้อย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47