เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101301 นางสาวกนกภรณ์ คำเฮียง วท.บ.10
2 6301101302 นางสาวกมลลักษณ์ เลิศวิลัย วท.บ.10
3 6301101303 นางสาวกฤติยากร โภคาเทพ วท.บ.10
4 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
5 6301101315 นายธรณินทร์ สายปิ๋ว วท.บ.10
6 6301101316 นายธีรศักดิ์ มามั่น วท.บ.10
7 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
8 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
9 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
10 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
11 6301101322 นางสาวบุษกร พนาพัฒน์ วท.บ.10
12 6301101323 นายปฏิพัทธ์ คิดอ่าน วท.บ.10
13 6301101325 นายปุณยวีร์ จินะโต้ง วท.บ.10
14 6301101348 นายพงศ์พล ดวงวงศ์พร วท.บ.10
15 6301101327 นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร วท.บ.10
16 6301101328 นายภูมิพัฒน์ ตาติวงค์ วท.บ.10
17 6301101330 นายระพีพัฒน์ ระวังพรมราช วท.บ.10
18 6301101331 นายรักษ์ รอดรื้อผิด วท.บ.10
19 6301101333 นางสาวรุ่งอรุณ ปรืมประสาร วท.บ.10
20 6301101334 นางสาวลลิตา อมฤกษ์ วท.บ.10
21 6301101349 นางสาววิชุดา สืบชาติ วท.บ.10
22 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
23 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
24 6301101341 นางสาวสุชิราภรณ์ นาเหนือ วท.บ.10
25 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
26 6301101342 นายสุรยุทธ บุตรดี วท.บ.10
27 6301101346 นายอัครชา มะติยาภักดิ์ วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
28 6322101440 นายฐิติพงษ์ กองรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47