เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105303 นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา วท.บ.10
2 6301105306 นายจักรินทร์ ปันคำ วท.บ.10
3 6301105308 นางสาวชญาธร เกษมกิตติธรา วท.บ.10
4 6301105310 นางสาวชลิตา รัชตะรุ่งเรือง วท.บ.10
5 6301113302 นายณัฐพล ตั้งเตี้ย วท.บ.10
6 6301113303 นายธนวัฒน์ ใจประเสริฐ วท.บ.10
7 6301105338 นายวรรัญญู ใหม่ตาคำ วท.บ.10
8 6301113305 นางสาววิลาวรรณ ชมภูเทพ วท.บ.10
9 6301105327 นางสาวสมฤทัย ปัญโยกาศ วท.บ.10
10 6301105333 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
11 6304108301 นางสาวกันต์นิษฐ์ วังคีรี วท.บ.10
12 6304101351 นายพิศณุพงษ์ ชุ่มใจ๋ วท.บ.10
13 6304109303 นางสาวระพีพรรณ ลือใจ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
14 6304108302 นางสาววชิรญาณ์ ศรีจันทร์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
15 6306102315 นายจิระพงศ์ แจ้งน้อย บธ.บ.10
16 6306104326 นายธนวัฒน์ กันธะวงค์ บธ.บ.10
17 6306102348 นายธนาพัฒน์ เพชรหทัยกุล บธ.บ.10
18 6306104312 นางสาวนภสร ก๋งอุบล บธ.บ.10
19 6306104313 นางสาวปภาวี เป็งคำวัน บธ.บ.10
20 6306104315 นางสาวพรธวัล คำทิพย์ บธ.บ.10
21 6306102374 นายภัทรวรรธน์ ตั้งอารมณ์มั่น บธ.บ.10
22 6306104319 นางสาววรนุช วีจันทร์ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
23 6109101330 นางสาวธิดา ใจคง ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
24 6312101302 นายกฤตพัศ ศรีแก้ว ศ.บ.10
25 6312101303 นายกิตตินันท์ น้อยด้วง ศ.บ.10
26 6312101305 นายคะณินณ์ กูบฉิม ศ.บ.10
27 6312101307 นายจิรพันธุ์ แก้วฟอง ศ.บ.10
28 6312101311 นางสาวทิพรัตน์ คำสุข ศ.บ.10
29 6312101314 นางสาวนธัญญา คำชมภู ศ.บ.10
30 6312101316 นางสาวนิชานาถ วรรณรัตน์ ศ.บ.10
31 6312101331 นายศุภสิน พงษ์สุวรรณ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
32 6314101313 นายชนาสิน เพ็ชรเทศ ศศ.บ.10
33 6314101347 นางสาวนิรมล โพธิศิริ ศศ.บ.10
34 6314101349 นางสาวบัณฑิตา แก้ววีระสิงห์ ศศ.บ.10
35 6314101350 นางสาวเบ็ญจารัตน์ ทวีวงษ์ ศศ.บ.10
36 6314101433 นางสาวพรนภา ปัญญา ศศ.บ.10
37 6314101373 นายภัทรโชค ทุมา ศศ.บ.10
38 6314101374 นายภัทรพล ใจล่วง ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
39 6315123313 นายธีรดนย์ ดวงไทย วศ.บ.10
40 6315123346 นายปฏิพล จองซาน วศ.บ.10
41 6315123322 นายพนมกร ผลาผล วศ.บ.10
42 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
43 6315123325 นายพีรพล ไกรวศิน วศ.บ.10
44 6315123326 นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน วศ.บ.10
45 6315123327 นายภารดร กันธะ วศ.บ.10
46 6315123330 นายวราธิษณ์ ใจกันทา วศ.บ.10
47 6315123348 นายวริทธิ์ธร แพงเจริญ วศ.บ.10
48 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
49 6315123342 นายไอศวรรย์ บุญยรัตน์ วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
50 6318102379 นายพลากร ศรีวงศ์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47