เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม18
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301126301 นายกฤษฎา ทองคำ 10
2 6301126313 นางสาวกิรณา โคกสีอำนวย 10
3 6301126303 นางสาวจุฬารัตน์ สุมทุม 10
4 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
5 6301126304 นางสาวณัชธภากร สบายสุข 10
6 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
7 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
8 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
9 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
10 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
11 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
12 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
13 6303104301 นางสาวจันทร์จิรา เกษี วท.บ.10
14 6303104303 นางสาวฉัตรภัสรา พระเนตร วท.บ.10
15 6203102305 นายณัฐพล คำหลวง วศ.บ.10
16 6303104305 นายทนุวัฒน์ ไชยอุ่น วท.บ.10
17 6203102306 นายเทพทัต โสมนัส วศ.บ.10
18 6303104306 นางสาวธัญญาพร รื่นนุสาร วท.บ.10
19 6303104307 นางสาวธัญวรัตน์ ใจขุน วท.บ.10
20 6203102308 นายปริชญ์ เขียวชอุ่ม วศ.บ.10
21 6203102309 นายพชร ต้นสอน วศ.บ.10
22 6203102310 นางสาวพัทรศยา พุทธวงษ์ วศ.บ.10
23 6203102311 นางสาวพิยดา บุญลัย วศ.บ.10
24 6303104308 นายไพสิษฐิพัชร กาบุญก้ำ วท.บ.10
25 6203102313 นางสาวภัทราภรณ์ ติยะ วศ.บ.10
26 6303104309 นายเมธวิน วงศ์เมธา วท.บ.10
27 6303104310 นางสาววนิดา สุธรรม วท.บ.10
28 6303104311 นางสาวหอมมณี คำแสง วท.บ.10
29 6203102319 นายอนุสร ธรรมวงค์ วศ.บ.10
30 6203102320 นางสาวอาพิมา แซ่ชิน วศ.บ.10
31 6203102321 นายอิทธิพันธ์ เกียรติศักดิ์กำจาย วศ.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
32 6205105315 นายชนัจนันท์ สุใจ รป.บ.10
33 6205105319 นายชาคร อุปละ รป.บ.10
34 6205105361 นางสาววรลักษณ์ หงษ์เก้า รป.บ.10
35 6205105369 นางสาวศิริโสภา ชายคำ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
36 6306103079 นายสุรพงศ์ ตาสีเน บช.บ.10
37 6306103081 นางสาวสุวจี สีลาน บช.บ.10
38 6306103086 นางสาวอภิชญา วงศ์กันทา บช.บ.10
39 6306103091 นางสาวอัครณี มณีเหล็ก บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47