เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303102302 นางสาวเขมิกา สุพะศิริ วศ.บ.10
2 6303102304 นางสาวจิตตราภรณ์ ใจตื้อ วศ.บ.10
3 6303102314 นางสาวธิดารัตน์ สุขทิพย์ วศ.บ.10
4 6303103323 นางสาวปรญา วรรณไพบูลย์ วท.บ.10
5 6303102326 นางสาวรุ่งตะวัน สวนสวรรค์ วศ.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
6 6305105302 นายกานภวินท์ แก้วใส รป.บ.10
7 6305105307 นายคณรัฐ ชื่นรัมย์ รป.บ.10
8 6305105308 นางสาวคุณนิธิ รองเดช รป.บ.10
9 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
10 6305105316 นายฐานทัพ ท้าวภูธร รป.บ.10
11 6305105320 นายดัสกร กัญจนะ รป.บ.10
12 6305105321 นางสาวดารารัตน์ ถิ่นทิพย์ รป.บ.10
13 6305105323 นายทักษิณ แข็งแรง รป.บ.10
14 6305105326 นายธิติ ต๊ะพ่อ รป.บ.10
15 6305105331 นางสาวนัชริกา ปัญญาวงค์ รป.บ.10
16 6305105335 นางสาวปฐมาวดี แก้วกุลศรี รป.บ.10
17 6305105345 นางสาวมินธาดา ปาโน รป.บ.10
18 6305105393 นางสาวรัชดาพร อภัยนอก รป.บ.10
19 6305105324 นางสาวสาธิดา ยศบุญเรือง รป.บ.10
20 6305105396 นางสาวอัญติมา อินทร์ชัย รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
21 6306104301 นางสาวกัญญ์วรา ทิวาวงษ์ บธ.บ.10
22 6306104302 นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ บธ.บ.10
23 6306101308 นางสาวกัญญาพัชร อาจธัญกรรม บธ.บ.10
24 6306104303 นางสาวกุลนิษฐ ล่ำสวย บธ.บ.10
25 6306104306 นางสาวฉิง - บธ.บ.10
26 6306101436 นางสาวชริดา ปิติถาโน บธ.บ.10
27 6306103320 นางสาวญาริณี อินทะวงษ์ บช.บ.10
28 6306103323 นางสาวฐิติชญา ขอนดอก บช.บ.10
29 6306104307 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสันเทียะ บธ.บ.10
30 6306101338 นางสาวณัฐธิดา เปงดี บธ.บ.10
31 6306104323 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม บธ.บ.10
32 6306102407 นางสาวเทียนกัลญาภัค เกาะแก้ว บธ.บ.10
33 6306101345 นายแทนตะวัน โพธิ์สอน บธ.บ.10
34 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
35 6306104310 นางสาวธัญรดา ณ มณี บธ.บ.10
36 6306104311 นางสาวธัญเรศ วงศ์วรมัยกุล บธ.บ.10
37 6306101349 นางสาวธัญลักษณ์ ป้อปาลี บธ.บ.10
38 6306101351 นายธีระพัฒน์ คำมาปัน บธ.บ.10
39 6306101438 นางสาวนาฎนารี ของงาม บธ.บ.10
40 6306101355 นางสาวน้ำฝน ชมภูกลาง บธ.บ.10
41 6306101356 นางสาวบัณฑิตา ทองเทียน บธ.บ.10
42 6306104313 นางสาวปภาวี เป็งคำวัน บธ.บ.10
43 6306103357 นายพชรพล เทพแก้ว บช.บ.10
44 6306104315 นางสาวพรธวัล คำทิพย์ บธ.บ.10
45 6306101380 นางสาวเพียงดาว อินพรม บธ.บ.10
46 6306103367 นางสาวภัคจิรา สมเพชร บช.บ.10
47 6306101439 นางสาวภัทรนันท์ รัตนนิรมลสกุล บธ.บ.10
48 6306104316 นางสาวภัทรลภา สุยะการ บธ.บ.10
49 6306101382 นางสาวภัสรา กุลธรดิลก บธ.บ.10
50 6306101385 นางสาวภิญญาพัชญ์ ใจหาญ บธ.บ.10
51 6306101440 นางสาวมัศยา แสงธิ บธ.บ.10
52 6306104317 นางสาวมานิตา นิลลออ บธ.บ.10
53 6306101389 นายยุทธภูมิ ผาสุก บธ.บ.10
54 6306104318 นางสาววชิรญาณ์ พันแสง บธ.บ.10
55 6306104319 นางสาววรนุช วีจันทร์ บธ.บ.10
56 6306103387 นายวศิน วงศ์สาร บช.บ.10
57 6306103398 นางสาวศุภกานต์ เรืองรัตน์วณิชยา บช.บ.10
58 6306102401 นายเสริมชาติ อินทะนาม บธ.บ.10
59 6306101422 นางสาวอธิษฐาน คำภีระ บธ.บ.10
60 6306103414 นางสาวอภิชญา โยกฟ้า บช.บ.10
61 6306101424 นางสาวอภิญญา ศิริภูมิ บธ.บ.10
62 6306103416 นางสาวอรณัส เทศนิยม บช.บ.10
63 6306104325 นางสาวอรทัย สายคำดี บธ.บ.10
64 6306102408 นางสาวอริสรา ศรีสุวรรณ์ บธ.บ.10
65 6306101427 นางสาวอัจฉรา เจียชะรัมย์ บธ.บ.10
66 6306101428 นางสาวอัจฉราภร อัศวมงคล บธ.บ.10
67 6306101429 นายอาทิตย์ ซั่วเซ่งอิ้ว บธ.บ.10
68 6306102410 นางสาวอาทิตยา บุญสนธ์ บธ.บ.10
69 6306101430 นางสาวอาทิตยา คตวงษ์ฆ้อง บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
70 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
71 6310101339 นายอลงกรณ์ หอมอุดม วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
72 6312106305 นายจาฏุพัจน์ พิมพ์ชาติ วท.บ.10
73 6312106338 นายชลัช ก่ำศรี วท.บ.10
74 6312107307 นายชัยวัฒน์ นะบุตร ศ.บ.10
75 6312101308 นางสาวณัฐฐาวดี บัวสุข ศ.บ.10
76 6312106324 นายภาสวิชญ์ แช่มไพโรจน์ วท.บ.10
77 6312101335 นางสาวสุภัญชลี ทองนาคะ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
78 6314101314 นายชโรธร ศรีไพรสนธิ์ ศศ.บ.10
79 6314101315 นายชัยชนะ แสนศรี ศศ.บ.10
80 6314101340 นางสาวนภสินธุ์ ปุณณวนิช ศศ.บ.10
81 6314101341 นางสาวนภัสรา ทิยะมุข ศศ.บ.10
