เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6305101301 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ์ฉาย ร.บ.10
2 6305101302 นางสาวกัญญาลักษณ์ อาทะ ร.บ.10
3 6305101303 นางสาวกัญญาวีร์ กุญชรศรี ร.บ.10
4 6305101304 นายกิตติพงษ์ ดีปุกเปียง ร.บ.10
5 6305101305 นางสาวกิตติมา จันทร์ชาวใต้ ร.บ.10
6 6305101306 นายกิตติศักดิ์ ไชยมงคล ร.บ.10
7 6305101307 นางสาวเกศรากาญจณ์ จินาติ ร.บ.10
8 6305101308 นางสาวขวัญนภา นิลพัฒน์ ร.บ.10
9 6305101309 นายคณิสสร คนเก่ง ร.บ.10
10 6305101310 นายจรัณ หนักแน่น ร.บ.10
11 6305101311 นางสาวจิดาภา บำรุงเจียม ร.บ.10
12 6305101313 นายจิตติพล เทพคำ ร.บ.10
13 6305101314 นายจิตรกร สุดเต้ ร.บ.10
14 6305101315 นายจิระศักดิ์ นางเมาะ ร.บ.10
15 6305101316 นางสาวเจริญขวัญณ์ ภัสสิญาพงศ์ ร.บ.10
16 6305101317 นายเจษฎา พ่อชมภู ร.บ.10
17 6305101318 นางสาวชนนิกานต์ แซ่แต้ ร.บ.10
18 6305101319 นางสาวชนันดา แก้วกาหลง ร.บ.10
19 6305101320 นางสาวชลดา ปิ่นเมธา ร.บ.10
20 6305101321 นางสาวชวิศา ภักดีกิจ ร.บ.10
21 6305101323 นางสาวชัญญานุช ดวงแก้ว ร.บ.10
22 6305101324 นายชินวัตร สุวรรณโน ร.บ.10
23 6305101325 นายโชคนรินทร์ บัวบาน ร.บ.10
24 6305101326 นางสาวฐิติมา อุตโรกุล ร.บ.10
25 6305101327 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วทา ร.บ.10
26 6305101328 นางสาวณฐมณ ป้อมเมือง ร.บ.10
27 6305101329 นางสาวณัชชา ทิพยธรรม ร.บ.10
28 6305101330 นางสาวณัฏฐ์ชญา ติ๊บใจ ร.บ.10
29 6305101331 นางสาวณัฐธิดา ด้วงวิเศษ ร.บ.10
30 6305101332 นางสาวณัฐธิตา อยู่สบาย ร.บ.10
31 6305101334 นางสาวณัฐลินี อุราแก้ว ร.บ.10
32 6305101335 นางสาวณัฐวดี ผาสุข ร.บ.10
33 6305101336 นายณัฐวุฒิ รติกาญจนสุขกุล ร.บ.10
34 6305101337 นายดิศรณ์ เจริญแก้ว ร.บ.10
35 6305101338 นางสาวตรีรัตน์ บรรณพร ร.บ.10
36 6305101339 นายทศพร ปิงคำ ร.บ.10
37 6305101340 นายธนกร วรกิจ ร.บ.10
38 6305101342 นายธนบดี วัชรพลางกูร ร.บ.10
39 6305101343 นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล ร.บ.10
40 6305101344 นางสาวธัญเรศ งามแสงสิริทรัพย์ ร.บ.10
41 6305101345 นายธีรพงศ์ ปวงมาโล ร.บ.10
42 6305101346 นายธีรภัทร์ เขียวแปน ร.บ.10
43 6305101347 นายนพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง ร.บ.10
44 6305101348 นายนรภัทร ยุอินทร์ ร.บ.10
45 6305101349 นายนฤตย์ ทุนอินทร์ ร.บ.10
46 6305101350 นางสาวนฤตยา เมืองใจแก้ว ร.บ.10
47 6305101351 นางสาวนลินี จันทร์ต๊ะมา ร.บ.10
48 6305101352 นายนวัตกรณ์ โมตาลี ร.บ.10
49 6305101353 นางสาวนัชธิกาน สันชัย ร.บ.10
50 6305101354 นายนันทวัฒน์ เครือทราย ร.บ.10
51 6305101355 นายปกรณ์ สิงห์ปัญญา ร.บ.10
52 6305101356 นางสาวปนัดดา นพเก้า ร.บ.10
53 6305101357 นายประกาศิต จอมพินิจ ร.บ.10
54 6305101358 นายประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง ร.บ.10
55 6305101359 นางสาวปราถนา เกิดจันอัด ร.บ.10
56 6305101360 นางสาวปริยากร อินรุ่ง ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47