เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105301 นางสาวกชกร ดำสงค์ วท.บ.10
2 6301105305 นางสาวกัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ วท.บ.10
3 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
4 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
5 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
6 6301105336 นางสาวเปรมกมล ธุระวรณ์ วท.บ.10
7 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
8 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
9 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
10 6301105328 นางสาวสรัญญา แก้วเทศ วท.บ.10
11 6301105329 นางสาวสัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ วท.บ.10
12 6301124310 นางสาวเสาวลักษณ์ คะวะดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
13 6303104305 นายทนุวัฒน์ ไชยอุ่น วท.บ.10
14 6303104309 นายเมธวิน วงศ์เมธา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
15 6304101322 นายชาคริต เกตุสุจา วท.บ.10
16 6304101340 นายนพดล หอมจันทร์ วท.บ.10
17 6304101364 นายศิริมงคล ทาริน วท.บ.10
18 6304101366 นายศุภกร สังข์ป้อม วท.บ.10
19 6304101372 นายสันติภาพ มะโนวงค์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
20 6306101321 นายฉัตรชัย ไพรสถิตสวาท บธ.บ.10
21 6306102324 นายชินวัตร กวินเดโช บธ.บ.10
22 6306101370 นางสาวพัชราภรณ์ นงลัย บธ.บ.10
23 6306101411 นายสิทธิชัย สิทธิชยาพรกุล บธ.บ.10
24 6306101443 นางสาวสุธิดา อุบลจินดา บธ.บ.10
25 6306102409 นายอรุณฉาย วิจิตร์ชยังกูร บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
26 6309101379 นางสาวสุชาดา สุเค ศศ.บ.10
27 6309101391 นางสาวอัยย์ลดา กรุตอินทร์ ศศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
28 6114101337 นายนภัทรชาติ แสงคำ ศศ.บ.10
29 6114101342 นายนิติ ร่มลมูล ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
30 6318102455 นายภูวดล อรรถโกวิท ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47