82 6314101335 นายเมธาวี พังยะ ศศ.บ.10
83 6314101395 นางสาววิลาสินี วัฒนะ ศศ.บ.10
84 6314101396 นายวีรวัฒน์ สังข์ทอง ศศ.บ.10
85 6314101406 นางสาวสุกัญญา อู่วิเชียร ศศ.บ.10
86 6314101407 นางสาวสุดารัตน์ สุกคำ ศศ.บ.10
87 6314101416 นางสาวอมรรัตน์ ผ่องทิพย์ ศศ.บ.10
88 6314101417 นางสาวอรณิชา ลุงหล่อ ศศ.บ.10
89 6314101421 นางสาวอัญชิษฐา ชีแก้ว ศศ.บ.10
90 6314101422 นางสาวอัมรินทร์ คำลือ ศศ.บ.10
91 6314101426 นางสาวไอลดา สังวล ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
92 6318102433 นายกฤตพัส บุรินตูม ศศ.บ.10
93 6318102445 นางสาวกัญญารักษ์ ใจโพธิ์ ศศ.บ.10
94 6318102435 นายชัยวัฒน์ คำนวลจิตร ศศ.บ.10
95 6318102436 นายทักษ์ดนัย เกษี ศศ.บ.10
96 6318102437 นายธนาวุธ เขมาชะ ศศ.บ.10
97 6318102446 นางสาวปัณฑ์ชนิต นครังกุล ศศ.บ.10
98 6318102440 นางสาวพรนภา นนทจันทร์ ศศ.บ.10
99 6318102401 นายราชสิริ โกเสนตอ ศศ.บ.10
100 6318102402 นายวงศกร ดวงรุ่งนภา ศศ.บ.10
101 6318102403 นายวรเมธ เรือนคำ ศศ.บ.10
102 6318102405 นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน ศศ.บ.10
103 6318102406 นายวโรดม ใจแสน ศศ.บ.10
104 6318102409 นายวุฒิพงษ์ เพชรบุญมี ศศ.บ.10
105 6318102411 นายศราวุฒิ จันต๊ะตึง ศศ.บ.10
106 6318102415 นายศิวัช ไตรนทีพิทักษ์ ศศ.บ.10
107 6318102442 นายสหัสวรรษ ติดผาย ศศ.บ.10
108 6318102418 นายสิรภพ ตรีรัตน์ ศศ.บ.10
109 6318102443 นายสุทธิพงษ์ คงภักดี ศศ.บ.10
110 6318102422 นายสุรชาติ สมณา ศศ.บ.10
111 6318102429 นางสาวอัศญาณิน อินใจ ศศ.บ.10
112 6318102444 นายอานนท์ - ศศ.บ.10
113 6318102431 นางสาวอารยา สิงห์ไผ่ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
114 6322101301 นางสาวกษิณัฏฐ์ ภัคมิ่งศิษฐ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
115 6322101303 นางสาวกาญจนา รงค์รัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
116 6322101304 นายกิตติกร เนตรบังอร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
117 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
118 6322101306 นายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
119 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
120 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
121 6322101310 นายจตุพร เพ็ชรแพ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
122 6322101311 นางสาวจอมขวัญ เมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
123 6322101312 นางสาวจันจิรา สุภาษี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
124 6322101313 นางสาวจันทิมา นาขาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
125 6322101321 นายเจษฎา พานทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
126 6322101322 นายชนิสร สวัสดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
127 6322101326 นายชัยทัศน์ กลึงสำโรง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
128 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
129 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
130 6322101332 นายณัฐชนน วาดสูงเนิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
131 6322101339 นางสาวณิชารีย์ ปรีชารัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
132 6322101343 นางสาวธนานันต์ วงษ์เทศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
133 6322101347 นางสาวธัญญลักษณ์ พรมตัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
134 6322101348 นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
135 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
136 6322101351 นางสาวนลัทพร เสียวกระแส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
137 6322101353 นางสาวนันทนี นัดครีบ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
138 6322101354 นางสาวนัสริน ปิ่นธุรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
139 6322101357 นางสาวนิศาชล นิตรา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
140 6322101358 นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
141 6322101361 นางสาวปัญญาพร ลุงลอย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
142 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
143 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
144 6322101429 นางสาวอลิตา โพธิจักร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47