เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพส303 : กล้วยไม้เบื้องต้น
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102304 นางสาวกนกวรรณ สมใจหวัง วท.บ.10
2 6001102314 นายกิตติคุณ จันทร์แก้ว วท.บ.10
3 6001102332 นางสาวจุฬารักษ์ คำลือ วท.บ.10
4 6101102330 นางสาวชนิกานต์ วาริน วท.บ.10
5 6101102333 นางสาวชลธิชา วงษ์น้อย วท.บ.10
6 6101102360 นางสาวทิพวัลย์ คำธารา วท.บ.10
7 6101102370 นางสาวธัชพรรณ สารคำ วท.บ.10
8 6101102371 นางสาวธัญลักษณ์ สมสวัสดิ์ วท.บ.10
9 6101102372 นางสาวธันย์ชนก ค้างสำโรง วท.บ.10
10 6101102378 นายธีรพงษ์ จันปัญญา วท.บ.10
11 5701102369 นายนพรัตน์ ไชยะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
12 6101102402 นายพรชัย สุขแสงสว่าง วท.บ.10
13 6101102406 นายพัฒน์ฐพงษ์ กันทา วท.บ.10
14 5901102417 นางสาวพุทธพร กสิกร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
15 6101102420 นางสาวยอง ซาเย็น วท.บ.10
16 6101102434 นางสาววรัญญา อินทร์สุข วท.บ.10
17 6101102438 นางสาววันวิสา สมนึก วท.บ.10
18 6101102443 นางสาววิภา หมื่อแล วท.บ.10
19 6101102447 นายวีระชัย บุบผาสังข์ วท.บ.10
20 6101102451 นางสาวศตกมล พรมจวง วท.บ.10
21 6101102457 นางสาวศิรินทิพย์ ขอนรัก วท.บ.10
22 6101102461 นางสาวศีวิกา สิงห์ลี วท.บ.10
23 6101102463 นายศุภวัฒน์ แสงจันทร์จิรเดช วท.บ.10
24 6101102471 นายสิทธินนท์ จันทรสีมาวรรณ วท.บ.10
25 6101102476 นายสุกัลย์ จันทร์อ่อน วท.บ.10
26 6101102477 นางสาวสุชาวดี คล้ายเจ๊ก วท.บ.10
27 6101102481 นางสาวสุพรรษา คู่กระสังข์ วท.บ.10
28 6101102487 นางสาวโสภิตา อบเชย วท.บ.10
29 6101102491 นางสาวอภิญญา มณีวรรณ วท.บ.10
30 6101102495 นางสาวอัญชลีพร จันทร์เติมต่อ วท.บ.10
31 6101102498 นายอัมรินทร์ อาปัดชิง วท.บ.10
32 6101102500 นางสาวอารดา รักศิริ วท.บ.10
33 6101102504 นางสาวอิสริยาพร อยู่ชั่วกัลป์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47