เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม12
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102438 นายเจษฎา นันตา วท.บ.10
2 6301102439 นางสาวชฎาพรรณ นายจาย วท.บ.10
3 6301102440 นางสาวณิชกานต์ โตเจริญ วท.บ.10
4 6301102441 นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ วท.บ.10
5 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
6 6301102443 นายภควัฒน์ โตเจริญ วท.บ.10
7 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
8 6301102421 นายสัภยา มากเงิน วท.บ.10
9 6301102422 นางสาวสุกัญญา เรืองหนีชาติ วท.บ.10
10 6301102423 นายสุทธิพงษ์ แร่กระสินธ์ วท.บ.10
11 6301102424 นางสาวสุธีมนต์ ปาโมกข์ วท.บ.10
12 6301102425 นางสาวสุพรรษา เพ็ชรชนะ วท.บ.10
13 6301102426 นางสาวสุภาพร พงษ์แผ่นสี วท.บ.10
14 6301102427 นายหัสดิน กันแสงแก้ว วท.บ.10
15 6301102428 นางสาวอรุณวดี ลาดทุ่ง วท.บ.10
16 6301102429 นางสาวอัญมณี อินตาวงค์ วท.บ.10
17 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
18 6301102430 นางสาวอัฐภิญญา พรหมรักษา วท.บ.10
19 6301102431 นายอัทพล ปวงทุเลา วท.บ.10
20 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
21 6301102433 นางสาวอาจรีย์ อ่อนโพนงาม วท.บ.10
22 6301102434 นางสาวอารญา พิทักษ์ไพรวัลย์ วท.บ.10
23 6301102435 นางสาวอารุณรุ้ง จันทร์แรม วท.บ.10
24 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
25 6004101400 นายสิทธินนท์ ทัศนสมบูรณ์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
26 6206105306 Mr.Sang Maiminh บธ.บ.10
27 6206105304 นายชัยวัฒน์ ทิโน บธ.บ.10
28 6206105307 นายณัฐนนท์ ทาปัญญา บธ.บ.10
29 6206105309 นายธัญเทพ ธนอนันตากุล บธ.บ.10
30 6206105310 นายนาวิน ยารังษี บธ.บ.10
31 6206105320 นางสาวบุษราคัม ชวาลพิชญ์ บธ.บ.10
32 6206105314 นายพัทสนันท์ นรรัตน์ บธ.บ.10
33 6306102416 นางสาวแพรวา ปาละดี บธ.บ.10
34 6306102417 นางสาวภัทรนันท์ พ่อไชยราช บธ.บ.10
35 6306102423 นางสาวภัทรนิษฐ์ กาญจนเจริญกุล บธ.บ.10
36 6206105317 นางสาวสุชัญญา คำภีระ บธ.บ.10
37 6306102419 นายอดิศร พรมหล่ำ บธ.บ.10
38 6306102424 นายอลังการ สามนคร บธ.บ.10
39 6206105318 นายอุดมโชค เขยไชย บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
40 6112107306 นางสาวณัฐชลาลัย วิทยาอุดมพันธ์ ศ.บ.10
41 6112107320 นางสาวสุพิชชา ทนันชัย ศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47