เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว210 : พฤกษศาสตร์
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101325 นางสาวปรียา มานะ วท.บ.10
2 6201101326 นางสาวปรียากุล ดาดผักแว่น วท.บ.10
3 6201101327 นางสาวปวิมล เกียรติบดีสุข วท.บ.10
4 6201101328 นางสาวปัญญาพร สันติสุขสันต์ วท.บ.10
5 6201101329 นางสาวพัชรากร บัวเรือง วท.บ.10
6 6201101330 นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช วท.บ.10
7 6201101331 นายพิพงษ์ ปิยศักดิ์สันติกุล วท.บ.10
8 6201101333 นายภาณุเดช อิสระภาพตระกูล วท.บ.10
9 6201101334 นางสาวภาณุมาศ ศรีทะวงศ์เรือง วท.บ.10
10 6201101335 นางสาวมฆวัน สุทธิ วท.บ.10
11 6201101336 นางสาวมาริสา จันทร์ตี วท.บ.10
12 6201101337 นายระพีพัฒน์ แสงสว่าง วท.บ.10
13 6201101338 นางสาวรัตนาภรณ์ ปริกเพชร วท.บ.10
14 6201101339 นางสาวเรณู ไชยบัวแก้ว วท.บ.10
15 6201101340 นายวชิรวิทย์ ขำโยม วท.บ.10
16 6201101341 นางสาววรวรรณ โมเทียน วท.บ.10
17 6201101342 นางสาววรัญญา ชุมอะภัย วท.บ.10
18 6201101343 นางสาววาสนา อุประ วท.บ.10
19 6201101344 นางสาววิภาวี ก๋าใจ วท.บ.10
20 6201101345 นางสาววิลาวัณย์ บุดดาเคน วท.บ.10
21 6201101346 นางสาววิลาวัลย์ ไชยกาศ วท.บ.10
22 6201101347 นางสาวศศิธร จันทะมุด วท.บ.10
23 6201101364 นางสาวศิริธร ศรีภูมิ วท.บ.10
24 6201101359 นางสาวอธิตญา ย่อมเยาว์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47