เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301113305 นางสาววิลาวรรณ ชมภูเทพ วท.บ.10
2 6301105338 นายวรรัญญู ใหม่ตาคำ วท.บ.10
3 6301113303 นายธนวัฒน์ ใจประเสริฐ วท.บ.10
4 6301113302 นายณัฐพล ตั้งเตี้ย วท.บ.10
5 6301105310 นางสาวชลิตา รัชตะรุ่งเรือง วท.บ.10
6 6301105303 นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
7 6304108302 นางสาววชิรญาณ์ ศรีจันทร์ วท.บ.10
8 6304109303 นางสาวระพีพรรณ ลือใจ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
9 6304101351 นายพิศณุพงษ์ ชุ่มใจ๋ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
10 6306102374 นายภัทรวรรธน์ ตั้งอารมณ์มั่น บธ.บ.10
11 6306104312 นางสาวนภสร ก๋งอุบล บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
12 6109101330 นางสาวธิดา ใจคง ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
13 6312101311 นางสาวทิพรัตน์ คำสุข ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
14 6314101433 นางสาวพรนภา ปัญญา ศศ.บ.10
15 6314101349 นางสาวบัณฑิตา แก้ววีระสิงห์ ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
16 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
17 6315123348 นายวริทธิ์ธร แพงเจริญ วศ.บ.10
18 6315123326 นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน วศ.บ.10
19 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
20 6315123313 นายธีรดนย์ ดวงไทย วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
21 6318102379 นายพลากร ศรีวงศ์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47