เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201105345 นายนรบดี แม่นยำ วท.บ.10
2 6201126322 นายบุลากร กิตตินภาดล 10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 6205105302 นางสาวกมลทิพย์ แจ่มจันทร์ รป.บ.10
4 6205105305 นางสาวกิตติมาพร เกาะสังข์ รป.บ.10
5 6205105306 นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วฉวี รป.บ.10
6 6205105307 นายคงกระพัน บุตรจันทร์ รป.บ.10
7 6205105308 นางสาวจิณห์นิภา ชาวงศ์ศรี รป.บ.10
8 6205105309 นางสาวจินดาพร วงศ์ชัย รป.บ.10
9 6205105312 นางสาวจิรัชญา ทาตุการ รป.บ.10
10 6205105313 นางสาวจีรภรณ์ กุณราชา รป.บ.10
11 6205105314 นายเจษฎาวุฒิ กันทะวัง รป.บ.10
12 6205105316 นางสาวชนิกานต์ ลานทอง รป.บ.10
13 6205105317 นางสาวชลดา พร้อมใจ รป.บ.10
14 6205105325 นางสาวณัฐพร เรือนคำ รป.บ.10
15 6205105335 นางสาวธัญชนก ใจกล้า รป.บ.10
16 6205105338 นางสาวนภัสนันท์ บุตราสวรรค์ รป.บ.10
17 6205105339 นางสาวนภัสรา หมื่นทะวงค์ รป.บ.10
18 6205105345 นางสาวนูรียะฮ์ กวินวรพงศ์ รป.บ.10
19 6205105350 นางสาวปวริศา แฝกหอม รป.บ.10
20 6205105400 นายพีรวิชญ์ มณีดวงฤทธิ์ รป.บ.10
21 6205105354 นางสาวภัทรพิชญ์ พรหมกันธา รป.บ.10
22 6205105401 นายยศวันต์ เมืองมูล รป.บ.10
23 6205105403 นายลักติชัย ดนตรี รป.บ.10
24 6205105358 นายวธิรวิศธ์ อิ่นแก้ว รป.บ.10
25 6205105360 นางสาววรกานต์ อำภา รป.บ.10
26 6205105362 นายวรวุฒิ แจ่มใส รป.บ.10
27 6205105404 นางสาววริศรา ไชยวงค์ รป.บ.10
28 6205105363 นายวัชรพล เอี่ยมสืบนุ่ม รป.บ.10
29 6205105398 นายศุภวิชญ์ ช่างเหล็ก รป.บ.10
30 6205105373 นายสหัสชัย นุชนันท์ รป.บ.10
31 6205105379 นางสาวหิรัณยเกศ ตรีอินทร์ทอง รป.บ.10
32 6205105380 นางสาวอโณมา ยาวีระ รป.บ.10
33 6205105381 นางสาวอนันตญา สุทธนู รป.บ.10
34 6205105408 นางสาวอารีรัตน์ ภัทรกิจเลิศ รป.บ.10
35 6205105388 นางสาวอิษฎา บุญธรรม รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
36 6206105312 นายปิยภัทร์ ไชยสิทธิ์ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
37 6209102304 นายจิราสิทธิ์ อัง ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
38 6215123325 นางสาวปัณฑรีย์ ปิ่นกระโทก วศ.บ.10
39 6215123336 นายภาคิน บุญศิริ วศ.บ.10
40 6215123337 นายภูมิพิวากรณ์ ยาวุฒิ วศ.บ.10
41 6215123360 นางสาววนาลี สูงดี วศ.บ.10
42 6215123348 นางสาวสุชาดา หนูสลุง วศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
43 6119103502 นางสาวกิตติวรา ชุมปัญญา สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
44 6119103505 นางสาวชยุดา หยูจีน สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
45 6119103513 นางสาวพรนภา งามศิริ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
46 6119103514 นางสาวเพชรน้ำผึ้ง ด่านปาน สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
47 6322101301 นางสาวกษิณัฏฐ์ ภัคมิ่งศิษฐ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6322101302 นางสาวกัญญพัชร นันทกิจรุ่งโรจน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
49 6322101303 นางสาวกาญจนา รงค์รัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47