เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301125321 นางสาวนิศารัตน์ ศรีสุทัศน์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
2 6306104301 นางสาวกัญญ์วรา ทิวาวงษ์ บธ.บ.10
3 6306104302 นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ บธ.บ.10
4 6306104303 นางสาวกุลนิษฐ ล่ำสวย บธ.บ.10
5 6306104304 นางสาวเกวลิน ละคำลือ บธ.บ.10
6 6306104322 นางสาวจณิสตา วงศ์ศรีวิชัย บธ.บ.10
7 6306104305 นางสาวจิดาภา เรืองขำ บธ.บ.10
8 6306104306 นางสาวฉิง - บธ.บ.10
9 6306104307 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสันเทียะ บธ.บ.10
10 6306104323 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม บธ.บ.10
11 6306104326 นายธนวัฒน์ กันธะวงค์ บธ.บ.10
12 6306104308 นายธนะพัฒน์ สกุลทับ บธ.บ.10
13 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
14 6306104310 นางสาวธัญรดา ณ มณี บธ.บ.10
15 6306104311 นางสาวธัญเรศ วงศ์วรมัยกุล บธ.บ.10
16 6306104312 นางสาวนภสร ก๋งอุบล บธ.บ.10
17 6306104313 นางสาวปภาวี เป็งคำวัน บธ.บ.10
18 6306104315 นางสาวพรธวัล คำทิพย์ บธ.บ.10
19 6306104314 นายพัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์ บธ.บ.10
20 6306104316 นางสาวภัทรลภา สุยะการ บธ.บ.10
21 6306104317 นางสาวมานิตา นิลลออ บธ.บ.10
22 6306104318 นางสาววชิรญาณ์ พันแสง บธ.บ.10
23 6306104319 นางสาววรนุช วีจันทร์ บธ.บ.10
24 6306104328 นางสาวศิริวิภา ทองสุข บธ.บ.10
25 6306104325 นางสาวอรทัย สายคำดี บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
26 6310101004 นางสาวณัฏฐ์นรี ลักษณะสกุล วท.บ.10
27 6310101009 นายพงศธร อ่อนคำ วท.บ.10
28 6310101016 นางสาวศิริลักษณ์ เสถียร วท.บ.10
29 6310101018 นายศุภณัฐ คงสี วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
30 6212101327 MissSouphalak Sypaseuth ศ.บ.10
31 6212101315 นายปิติภัทร อินต๊ะวิชา ศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
32 5719103503 นายจิรพัทธ์ ถนอมเผ่า สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47