เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303103323 นางสาวปรญา วรรณไพบูลย์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
3 6305105335 นางสาวปฐมาวดี แก้วกุลศรี รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
4 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
5 6306101351 นายธีระพัฒน์ คำมาปัน บธ.บ.10
6 6306103357 นายพชรพล เทพแก้ว บช.บ.10
7 6306101382 นางสาวภัสรา กุลธรดิลก บธ.บ.10
8 6306103387 นายวศิน วงศ์สาร บช.บ.10
9 6306102401 นายเสริมชาติ อินทะนาม บธ.บ.10
10 6306104325 นางสาวอรทัย สายคำดี บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
11 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
12 6312106305 นายจาฏุพัจน์ พิมพ์ชาติ วท.บ.10
13 6312106338 นายชลัช ก่ำศรี วท.บ.10
14 6312107307 นายชัยวัฒน์ นะบุตร ศ.บ.10
15 6312101335 นางสาวสุภัญชลี ทองนาคะ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
16 6314101340 นางสาวนภสินธุ์ ปุณณวนิช ศศ.บ.10
17 6314101416 นางสาวอมรรัตน์ ผ่องทิพย์ ศศ.บ.10
18 6314101426 นางสาวไอลดา สังวล ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
19 6318102435 นายชัยวัฒน์ คำนวลจิตร ศศ.บ.10
20 6318102436 นายทักษ์ดนัย เกษี ศศ.บ.10
21 6318102437 นายธนาวุธ เขมาชะ ศศ.บ.10
22 6318102446 นางสาวปัณฑ์ชนิต นครังกุล ศศ.บ.10
23 6318102440 นางสาวพรนภา นนทจันทร์ ศศ.บ.10
24 6318102401 นายราชสิริ โกเสนตอ ศศ.บ.10
25 6318102406 นายวโรดม ใจแสน ศศ.บ.10
26 6318102409 นายวุฒิพงษ์ เพชรบุญมี ศศ.บ.10
27 6318102442 นายสหัสวรรษ ติดผาย ศศ.บ.10
28 6318102418 นายสิรภพ ตรีรัตน์ ศศ.บ.10
29 6318102422 นายสุรชาติ สมณา ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47